РЕШЕНИЕ №486

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                                 ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв.

                                                                   189 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, решение  на ЕСУТ №ХХХV, взето с протокол №10/16.10.08г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава частично изменение на плана за регулация за УПИ №ХІХ-3418, ХVІІІ-3449 и І-3448 в кв.189 по плана на гр.Велинград, както и изменение на улица с 2711-2714-2715-2716 по плана на гр.Велинград, съгласно скицата, приложена към решението.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply