РЕШЕНИЕ №479

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                               

ОТНОСНО:Утвърждаване оценка за  ? ид.ч. от

                                                                  УПИ Х-общ. в кв.417 на гр.В-д.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3  от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Али Муса Дурлев по Нотариален акт №103, том V, рег.№5004, н.дело №844/29.11.2005г. от ? ид.част от УПИ №Х-общ. с площ 515кв.м. в кв.417 по плана на гр.Велинград в размер 257,50кв.м.. /двеста петдесет и седем цяло и 0,50кв.м./, в размер  на 7 970,80лв. /седем хиляди деветстотин и седемдесет лева и 0,80ст./.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply