Заповед №1289

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 112 / 29.03.2012 год., Решения № 167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182 / 26.04.2012 год. и Решение № 284 / 28.06.2012 год. на  Общински съвет  Велинград

                                               Н А Р Е Ж Д А М:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ НА  14 бр.( четиринадесет  бр. ) урегулирани  поземлени  имоти за И В С  – частна общинска собственост  по плана на с. Юндола, общ. Велинград, както следва:

-         УПИ №  І ( едно -римско)-ИВС, кв. 9А ( девет А) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.), общинска собственост, съгласно  АЧОС №  633 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин   лв. )  без  ДДС.

-         УПИ № ХVІ (шестнадесет -римско)-ИВС, кв. 9А( девет А) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  634 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХVІІ ( седемнадесет-римско )-ИВС, кв. 9А ( девет А ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  635 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХХ( двадесет-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  638 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХХІ( двадесет и едно-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  639 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХХІІ( двадесет и две-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  640 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв. ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХХІІІ( двадесет и три-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  400 кв. м.( четиристотин кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  641 / 2012 год. със стартова цена  12000,00 лв. ( дванадесет хиляди  лв. )  без  ДДС

-         УПИ  № ХХІV( двадесет и четири-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  400 кв. м.( четиристотин и  кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  642 / 2012 год. със стартова цена 12000,00 лв. ( дванадесет  хиляди  лв. )  без  ДДС

   – УПИ  № ХХV( двадесет и пет-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  400 кв. м.( четиристотин  кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  643 / 2012 год. със стартова цена 12000,00 лв. ( дванадесет хиляди  лв. )  без  ДДС

-         УПИ № ХХVІ(двадесет и шест-римско )-ИВС, кв. 9А(девет А)с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  611 / 12 год. със стартова цена 13500,00 лв.( тринадесет  хиляди  и петстотин лв.) без ДДС

-         УПИ  № ХХVІІ( двадесет и седем-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  612 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв.( тринадесет  хиляди  и петстотин лв.) без ДДС

-         УПИ  № ХХVІІІ( двадесет и осем-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  644 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв.( тринадесет  хиляди  и петстотин лв.) без ДДС

-         УПИ  № ХХІХ( двадесет и девет-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  645 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв.( тринадесет  хиляди  и петстотин лв.) без ДДС

-         УПИ  № ХХХ( тридесет-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  646 / 2012 год. със стартова цена 13500,00 лв.( тринадесет  хиляди  и петстотин лв.) без ДДС

-

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ЯВЕН ТЪРГ  да се проведе на 25.09.2012 год. от 09.00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 02.10.2012 год. в същия час и на същото място.

        3.Определям следните ТРЪЖНИ   УСЛОВИЯ:

                                                – най-висока цена

                                                 - спазване отреждането по застроителният план

 

        4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

        5. Тръжната документация да се продава от 17.09.2012 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98,00 лева ( деветдесет и осем лв. ) с ДДС.

        6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 24.09.2012 г 

 

        7.Предложения за участие в ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ЯВЕН ТЪРГ да се приемат до 16 часа на  24.09.2012 год.

    

        8.Към предложението за участие в търга се прилагат следните документи:

        За всички участници:

-документ за закупена тръжна документация /квитанция/

-за внесен депозит

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

        За еднолични търговци и търговски дружества , допълнително да се приложат :

-копие от съдебна регистрация  на участника

-удостоверение за актуално състояние

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                 

-удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл. 87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

Все още няма коментари.

Leave a Reply