Списък на категориите информация, класифицирана като служебна тайна в стуктурните звена на общинска администрация Велинград

       1.Планове, сведения и инструкции за организацията на сигурността и охраната на административните сгради на община Велинград и други нейни обекти.

            2.Пароли за достъп до сървъри и до локални база данни.

            3.Файлове със записи на системата за видеонаблюдение на регистратурата за класифицирана информация.

            4.Информация по закона за кадастъра и имотния регистър – чл.20.

         5.Информация по закона за обществените поръчки –чл.9 т.4 – гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите за обществени поръчки и техните предложения чл.38 ал.2

            6.Информация по закона за защита на потребителите относно извършвани проверки чл.76 т.5

            7.Информация по закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

            8.Информация по закона за държавен и финансов контрол относно проверяваните обекти чл.3 т.4

         9.Информация по данъчно осигурителен процесуален кодекс – цялата информация във връзка със събиране на приходите от местни данъци и такси, станала известна при изпълнение на служебните задължения.Информация за имущестеното състояние на данакоплатците.

           10.Информация по закона за достъп до обществена информация чл.13 ал.2 – служебна информация

           11.Информация по кодекса за социално осигуряване – личната информация за осигурените лица

           12.Информация по закона за народното здраве – тайната на болния

           13.Информация по закона за социалното подпомагане – тайна относно личността на подпомагания и размера на помощта

,

           14.Информация по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване – тайната на сведенията и данните на дружествата за допълнително социално осигуряване и на банките депозитари чл.36 ал.2

           15.Информация по закона за закрила на детето чл.16 сведения в административни или съдебни производства , касаещи детето

           16.Информация по закона за пощенските услуги – тайна на кореспонденцията

           17.Информация свързана с управлението при кризи и отбранително – мобилизационна подготовка – цялата информация  в тази посока.

           18.Информация относно управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз – документацията, която се събира при изготвяне на предложенията и организирането на процедурите

           20.Информация за личи данни, кадрови дела,размер на заплата,премии, трудови договори и допълнителни споразумения към тях.

           21.Вземания от клиенти, открити банкови сметки и наличности по тях

           22.Документи на системата по информационна сигурност

           23.Финансови, технически и други съществени клаузи по договори и всякакви сведения и материали, свързани с подготовката за сключването им.

           24.Технически спецификации, условия и други документи, подготвяни за търгове и конкурси, преди побликуване на обявите за провеждането им.

           25.Договори за съвместни разработки с други страни и фирми, ако в тях са включени данни, съставляващи фирмена тайна.

           26.Сигнали за корупция, по Закона за конфликт на интереси и Закона за мерките срещу изпиране на пари – всички материали до изясняване на случая.

           II.Информацията определена като служебна тайна да се маркира с гриф за сигурност „За служебно ползване”.

         III.Поставянето и премахването на гриф за сигурност да става съобразно разпоредбите на Правилника за приложение на Закона за защита на  класифицирана информация.

          IV. Лицата изнесли класифицирана информация, след поставянето на гриф за сигурност и преди неговото премахване, подлежи на наказание съгласно разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация.

Все още няма коментари.

Leave a Reply