РЕШЕНИЕ №525

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                

 ОТНОСНО:Преобразуване на ОП „Спортни

                                                                   имоти и пазари” в ЕООД.

На основание чл.18 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.113 и следващи от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

8

0

26

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Преобразува Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” в Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Спортни имоти и пазари” ЕООД със 100% общинско имущество, което продължава предмета на дейност на досегашното предприятие.

2.Дружеството е със седалище гр.Велинград и адрес на управление ул.”Винчо Горанов” №2.

3.Дружеството приема всички активи и пасиви на досегашното ОП „Спортни имоти и пазари” по баланса към 31.12.2008г.

4. Архивът на ОП „Спортни имоти и пазари” се съхранява в дружеството.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply