РЕШЕНИЕ №365

ОТНОСНО: Безвъзмездно право на ползване на помещение №6 находящо се на бул.”Ал.Стамболийски” от сдружение с нестопанска цел ОИ „Зорница” гр.Велинград.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, чл.39, ал.2, 3, 5 от ЗОС, чл.22, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Разрешава безвъзмездно право на ползване от сдружение с нестопанска цел ОИ „Зорница” /Организация на инвалидите „Зорница”-Велинград/ на помещение №6, находящо се в сграда построена в УПИ VІ-3760, кв.111 по плана на гр.Велинград, със застроена площ от 111кв.м. /сто и единадесет/ за срок от десет години, считано от 28.09.2012г. – частна общинска собственост /АЧОН №125/15.05.2000г./.

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените действия по сключването на договора.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 33 от дневния ред, по вх.№765/31.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!