РЕШЕНИЕ №517

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Подпомагане на пострадали от  пожар.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Община Велинград подпомага пострадалите:

         1.Исмаил Ахмед Ватансевер от мах.Горелци;

         2.Мехмед Сабринов Орцев от с.Медени поляни;

         3.Здравка Йорданова Иванова, гр.Велинград, ул.”Никола Ихтимански” №3;

         4.Стойка Кръстева Богоева, гр.Велинград, ул.”Иван Ушев” №47

с по три хиляди лева след представяне на разходни документи /фактури за закупени строителни материали/.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply