РЕШЕНИЕ №502

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                

 ОТНОСНО:Отпускане на средства за разплаща-

                                                                    не на извършено строителство.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

9

6

12

27

29

    Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не отпуска сумата от 500 000лв. /петстотин хиляди лева/ за разплащане на извършено и неразплатено строителство през 2008г.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply