Кметски наместници

Кметски наместници:
Кметсво Кметски наместник Телефон e-mail
1 Бозьова Сребрин Алдинов Бозев 0889010219 kmetstvobozyova@velingrad.bg
2 Бутрева Мехмед Юсеин Асан 0889010220 kmetstvobutreva@velingrad.bg
3 Враненци Али Халилов Ходжов 0885202474 vkmetstvovranentsi@velingrad.bg 
4 Чолакова Мехмед Мусов Чолаков 0885202472 kmetstvocholakova@velingrad.bg 
5 Цветино Пламен Росенов Пашалиев 0885202471 kmetstvotsvetino@velingrad.bg 
6 Юндола Мехмед Мустафа Местан 0885202473 kmetstvoyundola@velingrad.bg
7 Горна Дъбева Мустафа Сюлейман Али 0885202477 kmetstvogornadabeva@velingrad.bg 
8 Долна Дъбева Фатима Юсуф Дъбева 0894561896 kmetstvodolnadabeva@velingrad.bg
9 Всемирци Джемал Салих Еджевит 0885202437 kmetstvovsemirtsi@velingrad.bg 
10 Кандови Азиз Салих Халил 0885202456 kmetstvokandovi@velingrad.bg 
11 Алендарова Али Амза Алендар 0885202423 kmetstvoalendarova@velingrad.bg
12 Горна Биркова Мехмед Меджид Меджид 0885202458 kmetstvogornabirkova@velingrad.bg

Кметските наместници изпълняват функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. Организират дейността по защита на населението при бедствия и аварии за територията, за която отговарятКметските наместници са териториални органи на изпълнителната власт в населеното място. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници.

Могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Коментарите са изключени!