РЕШЕНИЕ №236

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.08.2011г. с протокол №14.

ОТНОСНО: Поставени допълнителни изисквания към Агенция за социално подпомагане за допълване на проектния афиш по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие по схема ВG 161 РО 001.1-03/2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, ал.4 от ЗОС, чл.14а, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост  ІІІ-ти етаж от 4МсбО сграда, находяща се в УПИ ХХІV – за административна дейност, кв.124, пл.№3065 по плана на гр.Велинград със съставен акт за публична общинска собственост №298/05.08.2002г. Учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция социално подпомагане на ІІІ-ти етаж от 4МсбО сграда, находяща се в УПИ ХХІV – за административна дейност, кв.124, пл.№3065 по плана на гр.Велинград, в едно със съответните идеални части от общите части на сградата, за срок до 31.12.2018г. по одобрен проект за обособяване на самостоятелен обект на ІІІ-ти етаж.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply