РЕШЕНИЕ №518

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Въвеждане на единна цена за доставяне на вода от „ВКТВ”ЕООД

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества, Решение №Ц-050 от 30.07.08г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава въвеждането на единна цена за услугата доставяне на вода на потребителите, утвърдена от ДКЕВР.

         2.Съгласува цена за услугата доставяне на вода за населението, считано от 01.01.09г., както следва:

- Доставяне на вода на потребителите   – 0,49лв./куб.м. без ДДС

- Услуга отвеждане на отпадъчни води – 0,10лв./куб.м. без ДДС

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply