РЕШЕНИЕ №495

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.

                                                 

 ОТНОСНО: Общински детски комплекс.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

    Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява сума в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ за  организиране и провеждане на тържествата по повод на 50 години Общински детски комплекс – Велинград.

2.Средствата да се подсигурят от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply