РЕШЕНИЕ №488

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                                

 ОТНОСНО:Прокопаване по искане от „Елена-

                                                                   4” ООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.149, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1, т.8, чл.1 от ЗОС, чл.19, т.3в/.. от Закона за водите; чл.64, чл.66 и чл.71 от ЗУТ; чл.56, ал.1, чл.57, ал.1, чл.92 и чл.111, ал.1 от ЗС; чл.28, ал.2 от Наредбата на ОбС-Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.99г. заправила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /ДВ бр.72 от 1999г./, по смисъла на  Решение №92 от 28.04.05г. и Решение №166 от 31.05.05г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

    1.Дава съгласие за прокопаване и полагане под моста на р.Еленка – „Климент Охридски” – „Маяковски” – „Макаренко” – „Есперанто” – „Гергевана” – „Бор” с дължина 600л.м. на водопровод за топла минерална вода от находище Велинград – Каменица – №16, Сондаж №4 „Власа” до УПИ ХХ-2148, кв.207 /собственост на „Елена-4” ООД/, във връзка с издадено Разрешение за водоползване №1133 от 18.07.08г. от МОСВ – София /Министър Джевдет Чакъров/.

2.Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество се възлага на „ВКТВ” ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100 % общинско имущество.

 3. Възлага изпълнението на настоящето решение на  Кмета на Община Велинград.

 4. Изпълнението на СМР да започне и завърши в извън туристическия сезон до 30.06.2008 г. или от 30.09.2008 г.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply