РЕШЕНИЕ №511

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                    кв.417 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Мисла Каменова Влакнова по Договор за ОПС от 03.12.1985г., нотариален акт №107, том V, рег.№6169, н.дело 885/08.10.08г. и нотариален акт №126, том V, рег. №6331, н.дело №904/15.10.08г. – ? ид.ч. от УПИ ІХ, целия с площ 495 кв.м. в кв.417 по плана на гр.Велинград в размер на 11 161,20лв. /единадесет хиляди сто шестдесет и един лева и 0,20ст./.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply