РЕШЕНИЕ №528

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.

 

ОТНОСНО:Допълнение на Решение №466/08г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Допълва Решение №466 от 30.10.2008г., както следва:

         2.Декларира, че предназначението на следните обекти на интервенция по проекта:

         -парк «Двореца», попадащ в УПИ – ХХІ и УПИ VІІ «За парк и баня» в кв.198;

         -парк «Вельова баня», попадащ в УПИ ІІІ и УПИ ХVІ «за парк» в кв.184а;

         -градинка срещу къщата на Николай Гяуров, попадаща в УПИ ХІ, «за озеленяване» кв.172 на гр.Велинград;

         -парк «Клептуза», попадащ в УПИ VІ «за парк» в кв.394;

         -зелена площ в кв.211, южно от УПИ VІІ /Еделвайс/;

         -Централен градски парк, попадащ в УПИ ХХХV «за парк» кв.141;

         -парк «Финансовото» попадащ в УПИ V «за парк» кв.408;

         -улица «Бачо Киро и улица Стефан Попов» – около градинката;

         -улици «Димитър Благоев» и «Братя Маврикови» от паметника – чешма «Падналите за родината чепинци» до гара Чепино;

         -парк «Бор», попадащ в УПИ І «За парк»

Няма дабъдат променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply