Кметове на кметства

Кметове на кметства:  
N: Кмет на населено място и адрес Име Телефон e-mail
1 Грашево, ул. “Девети май” №56 Асен Юлиев Мастев 0885202463 kmetstvograshevo@velingrad.bg
2 Кръстава, ул. “Гьола” № 15 Салих Мустафа Узунов 0885202465 kmetstvokrastava@velingrad.bg
3 Пашови, ул. “Кирил и Методий” №14 Мустафа Али Мустафа 0897090609 kmetstvopashovi@velingrad.bg
4 Света Петка, пл. “Лютово” № 23 Бельо Бельов Мандраджиев 0885202433 kmetstvosvetapetka@velingrad.bg
5 Драгиново, ул. “Иван Вазов” №102 Бисер Асенов Маджиров 0889646630 kmetstvodraginovo@velingrad.bg
6 Абланица, ул.”Демокрация” №5 Гълъбин Горумов Мечкарски 0885202468 kmetstvoablanitsa@velingrad.bg
7 Биркова Красимир Вихренов Коруджиев 0885450108 kmetstvobirkova@velingrad.bg
8 Рохлева Мустафа Идриз Пашалиев 0885202467 kmetstvorohleva@velingrad.bg
1.изпълнява бюджета в частта му за съответното кметство; Кметът на кметство е териториален орган на изпълнителната власт. В изпълнение на правомощията си:

2.организира провеждането на благоустройствени, комунални   и   други мероприятия;

3.упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната, опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5.приема мерки за подобряване и  възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6.води регистрите  на населението и за гражданско състояние  и  изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7.осигурява  извършването   на  административни  услуги   на   физически   и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.61,63,68,69,71,72 и 74 от Закон за Министерство на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9.организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

10.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца;

12.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството.

13.свиква общо събрание на населението в кметството;

14.участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взима участие при обсъждането на въпроси, които се отнасят до кметството.

15.изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Коментарите са изключени!