РЕШЕНИЕ №499

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                               

   ОТНОСНО:Отпускане на сума за изготвяне на

                                                                    проект за кандидатстване по

                                                                    оперативна програма.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

17

0

9

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие за отпускане на сума в размер на 16 800лв. /шестнадесет хиляди и осемстотин лева/ за изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за училищата – ОУ „М.Драгинов”с.Драгиново, СОУ „Хр.Смирненски” с.Света Петка, ОУ „В.Левски” с.Грашево, ОУ „Ив.Вазов” с.Пашови, ОУ „В.Левски” с.Кръстава и  ОУ  „Д-р Петър Берон” с.Бирково.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply