ДОКЛАД ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вижте доклада тук: ДОСВ – ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изработен от НЦТР – ЕАД с Договор № 424/26.09.2007 г. на Община Велинград с предмета и целите на опазване на защитените зони “Родопи Западни” с код BG 0001030 по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците и „Яденица”, с код BG 0001386 по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Все още няма коментари.

Leave a Reply