ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА м.ХІ.2011 год. – м.VІ.2012 год.

 

В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След местните избори през октомври 2011 Общинския съвет на град Велинград се сформира от 29 общински съветника: 4-БСП, 9-ДПС, 9-ГЕРБ, 2-ЕНП, 2-КП„Заедно за Велинград” и  2 ПП „Общество за нова България”.

Общински съвет Велинград    започна своята дейност с конституирането си на 07.11.2011 год. и полагането на клетва, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация пред Областния управител на Пазарджишка област г-н Дончо Баксанов.

Съгласно нормативната уредба новосформирания общински съвет прие „Правилник за организацията и дейността  на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, който бе изготвен от временна комисия избрана с решение на Общински съвет с членове представители на всички политически групи. Той определя процедурните и устройствени норми за работа и статута на общинските съветници. В него са регламентирани основните принципи, възприети от Общинския съвет,  осигуряване на процедурна възможност за присъствието на гражданското общество и участието им  в работата на постоянните комисии и  сесиите на Общинския съвет, както и задължението за периодичен отчет за извършената работа пред местната общност.

Общинският съвет е орган за местно самоуправление, който определя политиката за изграждане и развитие на общината, като взема решения в рамките на своята компетентност, а задължение на кмета на общината е да приведе в изпълнения тези решения.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство,  съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Велинград. В него са  включени председатели на постоянните комисии, на политически представителните групи и служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

Като политически орган Общинският съвет  се структурира на база представителството  на политическите партии в състава му. Регистрирани са шест политически представителни групи: на ПП”ГЕРБ” в състав от девет  общински съветници и председател Йордан Аршинков , на  ПП „ДПС” в състав от девет  общински съветници и председател Али Мареков, на ПП „БСП” в състав от четири  общински съветници с председател Тома Пачалов  на „ЕНП” в състав от двама общински съветници с председател Реджеп Ходжов , КП„Заедно за Велинград” в състав от двама общински съветници с председател Александър Гагов и ПП “Общество за нова България” в състав от двама общински съветници с председател Златко Златанов.

В състава на Общински съвет – Велинград през месец януари 2012г. настъпиха промени с напускането на Мустафа Джамбаз – общинския съветник от „ДПС” поради назначаването му за зам. кмет на община Велинград, като на негово място клетва положи Муса Онбашиев. Във връзка с тези смени се наложиха и  промени  в ПК по Общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция и ПК по Градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

Всички общински съветници са подали изискуемите от закона декларации за наличие или липса на конфликт на интереси, както и декларации по Изборния кодекс за изразходваните по време на предизборната кампания средства.

С приетият  Правилник Общински съвет  регламентира да бъдат утвърдени шест постоянни комисии:

1. Общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция с председател Радослав Димов;

2. Икономика, финанси, бюджет и дружества с председател Сергей Кичиков;

3. Градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване с председател Александър Гагов;

4. Образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности с председател Реджеп Ходжов;

5. Туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство с председател Златко Златанов;

6. Транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации с председател Тошко Кютов;

Коментарите са изключени!