РЕШЕНИЕ №490

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

 ОТНОСНО:Изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.46 от Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 30.06.08г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Разрешава изразходване на средства в размер на една минимална работна заплата – 220лв. на работещите в сферата на предучилищното образование, като се спазват разпоредбите на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло. Средствата са осигурени в бюджета за 2008г. в държавни дейности.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply