РЕШЕНИЕ №478

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                             

  ОТНОСНО:Утвърждаване оценка за конкурс

                                                                  чрез продажба на УПИ VІІІ, кв.12

                                                                  по плана на с.Абланица.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3  от ЗОС, в изпълнение на решение №404/24.09.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за провеждане конкурс чрез продажба на УПИ №VІІІ, кв.12 с площ 805кв.м. по плана на с.Абланица, Община Велинград за жилищно строителство в размер на 7 245лв. /седем хиляди двеста четиридесет и пет лева/ без ДДС.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply