РЕШЕНИЕ №520

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

 

ОТНОСНО:ЧИПРЗ в кв.398 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.3 и във връзка с чл.75, ал.3, чл.80, ал.6 и чл.108, ал.5 от ЗУТ, решение №ІV, от протокол №12 от 11.12.08г. на ЕСУТ при Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Разрешава се ЧИПРЗ и изменение на кадастралния план в кв.398 на гр.Велинград, както следва:

            1.1.Поради техническа невъзможност да се изгради по терена проектирана улица от ос.т.№3055 до ос.т. №3056а и се осигури нормален автомобилен и пешеходен достъп  /денивилация над 12,4м при дължина 44м и наклон J=19,3%/ – захранваща  кв.480. Дава съгласието си на основание чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.3 и във връзка с чл.75, ал.3, чл.80, ал.6 и чл.108, ал.5 от ЗУТ за промяна на улична регулация като:

            -Заличава улица – тупик с ос.т.№1478в до ос.т.№1478б до ос.точка №1478в, като със същата площ се обособява /отваря/ нова улица с ширина 4,0м. – свързваща съществуваща ос.т.№1478а чрез нови осови точки №1478б до ос.т.№1478в до ос.т.№1478г до ос.т.№1478д, до ос.т.№1478е, до ос.т.№1478ж, до съществуваща ос.т.№3056а на Велинград и същата се актува като публична общинска собственост по скица – проект указан с кафяв цвят /Приложение №1/.

            1.2.Обособява /образува/ нов квартал №398-1 на гр.Велинград – по скица – проект указан с кафяв цвят – /Приложение №1/.

            1.3.Образува за съществуващия на място трафопост нов УПИ І-4534, в кв.398-1 с отреждане „За трафопост” – по скица-проект указан със зелен цвят – /Приложение №1/.

            1.4.Променя отреждането на УПИ VІІ-4534 от „За почивен дом” в ново отреждане „За хотелски комплекс, жилищно строителство, търговия, отдих и услуги” – по скица – проект указан със зелен цвят – /Приложение №1/.

            1.5.Дава съгласие за заличаване в Кадастралния план на Велинград на съборени сгради на бившата почивна станция „Родопи” на ГУСВ в имот пл.№4534 по скицата – проект указан с кафяв цвят – /Приложение №2/.

            1.6.Дава съгласие за ЧИПЗ с нови застроителни петна за средноетажно застрояване /Жс/ – при следните градоустройствени параметри:

            -К плътност =70%; Кинт. =1,5; Коз =30%; етажност от 1 до 5 етажа, Нстреха от 4,00 до 15,00м. – по скицата – проект указан с червен цвят – /Приложение №3/.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply