РЕШЕНИЕ №477

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

ОТНОСНО:Утвърждаване оценка за ОПС в  УПИ VІІІ-общ.в кв.99 на с.Драгиново

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3  от ЗОС, в изпълнение на решение №399/24.09.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за възмездно удължаване на договор за ОПС за две години на името на Алиш Салихов Кафтанов в УПИ VІІІ в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, в размер на 420лв. /четиристотин и двадесет лева/.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply