РЕШЕНИЕ №526

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

                                                 

ОТНОСНО:Промяна на регулационна линия на

                                                                   ул.”Генерал Гурко”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и §7 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава промяна на северната и южната улична регулационна линия на улица с осови т.1767-1767 по плана на Велинград, като ги поставя в съответствие с изградената на място и трасирана улица „Генерал Гурко” с нови ос.т.1767а – 1766 по плана на Велинград съгласно кафявия цвят в представения проект.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply