Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.09.2012г. /четвъртък/ от 11,00ч.в гр.Сърница в залата на „Младежки дом”. Място на тръгване от гр.Велинград: паркинга зад сградата на Общинска администрация – 9,00ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  изнесено заседание, което ще се проведе на 27.09.2012г. /четвъртък/ от 11,0.в гр.Сърница  в залата на „Младежки дом”. Място на тръгване от гр.Велинград: паркинга зад сградата на Общинска администрация – 9,00ч., при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Въпроси и питания.
 2. Кандидатстване на Община Велинград като партньор с Община Якоруда и Община Белица по Приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие на туризма”.

Докл.:Г.Янчев

 1. Допълнение към Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училищата и детските заведения за учебната 2012/13г. приет с Решение №259/28.06.12г.,протокол №11.

Докл.Н.Стефанова

 1. Даване съгласие за теглене на банков кредит за „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Докл.:Д.Кехайова

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Докл.:Д.Кехайова

 1. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м.април –м.юни 2012г.

Докл.:Я.Петрова

 1. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за VІІІ – „съвет, поща”, VІ-608 и VІІ-609 в кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.:Р.Ходжов

 1. ПУП-схема за нов подземен водопровод от ос.т.310 до ос.т.326Б по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Даване на съгласие за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ УПИ №І-2834 „За минерален плаж,търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.Николов

 1. Даване съгласие за одобрение на изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ УПИ№І-„За болница” в кв.65 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Поправка на кадастрален план, касаещо верни имотни граници на имот пл.№6504 в кв.105 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Предоставено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№139 и сграда /Джамия/ в кв.9 по плана на гр.Сърница.

Докл.:М.Еминов, инж.Ил.Николов

 1. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-ИВС в кв.29 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№1036 в кв.255 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.99 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Частично изменение на ПУП – план за регулация на УПИ І-576, кв.32 по плана на гр.Сърница.

Докл.:М.Еминов, инж.Ил.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№398 и сгради в кв.47 по плана на гр.Сърница.

Докл.: М.Еминов, инж.Ил.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на нов ПИ пл.№1160 в кв.65 по плана на гр.Сърница.

Докл.: М.Еминов, инж.Ил.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№1005 и сграда в кв.21 по плана на гр.Сърница.

Докл.: М.Еминов, инж.Ил.Николов

 1. Преобразуване на УПИ ХХІІІ-„За ТП” с площ 244кв.м., ведно с масивна сграда – 49кв.м. находящ се в кв.179 от кад.район 506 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Христозов, Г.Янев

 1. ПУП – план за регулация за изменение на регулацията в кв.5 по плана на с.Кандови, км.Пашови, Община Велинград.

Докл.С.Бошнак, инж.Ил.Николов

 1. Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ІХ-1152, кв.18 по плана на гр.Сърница.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ХVІІІ-1109, кв.67 по плана на гр.Сърница.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за публично оповестен явен търг на УПИ №ХХХІІ-6521, кв.344 по плана на гр.Велинград.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за публично оповестен явен търг на УПИ №ХІІІ-общ., кв.09 по плана на с.Долна Дъбева, кметство Света Петка.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за закупуване на земя по ОПС – УПИ №ХV-5281, кв.427 по плана на гр.Велинград.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Вита транс”ООД гр.Димитровград.

Докл.:юрист Владимир Деспотски

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Лагуна лукс” ЕООД гр.Бургас.

Докл.:юрист Владимир Деспотски

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №1, находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Й.Петрова

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение №2 /за склад/, находящ се в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Й.Петрова

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ №ХІ-122, кв.7 по плана на с.Биркова, Община Велинград.

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ и място за преминаване /алея/ в кв.18 по плана на с.Драгиново.

Докл.: юрист Владимир Деспотски

 1. Удължаване срок на Договор №211/13.06.2008г. сключен между „Банка ДСК” ЕАД и Община Велинград за помещение офис в кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.: Б.Чинков, Й.Петрова

 1. Безвъзмездно право на ползване на помещение №6 находящо се на бул.”Ал.Стамболийски” от сдружение с нестопанска цел ОИ „Зорница” гр.Велинград.

Докл.: Б.Чинков, Й.Петрова

 1. Безвъзмездно право на ползване на помещение за офис, находящо се в сградата на ОДК-Велинград от сдружение с нестопанска цел „Образователен център Авангард” –гр. Велинград.

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Именуване на нови улици между кв.99 и кв.84 и кв.99 и кв.99А по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов, К.Георгиева

 1. Именуване на улици в с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов, К.Георгиева

 1. Докладни записки по Програмата  на ОбС – Велинград.

38.1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на ОбС-Велинград за І–во полугодие на 2012г.

Докл.Ф.Ангелов, К.Йовчева

39. Изменение на Решение №157/29.03.12г.относно назначаване на комисии във връзка със стартиране на    процедура  по проверка на резултати от прилагане на нормативни актове на Община Велинград.

Докл.:Ст.Кърпачева

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

24.09.2012г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
24.09.2012г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.09.2012г.

/вторник/15.00Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;25.09.2012г.

/вторник/16.30Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;26.09.2012г.

/сряда/15.00Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации26.09.2012г.

/сряда/16.30Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

Забележка: Приложенията по т.3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 и 34 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply