Кметове на кметства до октомври 2015г.

Име/Кмет Кметство Номер
Гълъбин Горумов Мечкарски Абланица 0885 202 468
Красимир Вихренов Коруджиев Биркова 03548/2280
Асен Юлиев Мастев Грашево 0885 202 463
Бисер Цанков Кафеджиев Драгиново 03545/2221
Мустафа Мехмедов Еюпов Кръстава 035418/222
Мустафа Мехмед Бандьо Пашови 03548/2266
Мустафа Идрис Пашалиев Рохлева 03548/2233
Али Ибрахим Тебер Света Петка 0885 202 462

Кметът на кметство е териториален орган на изпълнителната власт. В изпълнение на правомощията си:

1.изпълнява бюджета в частта му за съответното кметство;

2.организира провеждането на благоустройствени, комунални   и   други мероприятия;

3.упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната, опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5.приема мерки за подобряване и  възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6.води регистрите  на населението и за гражданско състояние  и  изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7.осигурява  извършването   на  административни  услуги   на   физически   и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.61,63,68,69,71,72 и 74 от Закон за Министерство на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9.организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

10.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца;

12.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството.

13.свиква общо събрание на населението в кметството;

14.участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взима участие при обсъждането на въпроси, които се отнасят до кметството.

15.изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Коментарите са изключени!