РЕШЕНИЕ №235

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.08.2011г. с протокол №14.

ОТНОСНО: Прекратяване на договор №281/02.08.2011г. сключен между Община Велинград и Агентция «Социално подпомагане».

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, ал.4 от ЗОС, чл.14а, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Прекратява договор №281/02.08.2010г. сключен между Община Велинград и Агенция „Социално подпомагане”.

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply