РЕШЕНИЕ №524

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Даване съгласие и положително

                                                                   становище в кв.147 на гр.Велин-

                                                                   град.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; §10 от ПЗР на Наредба№5/22.12.2003г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ;по смисъла на чл.128 ал.3 и чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

5

3

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

На основание §10 от ПЗР на Наредба№5/22.12.2003г.,ДАВА СЪГЛАСИЕ и ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за:  ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА  ЖИЛИЩНА СГРАДА ТИП-КООПЕРАЦИЯ с проект ца ЧИПРЗ в кв.147 на гр.Велинград, УПИ ХІІ- пл.№6451 с отреждане “ЗА ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО”, с проект за ЧИПРЗ при следните параметри,както следва:

  • увеличена етажност на сградата  /Нсреха до 4 етажа/,
  •  увеличаване Кинтензивност=4.0 и
  • Кплътност до 90% застрояване –

представляващи специфични правила и норми на застрояване, гарантиращи функционалността, сигурността и надеждността на бъдещата сграда и задоволяване на увеличения ръст на търсене на имоти за задоволяване на жилищни нужди на населението в региона на гр.Велинград , намиращ се в красивите Северозападни Родопи.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply