РЕШЕНИЕ №9

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.

                                                   

ОТНОСНО:Определяне представители на Община

                                                                      Велинград в общото събрание на АРО.

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

9

3

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

         Определя представители на Община Велинград в общото събрание на АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ, както следва:

         1.Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград

         2.Борис Голомехов – Председател на Общински съвет – Велинград

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply