Правилник на Общински съвет Велинград

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет с решение № 23/09.12.2019г.

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Този правилник урежда организацията и дейността на общински съвет Велинград, отношенията му с общинска администрация и условията за сдружение на община Велинград.

/2/ Общинският съвет организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Р България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на настоящия правилник.

Чл. 2. /1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите на общината при условия и при ред определен от закона.

/2/ Общинският съвет се състои от 29 / двадесет и девет/ съветници.

/3/ Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината във връзка с осъществяването на дейности свързани с:

 1. 1.      Общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинската администрация.
 2. 2.      Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея.
 3. 3.      Образованието
 4. 4.      Здравеопазването
 5. 5.      Културата
 6. 6.      Благоустрояването и комуналната дейност
 7. 7.      Социалните услуги
 8. 8.      Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
 9. 9.      Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници
 10. 10.  Развитието на спорта, отдиха и туризма

/4/ Общинският съвет изпълнява и други дейности определени със закон.

Чл. 3. /1/ Общинският съвет изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА, както и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

/2/ В изпълнение на своите функции общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции и решения.

Чл. 4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

а/ законност

б/ самостоятелност по отношение на държавните органи при вземането на решения

в/ гарантиране и закрила на интересите на жителите на община Велинград

г/ публичност

Чл. 5. Общинският съвет заседава в гр. Велинград, освен когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанието да се проведе на друго място.

ГЛАВА ІІ

КОНСТИТУИРАНЕ И УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 6. /1/ Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свика от областния управител и се провежда в 14 – дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

/2/ Заседанието се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избирането на председател на Общинския съвет.

/3/ Пълномощията на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства възникват от деня на полагането на клетва по чл. 32 ал1 от ЗМСМА. Клетвата се полага устно и се удостоверява с подписването на клетвени декларации.

Чл. 7. /1/ Под председателството на най-възрастния общински съветник се провеждат разисквания по избор на комисия за провеждането на избора за председател и обсъждане кандидатурите за председател на общинския съвет.

/2/ Всеки общински съветник и група съветници могат да предлагат кандидати за председател на общинския съвет.

/3/ Изборът се провежда с тайно гласуване по ред предложен от комисията по ал. 1.

/4/ За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината гласове от общия брой на общинските съветници. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Чл. 8. /1/ Общинският съвет избира до четирима заместник-председатели на съвета.

/2/ Кандидатури за заместник председатели могат да се издигат от всеки съветник или група съветници.

/3/ Изборът се провежда по ред определен от Общински съвет.

/4/ За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината гласове от общия брой на общинските съветници. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Чл. 9. /1/ Председателят на общинския съвет или зам. председателите могат да бъдат предсрочно освободени:

1. При подаване на оставка.

2. Когато е налице трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА;

3. С влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

/2/ В случаите по ал.1 т.1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува.

/3/ В случаите по ал. 1, т. 2 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието ако за него са гласували повече от половината от общия брой общински съветници.

/4/ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му заседанието на съвета се председателства от заместник-председателя.

ГЛАВА ІІІ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. /1/ Председателят на общинския съвет освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

 1. 1.      Разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им.
 2. 2.      Осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници.
 3. 3.      Упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет.
 4. 4.      Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет.
 5. 5.      Определя местата в заседателната зала за общинските съветници по групи, за кмета на общината,, за кметовете на кметства и кметски наместници, за представителите на общинска администрация, за обществения посредник, гражданите на общината и квесторите.
 6. 6.      Осигурява реда в залата.
 7. 7.      Следи за спазването на този правилник.
 8. 8.      Подготвя за обявяване на населението на приетите от общинския съвет актове.
 9. 9.      Предлага назначаването на служителите в звеното за подпомагане дейността на общинския съвет, ръководи и контролира тяхната дейност.
 10. 10.  Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, общинския съвет и този правилник.
 11. 11.  Преподписва всички договори с физически и юридически лица, касаещи дейността и организацията на Общински съвет в рамките на бюджета на Общинския съвет.

Чл. 11. Определя  месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Велинград, при пълно работно време в размер на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Община Велинград, като същия има правата по чл.26, ал.2 от ЗМСМА.

Чл. 12. Заместник-председателите на общинския съвет:

 1. Подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.
 2. Изпълняват отделни функции или правомощия на председателя, когато той му възложи това.
 3. Заместват председателя при обективна невъзможност на последния да присъства на заседанието. Пълномощията по заместването се определят писмено.
 4. Следят за спазването на реда по време на заседанията и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата.
 5. Контролират преброяванията по време на гласуването и следят за кворума на общинските съветници.
 6. Проверяват и подписват протоколите от заседанията.
 7. По искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекторешения.
 8. Отчитат времето за изказване на общинските съветници.
 9. Следят за спазването на процедурите и уведомяват председателя.
 10. При поименно гласуване четат имената на общинските съветници.
 11. Изпълняват други функции, възложени им от председателя.

Чл. 13. /1/ Оперативното бюро е постоянен консултативен орган на общинския съвет. В състава му участват: председателят на общинския съвет, зам. председателите на общинския съвет, председателите на постоянните комисии, ръководителите на представителни групи или упълномощени от тях лица, служители на Общинската администрация гр.Велинград, упълномощени със заповед на Кмета на Общината. Заседанията на Оперативното бюро са закрити. Оперативно бюро за съответното редовно заседание на ОбС заседава в ден понеделник на седмицата предхождаща редовното заседание от 17,00ч.

/2/ Оперативното бюро:

 1. 1.      Подготвя проект за дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет, като материалите за заседанието следва да се входират от вносителя в деловодството на Общински съвет – Велинград до 12,00ч.в деня на заседанието на Оперативното бюро.
 2. 2.      Подготвя шест месечна проекто-програма за работата на общинския съвет.
 3. 3.      Разпределя проекторешенията и други материали между комисиите, съобразно тяхната компетентност.
 4. 4.      Насрочва дата и час за провеждане на редовните заседания на общинския съвет.
 5. 5.      След заседанията на Оперативното бюро, ръководството на ОбС предоставя информация за заседанието.

ГЛАВА ІV

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14. /1/ Комисиите на общинския съвет изпълняват инициативни, разработващи, съвещателни и контролни функции.

/2/ Комисиите са постоянни и временни.

/3/ Постоянните комисии на Общински съвет Велинград са:

 1. 1.      Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.
 2. 2.      Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.
 3. 3.      Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
 4. 4.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.
 5. 5.      Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.
 6. 6.      Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество.

Чл.15. /1/ Общинският съвет определя състава и числеността на постоянните комисии, съобразно характера на тяхната дейност.

/2/ Членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване по предложение на общински съветник или председателя на ОбС след предварително съгласуване с председателите на представителните групи.

/3/ Всеки общински съветник може да бъде избиран най-много в две постоянни комисии.

/4/ В изпълнение на своите задачи, ОбС, постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти, консултанти и юристи.

/5/ Лицата по ал. 4 се определят с Решение на ОбС по предложение на  Председателя на ОбС, с което се задължава Кмета на Общината да сключва определени от Председателя на ОбС договори с тях.

/6/ Експертите, консултантите и юристите могат да участват в заседанията на съответната комисия с мнения по разглежданите въпроси.

Чл.16. /1/ Ръководствата на постоянните комисии се състоят от председател и секретар. Те организират работата и заседанията на комисиите.

/2/ Председателите на комисии се избират и освобождават от Общински съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.17. /1/ Заседанията на постоянните комисии са редовни ако на тях присъстват повече от половината от техните членове.

/2/ Становище се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на постоянните комисии чрез явно гласуване

/3/ Председателят на комисията или определен от нея член докладва на заседанието на общинския съвет за становището на комисията.

Чл.18.  Постоянната комисия осъществява своята дейност:

 1. 1.      В съответствие с програмата на общинския съвет.
 2. 2.      По разпределение на задачите от Оперативното бюро.
 3. 3.      По своя инициатива и програма.

Чл. 19. /1/ Постоянните комисии изготвят и внасят за обсъждане и приемане от общинския съвет наредби, правилници, решения, декларации, обръщения и други документи, касаещи компетентността на комисията и съвета.

/2/ Произнасят се с писмено становище по разпределените им от председателя на ОбС проекти и докладват на заседанията на съвета.

/3/ Извършват проучвания и анализират ефективността от приложението на действащите правилници, наредби, инструкции и решения, като при необходимост внасят предложения за промени в тях.

/4/ Обсъждат доклади, информации и отчети за дейността на Общинската администрация, общинските фирми, предприятия и дейности, като при необходимост внасят предложения за промени.

Чл. 20. /1/ Постоянните комисии провеждат своите заседания, проучвания и контролни мероприятия във времето между заседанията на общинския съвет.

/2/ Постоянните комисии се свикват на заседания от техните председатели, по инициатива на една трета от техните членове или от председателя на общинския съвет.

/3/ При обсъждане на внесените предложения, придружени с проект за решение, вносителя или негов представител присъства на заседанията на комисията и дава необходимите обяснения и разяснения.

/4/ Без присъствие на вносителя или негов изрично упълномощен представител предложение за проект не се обсъжда.

/5/ Заседанията на постоянните комисии се провеждат преди последния четвъртък на месеца, както следва:

 • в понеделник, 15,00ч. – Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
 • в понеделник,16.00ч. – Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция;
 • във вторник, 15.00ч. – Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
 • във вторник 16.00ч. – Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
 • в сряда, 15.00ч. – Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.
 • в сряда, 16,00ч. – Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Чл. 21. /1/ Заседанията на постоянните комисии са открити.

/2/ Гражданите могат да присъстват на заседанията на комисиите, като заемат специално определените за тях места.

/3/ Гражданите могат да отправят въпроси и питания към общинския съвет в писмен вид. По решение на ръководството на комисиите те могат да бъдат изслушвани по време на техните заседания.

/4/ На всички въпроси и жалби на гражданите, адресирани към съответните комисии се отговаря в писмен вид в 7-дневен срок от провеждането на заседанието на комисията от Председателя на постоянната комисия чрез председателя на Общински съвет.

Чл. 22. /1/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания

/2/ Всяка комисия взема свое становище по обсъждания въпрос, което се отразява в отделен протокол.

Чл. 23. На заседанието на постоянните комисии се води съкратен протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

Чл. 24. Постоянните комисии се отчитат за своята дейност пред общинския съвет в определен от програмата на съвета срок.

Чл. 25. /1/ Временните комисии се създават по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.

/2/ Ръководството, състава, проблематиката и времето на тяхната дейност се определят с решение на общинския съвет.

/3/ Правилата за работата на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните.

/4/ Временните комисии преустановяват съществуването си с изпълнението на задачата, за която са създадени, с изтичането на срока , за който са създадени или предсрочно – с решение на общинския съвет.

 

ГЛАВА V

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ

Чл. 26. /1/ Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи.

/2/ Минималният брой общински съветници за образуването на представителна група е двама.

/3/ Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуването на отделна политическа представителна група могат да се присъединят към вече образувани такива групи.

/4/ Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

/5/ Образуването и прекратяването на политически представителни групи се обявява от председателя на съвета на първото насрочено заседание.

Чл. 27. Всяка представителна група се регистрира при председателя на ОбС със свой списък и решение за образуване. Списъкът се подписва от всички общински съветници в групата.

Чл. 28. Всеки общински съветник може да се регистрира само в една политическа представителна група.

Чл. 29. Общински съветник може да напусне групата като подаде писмено заявление до нейния председател и уведоми за това председателя на ОбС.

Чл. 30. Политическите представителни групи изразяват свои становища, декларации, обръщения и др. на заседания на общинския съвет чрез техните председатели или упълномощени от тях съветници.

 

ГЛАВА VІ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 31. /1/ Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетва по чл.            32,  ал. 1.

/2/ Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетва от новоизбраните общински съветници.

/3/ Законността на избора на общинския съветник може да се обжалва пред Административния съд в 14 –дневен срок от деня на избора.

/4/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. 1.      при поставяне под запрещение;
 2. 2.      когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. 3.      при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. 4.      при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. 5.      когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
 6. 6.      при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
 7. 7.      при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. 8.      при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. 9.      при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 10. 10.  при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;
 11. 11.  При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 12. 12.  при установяване на неизбираемост;
 13. 13.  при смърт.

/5/ Решението по ал. 4, т. 5 може да се обжалва пред Административния съд в 14 – дневен срок

/6/ Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал. 4, т. 1 – 4, и 6 – 13, се обявява пред Общинския съвет от неговия председател.

Чл. 32. /1/ Общинският съветник ползва права по силата на чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

/2/ Общинският съветник се приема с предимство от кмета на общината, неговите заместници, директорите на дирекции, началниците на отдели /всички ръководни длъжностни лица в общината/, като на същите не може да бъде отказан достъп до информация, нужна им за работата на общински съветник. Информацията се подава веднага, а ако за нейното набиране се изисква време, то срока за нейното предоставяне е тридневен.

/3/ На всеки общински съветник се издава служебна карта във връзка с правата му по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА

Чл. 33. /1/ Общинският съветник получава месечното възнаграждение за работата си  в заседанията на общинския съвет – 50 на сто и в заседанията на неговите постоянни комисии в размер на две комисии по 10 на сто или общо 70 на сто  от средната брутната работна заплата на общинска администрация  за съответния месец и за участие в едно заседание на временните комисии в размер на 20лв.

/2/ Месечното възнаграждение се изплаща до 5-то число на месеца, следващ този, за който се отнася при условие, че е проведено не по-малко от 1 заседание на ОбС, съответно на неговите комисии за месеца.

/3/ При изплащане на възнаграждението по ал. 1 се удържат данъци и осигурителни вноски съгласно действащите нормативни актове.

/4 / Възнаграждението по ал.1 може да се актуализира с отделно решение на ОбС.

/5/ Основание за изплащане на възнаграждението по ал. 1 е представянето до 3-то число на месеца, следващ този, за който се отнася възнаграждението, пред Дирекция “Финанси” на Общината на писмени справки, издадени от Председателя на Общинския съвет.

/6/ За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

/7/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет

/8/ Общинският съветник няма право да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

/9/ При неучастие в заседание на комисиите и при предсрочно напускане на заседанието на ОбС при ? от дневния ред, без да уведоми Председателя на ОбС не се получава съответното възнаграждение.

/10/Отстранен от заседание общински съветник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.

Чл. 34. Трудовото правоотношение на общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл.328 ал.1, т.2,3 и 4 от КТ

Чл. 35. /1/ Общинският съветник е длъжен:

 1. 1.      Да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. Когато е налице уважителна причина, поради която не може да присъства на заседанията на общинския съвет или на комисиите уведомява председателя на ОбС писмено или по телефона не по-късно от един час преди започването на съответното заседание.
 2. 2.      Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

/2/ Отсъствията на общинските съветници се отразяват в присъствена книга и се съобщават от председателя в началото на всяко заседание.

Чл. 36. /1/. Общинският съветник не може да участва при вземането на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

/2/. При неспазване изискванията на ал.1, точката се внася на следващо заседание на Общински съвет – Велинград за прегласуване.

ГЛАВА VІІ

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

Чл. 37. /1/ Общинският съвет може да избира обществен посредник

/2/ Предложение за избор на обществен посредник се прави от председателя на общинския съвет след проведени консултации с председателите на политическите партии представени в Общинския съвет.

/3/ Обществения посредник се избира с мнозинство две трети от общия брой общински съветници с тайно гласуване.

/ 4/ Обществения посредник се освобождава от длъжност при:

 1. 1.      Подаване на оставка до председателя на общинския съвет
 2. 2.      По писмено искане на една трета от общия брой общински съветници и след проведено гласуване с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 38. /1/ Общественият посредник осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Р България, Европейската харта за местно самоуправление, ЗМСМА, законите на страната и този правилник.

/2/ Общественият посредник съдейства на гражданите относно спазването на техните законни права интереси пред органите на местното самоуправление. Той има правото на питания, срещи и обяснения от страна на кмета на общината и общинската администрация, така също и от председателя на общинския съвет. По желание на гражданите общественият посредник може да присъства и отстоява интересите им на приемните дни на кмета на общината, председателя на общинския съвет, заместник-кметовете и другите началници на отдели в Общинска администрация.

/3/ Общинската администрация определя помещение за приемна на обществения посредник и поема необходимите материални разходи за издръжка на неговата дейност.

/4/ Общественият посредник участва в заседанията на общинския съвет и постоянните комисии с правото на съвещателен глас

/5/ Общественият посредник има право да ползва сведения и документи, които са му необходими за осъществяване на дейността му, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

/6/ На всеки шест месеца общественият посредник изготвя доклад за дейността си, който се обсъжда и приема пред общинския съвет.

/7/ Общественият посредник подпомага гражданите при упражняването на правата им по чл.28 ал.2 и ал.3 от ЗМСМА.

/8/ Общински съвет определя размера на възнаграждението на общественият посредник.

ГЛАВА VІІІ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 39. /1/ Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат избори за нов общински съвет.

/2/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. 1.      По негова инициатива
 2. 2.      По искане на една трета от общинските съветници
 3. 3.      По искане на една пета от избирателите на общината
 4. 4.      По искане на областния управител

/3/ В случаите по ал.2 т.2, 3 и 4 председателят свиква заседание,което се провежда в седем дневен срок от внасянето на искането.След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то си свиква от вносителя на искането и се провежда в седем дневен срок от свикването.

/4/ Поканата за деня, часа и мястото на заседанието, дневния ред и материалите по него се изпращат на общинските съветници не по-късно от 7 дни преди провеждането му.

/5/ Общинският съвет може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред, когато е във ваканция или във времето между редовните заседания по въпроси, които не търпят отлагане.

/6/ Уведомяването на общинските съветници за извънредно заседание на ОбС се извършва с уведомяване, не по-късно от два дни преди деня на заседанието. Уведомлението съдържа дата, час, място и проект за дневен ред на заседанието. Материалите за извънредното заседание са на разположение на общинските съветници в административното звено по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

/7/ ОбС провежда извънредно заседание по решения върнати от Областен управител и Кмета на Общината в 14 дневен срок от получаването му.

/8/ Общинският съвет е във ваканция от 1 до 31 август ежегодно.

Чл. 40. /1/ Общинският съвет заседава в последния четвъртък от месеца в определен от Оперативното бюро час. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателя на ОбС определя дата за провеждане на заседанието.

/2/ Максималното времетраене на заседанието е 5 часа. В изключителни случаи по решение на съветниците заседанието може да бъде удължено с още 2 часа.

Чл. 41. /1/ Заседанията на Общинския съвет са публични. На заседанията не се допускат лица в явно нетрезво състояние, неприличен външен вид и с открито агресивно поведение. Съветът може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати, когато важни държавни или обществени интереси налагат това. Обсъжданията и протоколите от закритите заседания са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и други лица, които имат достъп до това.

/2/ Решенията от закрити заседания се обявяват публично.

/3/ На заседания на Общинския съвет лица, носещи оръжие, с изключение на представителите на МВР и МО, присъстващи служебно в залата, не се допускат. Забраняват се в залата, по време на заседания, разговори с мобилни телефони.

/4/ Лица, които не са общински съветници, по време на заседание заемат определените за това места и нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин. Те могат да вземат думата за становище, когато дебатирания въпрос се отнася до тях, само след разрешение на Председателя на Общинския съвет. Изказването може да продължи до 5 минути. Журналистите заемат определените за тях места за изпълнение на своята дейност, като интервюта се вземат извън залата на заседания.

/5/ На заседанията на общинския съвет по един и същи проблем могат да се изкажат до 5 минути не повече от 2-ма представители на гражданите. Ако изказването не третира обществен проблем председателят отнема думата на изказващия се.

/6/ Заявления за изказване по предходната алинея се подават в писмен вид до председателя на общинския съвет не по късно от 24 часа преди провеждане на заседанието

/7/ На всички писмени питания председателят на общинския съвет отговаря в 14 дневен срок от датата на регистрирането им във входящия дневник на Общинския съвет.

/8/ Председателят въдворява ред в залата и може да се разпореди граждани, нарушаващи реда, да бъдат отстранени от заседанието.

/9/ За изпълнение на разпорежданията на председателя на заседанието присъстват не по-малко от двама квестори, които могат да бъдат и служители на външна охранителна фирма.

Чл. 42. /1/ Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой общински съветници.

/2/ Ако преди началото на гласуването представителна група на общинския съвет или отделен общински съветник изрази съмнение, че заседанието няма необходимия кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите съветници.

/3/ При липса на кворум председателят отлага за 1 час заседанието. Ако след това пак няма кворум председателят прекратява заседанието.

Чл. 43. /1/ Предложение за закрито заседание може да направи председателя на ОбС или всеки от съветниците, като бъде обявен въпроса и необходимостта от заседанието да бъде закрито.

/2/ Общинските съветници след като изслушат мотивите на вносителя на предложението по предходната алинея го обсъждат и приемат решение с явно гласуване. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите съветници. При започване на закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата.

/3/ Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично.

Чл. 44. /1/ По предложение на председателя общинския съвет приема програма за работа на съвета през следващия шест месечен период.

/2/ В началото на всяко заседание председателят уведомява общинските съветници за новопостъпили предложения и техните вносители.

/3/ Когато неотложни обстоятелства налагат това, председателят на съвета, зам.председателите на съвета, председателите на комисии и кметът на общината могат да внасят по едно предложение по дневния ред на предстоящото заседание до 12,00 часа на деня, предшестващ заседанието. Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието. Предложенията се подлагат на гласуване, след като се изслуша един общински съветник, който не е съгласен, ако има такъв. Изключение може да се направи в случаите на чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

/4/ Председателят може да предложи промяна на дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветници или на кмета, ако намери тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание.

/5/ Не могат да бъдат подлагани на обсъждане въпроси, които не са включени в дневния ред на текущото заседание.

Чл. 45. /1/ Председателят ръководи заседанието и дава думата на ораторите, като първо дава думата на представител на комисиите за докладване становището на комисията.

/2/ Никой общински съветник не може да се изказва без да е получил думата от председателя.

/3/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

/4/ Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите. В зависимост от поредността, представена от ръководствата на групите на съветниците, които ще говорят от тяхно име, като се редуват представители на различни групи.

Чл. 46. /1/ По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

 1. 1.      Прекратяване на заседанието
 2. 2.      Отлагане на заседанието
 3. 3.      Прекратяване на разискванията
 4. 4.      Отлагане на разискванията
 5. 5.      Отлагане на гласуването
 6. 6.      Промяна в реда на разглежданите въпроси по дневния ред, но след като даден въпрос е приключен

/3/ Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 47. Общинските съветници говорят от трибуната или от мястото им в залата.

Чл. 48. /1/ Когато ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори му отнема думата.

/2/ Общинският съветник не може да говори по същество по един и същи въпрос повече от един път, освен ако е докладчик и трябва да отговаря на въпроси.

Чл. 49. /1/ Всеки оратор има право на изказване до 10 минути, освен ако е приет друг регламент.

/2/ При нужда времето за изказване се определя предварително от председателя след съгласуване с председателите на групите съветници и се разпределя между тях пропорционално на числеността им.

/3/ Ако ораторът превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят след като го предупреди му отнема думата.

Чл. 50. /1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

/3/ По едно и също изказване могат де се правят най-много до две реплики.

/4/ Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор / дуплика / с времетраене до две минути след приключване на репликите.

Чл. 51. /1/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави веднага в края на разглеждания въпрос.

/2/ Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

/3/ Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище и не се е изказал.

/4/ За обяснение на отрицателен вот думата се дава на не повече от двама общински съветника.

/5/ Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване.

Чл. 52. Кметът на общината може да вземе думата винаги, когато я поиска, ако в момента няма процедура на гласуване.

Чл. 53. Председателят обявява разискванията за приключени, когато списъкът на ораторите е изчерпан и няма повече желаещи за изказване.

Чл. 54. /1/ Когато постъпи процедурно предложение думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

/2/ Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само по на един представител на група съветници, която не е съгласна с предложението.

/3/ Упражняването на правата по ал.1 не може да засяга правата на групите съветници по чл.49 ал3.

/4/ Ако предложението бъде прието, но има група съветници, която не е взела отношение или не е използвала пропорционално определеното и време, думата се дава на един неин представител, като председателят определя максималната продължителност на изказването.

Чл. 55. Когато има предложение за отлагане на разискванията се прилагат правилата на чл.54. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 56. Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ОбС по предложение на една четвърт от присъстващите общински съветници.

Чл. 57./1/  При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време или да продължи заседанието при условията на чл. 43, ал. 1 от този Правилник.

/2/.Всяка група съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. Прекъсване не може да се иска до 1 час след започване и до 1 час преди завършване на заседание. Интервалът между 2 прекъсвания не може да бъде по-малък от 1 час.

/3/.Обедната почивка трае 1 час, като това време не влиза в общата продължителност на заседанието.

Чл. 58. /1/ Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно или тайно.

/2/.Явното гласуване се извършва чрез:

 1. 1.      Вдигане на ръка.
 2. 2.      Поименно. Поименно се гласува като председателят прочита името на всеки присъстващ общински съветник и той отговаря: “за”, “против” или “въздържал се”.

/3/. Тайното гласуване се извършва с бюлетини поставени в тъмна стая.

/4/. Всяко предложение се гласува.

Чл. 59. Предложение за поименно или за тайно гласуване може да бъде направено от най-малко 5 общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по 1 съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл. 60. /1/. Времето за гласуване по чл.58, ал.2,т.1 е 1 минута.

/2/. От обявяване началото на гласуването до приключването му не се допускат изказвания.

Чл. 61. /1/. Гласуването се извършва по следния ред:

1. Предложения за отхвърляне;

2. Предложения за отлагане за следващи заседания;

3. Предложения за поправки;

4. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

5. Предложения за допълнения;

6. Окончателното предложение.

/2/.Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 62. /1/. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

/2/.Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от съветник или представителна група веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 63.Необходимото мнозинство на гласовете при вземане на решения от общинския съвет се съобразява стриктно с разпоредбите на чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА.

Чл. 64. /1/. За заседанието на ОбС се води протокол, който се изготвя най-късно до 7 дни. Протоколът се подписва от Председателя, секретаря и протоколиста. Протоколист на ОбС е служител на общинска администрация, определен от кмета.

/2/. Към протокола се прилагат всички материали, които са били обект на обсъждане в конкретното заседание.

/3/. Преписи от приети от ОбС решения се предават на ръководителите на представителните групи и на председателите на постоянните комисии по тяхно искане.

/4/. Общинските съветници имат право в седем дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от ОбС в следващото заседание.

/5/. Актовете на Общински съвет  в 7 дневен срок се изпращат на Областния управител.

/6/ Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението в срока по ал.5 чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

/7/ Копие от актовете на общинския съвет се съхраняват в подходящо помещение, определено от кмета на общината, където се осигурява възможност на гражданите да се запознаят с тях и или получат копие от даден акт срещу заплащане.

Чл. 65. /1/.Поправки на фактически грешки в приетите от ОбС актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като бъдат изслушани вносителя и докладчикът на съответната комисия.

/2/. Председателят обявява поправките пред ОбС.

 

ГЛАВА ІХ

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ

Чл. 66. /1/. Вносители на доклади, предложения, проекти за решения, правилници, наредби, инструкции и др.са:

1. По програмата на заседанията от определените лица, служби и организации.

2. От постоянните комисии на ОбС.

3. От председателя на ОбС.

4. От кмета на Общината.

5. От кметовете на населени места.

6. По инициатива на областния управител.

7. От представителни групи.

8. От отделни общински съветници.

/2/ В мотивите вносителят задължително дава становище по очакваните резултати от прилагането на решението, включително и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.

/3/ Председателят на ОбС или комисията връща проекта на вносителя, когато не отговаря на изискванията на ал.2 и няма предложен конкретен проект за решение.

/4/ Вносителят е длъжен да присъства на заседанието на ОбС и осигури необходимата защита на предложението си.

/5/ Материалите по ал.1 да се предоставят и на електронен носител при условие и ред определен от Председателя на ОбС.

Чл. 67. /1/ Председателят на ОбС и оперативното бюро:

1. Следи хода на подготовката и сроковете за внасяне на материали.

2. Разпределя материалите за разглеждане в ПК.

Чл. 68.  /1/ Общинският съвет приема решения, правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение съгласно ЗМСМА.

/2/ В зависимост от характера на проекта за решение, ОбС може да приема повече от едно решение по конкретна точка от дневния ред.

Чл. 69. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен /чл.7, ал.2 от ЗНА/.

Чл. 70. С инструкция ОбС дава указания на кметството относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи /чл.7, ал.3 от ЗНА/.

Чл. 71. По останалите въпроси от компетенциите му ОбС се произнася с решение.

Чл. 72. Правото на инициатива при издаване на решения, правилници, наредби и инструкции имат съветниците или кмета на общината.

Чл. 73. /1/. Проекта за решение, правилници, наредба или инструкция може да бъде приет на две четения.

/2/ Ако след първото четене са постъпили предложения за изменение и допълнения, ОбС приема решение за допълнително обсъждане и го изпраща в съответните комисии.

/3/. Постоянните комисии разглеждат само постъпилите писмени предложения.

/4/. На второ четене ОбС обсъжда и гласува проекта текст по текст.

Чл. 74. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на гласуването.

Чл. 75. /1/. След постъпване на върнато от Кмета на Общината или Областния управител решение на ОбС, Председателя на ОбС внася върнатото решение за ново обсъждане и ОбС се произнася в 14 дневен срок от получаването му.

/2/ При повторно разглеждане на оспорено решение ОбС може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Чл. 76.След издаване на актове по решения на ОбС по чл. 21 от ЗМСМА, кмета е длъжен своевременно, но не по-късно от три дни да изпрати препис от тях в ОбС за сведение и контрол по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 77. Проблем, по който, общински съвет се е произнесъл с решение, може да бъде разглеждан повторно с решение на Оперативно бюро.

 

ГЛАВА Х

КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 78. /1/. ОбС включва в шестмесечните си програми основни въпроси за развитието на общината, съобразно с компетенциите му по чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и изслушване на отчети по изпълнение на решението му.

/2/ Докладчици по въпросите по ал. 1 са председателя на ОбС и председателите на комисии на ОбС, кмета и зам.кметовете на общината.

Чл. 79. /1/ ОбС одобрява съставите си на работни групи и делегации за задгранични командировки, както и размера на средствата, необходими за пътуването и пребиваването им съгласно закона и наредбата за командировки в чужбина.

/2/ В първото си заседание след завръщането на работни групи и делегации в чужбина изслушва и одобрява отчети за работата им и ратифицира сключените от тях спогодби и споразумения.

Чл. 80. В случаите по чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и при излизане в служебен отпуск по ред определен в Изборния кодекс, ОбС назначава временно изпълняващ длъжността “кмет” до произвеждането на избори.

Чл. 81. /1/ По актуални въпроси от текущ характер, които представляват обществен интерес общинските съветници имат право да отправят въпроси към кмета на общината.

/2/ Въпросите се отправят чрез председателя на ОбС в писмена форма най-късно до 48 часа преди заседанието на ОбС.

/3/ Председателя на ОбС уведомява незабавно кмета за постъпилите въпроси и срока, в който следва да отговарят.

/4/ Отговорите на въпросите са устни пред заседание на ОбС, освен ако задалият ги общински съветник е пожелал отговорът да бъде и писмен.

/5/  Отговорите на въпроси не се обсъждат, не се правят реплики и не се приемат решения. Общинският съветник задал въпроса, има право единствено да заяви дали е доволен от отговора или не.

Чл. 82. /1/ Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета и кметовете на кметства в писмена или устна форма.

/2/ Питанията трябва да се отнасят до основни въпроси от дейността на кмета и кметовете на кметства.

Чл. 83. Питанията се отправят чрез председателя на ОбС в писмена форма и се подписват от общинския съветник. Те трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат обвинения.

Чл. 84. /1/. Председателят на ОбС уведомява кмета за постъпилите питания, за деня и часа на заседанието, в което той трябва да отговори.

/2/.При подаване на питането общинският съветник изрично отбелязва дали желае да получи устен, писмен отговор или и двете.

/3/. Отговарящият на питането е длъжен да присъства лично на заседанието на ОбС и да даде разяснения.

/4/. Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл. 85. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питането си преди получаването на отговор, за което председателят уведомява ОбС и задължения да даде отговор.

Чл. 86. /1/ След като ОбС пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го доразвие в рамките на 3 минути.

/2/ След отговора на питането, общинският съветник, който го е направил има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса.

/3/ По отговора на питането не се правят разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на две минути да изрази отношението си към отговора.

Чл. 87. Когато се получи писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в заседание на ОбС и предава отговора на общинския съветник, отправил питането.

Чл. 88. ОбС изслушва актуалните въпроси, питанията и отговорите по тях в последният 1 час от заседанието му, освен ако реши друго.

Чл. 89. /1/.Общинският съвет отменя актове на кмета на Общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

/2/ Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

/3/ Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в 14 дневен срок от получаването им.

/4/ При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3, но не по-късно от 14 дневен срок от получаването й.

Чл. 90. В случаите на чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА /при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт/ ОбС може да прекрати пълномощията на кмета.

 Чл. 91. /1/ Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

/2/ Когато след прекратяване на пълномощията на кмет на община или на кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.

 

ГЛАВА ХІ

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл. 92. /1/ Международните връзки на общинския съвет се организират от председателя на съвета.

/2/ Предложение за изпращане на делегации на общински съвет в чужбина, както и приемането на чужди делегации се обсъждат и решават от оперативното бюро.

Чл. 93. /1/ Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок

/2/ Становище по проекта за договор дава и кмета на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 94. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинска администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл. 95. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на община Велинград с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 96. Общинският  съвет ратифицира всички договори на община Велинград, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

Чл. 97. /1/ За защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на общините, както и в други сдружения.

/2/ Представителят на общината в сдруженията по ал.1 се определят с решение на общинския съвет.

ГЛАВА ХІІ

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 98. /1/ Общинският съвет има своя обособена бюджетна сметка за издръжка и организационни разходи, която се приема с бюджета на общината.

/2/ За сумата гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от общинския съвет.

/3/ Отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от общинския съвет.

Чл. 99. /1/ Взаимодействието на общински съвет с общинска администрация се осъществява посредством административно звено по чл. 29а, ал. 1 от ЗМСМА, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет.

/2/ Звеното по ал. 1 се състои от :

 1. 1.      една щатна бройка “Главен специалист”
 2. 2.      една щатна бройка “връзки с обществеността”
 3. 3.      една щатна бройка “шофьор”, която да обслужва общинските съветници за участие в работата на ОбС.

/3/ Звеното по ал. 1 е на пряко подчинение на Председателя на Общинския съвет и служителите в него се назначават и освобождават от кмета на общината по писмено предложение от Председателя на Общинския съвет.

/4/ Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 100. /1/ Секретарят на Общината следи за обнародването на актовете на Общинския съвет и Кмета на Община Велинград и за довеждането им до знанието на населението.

/2/ Актовете на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез обявяване на информационно табло на ОбС в сградата на Община Велинград и на електронната страница на Община Велинград.

ГЛАВА ХІІІ

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 101. /1/ Общинските съветници, кмет на Община и служители на Общинска администрация нямат право по време на заседание да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение, както и да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието на Общинския съвет.

/2/ В действията си общинските съветници се ръководят от разпоредбите на настоящия правилник, Етичния кодекс на общинските съветници от Общинския съвет на Община Велинград и другите нормативни актове.

Чл. 102. По отношение на общинските съветници и служителите на Общинска администрация могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

1. Забележка;

2. Отнемане на думата;

3. Отстраняване от заседанието.

Чл. 103. Забележка се прави от Председателя на Общинския съвет към общински съветник, кмет и служители на Общинска администрация, който нарушава реда.

Чл. 104. Председателят отнема думата на оратора, който:

1. по време на изказването си има наложена дисциплинарна мярка – забележка.

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на  председателя да завърши.

Чл. 105. /1/ Председателят може да отстрани от заседанието всеки, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не осигурява възможност за нормална работа в заседателната зала по време на заседание или обижда и оскърбява;

3. призовава към безпорядък и насилие в залата.

/2/ Отстраняването се извършва след изрично разпореждане на председателя на Общинския съвет от лицата, отговарящи за реда по чл. 41, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Чл.106. Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка „отстраняване от заседание”, като поиска Общинският съвет чрез гласуване да потвърди или отхвърли наложената му дисциплинарна мярка.

 

ГЛАВА ХІV

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 107. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

Чл. 108. /1/ Актовете на кмета на общината се съхраняват в архива на общинската администрация и са на разположение на общинските съветници и на постоянните комисии на общинския съвет.

/2/ Постоянните комисии ежемесечно правят преглед на издадените от кмета на общината актове, според разпределението, определено от председателя на ОбС.

Чл. 109. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на ОбС чрез общинската администрация и се отчита за това пред ОбС на всеки 3 месеца.

Чл. 110. Актовете на кмета на общината са задължителни за всички изпълнителни органи в Администрацията на общината.

Чл. 111. /1/ След обществено обсъждане, организирано от Председателя на Общинския съвет, Общински съвет приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината по чл.140, ал.1 от Закона за публични финанси не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

/2/ На първото заседание на ОбС за м. март кметът на общината представя за приемане от ОбС ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага.

Чл. 112. /1/. Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

(2) При противоречие с акта на ОбС заповедта се отменя в срока по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 113. /1/ Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на гражданите на общината.

(2) В изпълнение на своите правомощия постоянните комисии изслушват кмета на общината, заместник-кметовете на общината, секретаря на общината и служители от общинската администрация.

Чл. 114. /1/ Изпълнението на функциите на общинския съвет и кмета на общината се подпомагат от администрацията на общината.

/2/ Администрацията на общината се организира в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

/3/ Администрацията на общината има единна структура, която включва дирекции и отдели.

/4/ Дейността на администрацията на общината се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение, които осъществяват своята дейност в съответствие със ЗДСл, КТ, подзаконовите нормативни актове и Устройствения правилник на администрацията на общината.

Чл. 115. /1/ Структурата на администрацията на общината се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

/2/ Предложението на кмета на общината по ал. 1 включва:

1. обща структура на администрацията на общината

2. общата численост на служителите в администрацията на общината

3.справка за длъжностното разпределение на служителите в администрацията на общината;

/3/ Кметът на общината внася за утвърждаване проект на структурата на администрацията на общината.

Чл. 116.  Главният архитект на общината може да предостави свои функции по ЗУТ на други длъжностни лица от общинската администрация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Настоящият Правилник е приет с решение №23/09.12.2019г.., протокол №3 на Общински съвет и влиза в сила от деня на приемането му.

§ 2. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и отменя правилника приет с решение № 16/17.12.2015 г., изм.с решение №201/28.06.18г.; решение №10/31.01.19г.

§ 3. Когато е определено възнаграждение на председателя на ОбС, той подлежи на осигуряване по реда и условията на раздел ІІ от Наредбата за обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия, или работещи без трудово правоотношение.

§ 4. Правилникът за организацията и дейността на ОбС може да бъде изменян по предложение на Председателя на ОбС или по искане на 1/5 от всички общински съветници.

§ 5.”ПРЕДСЕДАТЕЛ” по смисъла на този правилник е председателстващият съответното заседание на ОбС.

§ 6. Под “ПРИСЪСТВУВАЩИ” при тайно гласуване се разбира участвали в гласуването общински съветници. Под “ПРИСЪСТВУВАЩИ” при явно гласуване се разбира броят на общинските съветници, които се намират в заседателната зала в момента на гласуване.

§ 7. Под “ДЕН НА ОБЯВЯВАНЕ” на решение на ОбС се разбира деня, в който решението е обявено публично на табло за обяви на ОбС в сградата на Община Велинград.

 

Заключителни разпоредби

 § 8  Измененията влизат в сила от датата на влизане в сила на решението.

                                                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/

 

Приложение №1

ОБРАЗЕЦ

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ВЕЛИНГРАД

Уважаеми/а господине/госпожо Председател,

/ Мотиви на вносителя: задължително се дава становище по очакваните резултати от прилагането на решението, включително и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение – чл.66, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация./

Кмет на Община Велинград   / Представител по чл.66/1/ от Правилника на Об.Съвет

Изготвил:

…………………

Съгласували:

1.Директор Дирекция:

…………………

2.Директор „ФСД”/ при наличие на бюджетни разходи за изпълнение на решението/ :

………………….

3.Юрист ………….

                                                                                                                                             ПРОЕКТ!    

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е :

№……..

Относно: ……………………………………………………………………………..

  На основание /фактически основания за издаване на акта/ и   чл.21, ал. ………т. …., чл.27 от ЗМСМА, ……….……/други правни основания/ и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Вариант 1:

…………………………………………………………………………………………………

Вариант 2:

…………………………………………………………………………………………………

Възлага изпълнението на решението на …………………………………………..

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на …………201…г., Протокол №…., точка №…….. от дневния ред, по вх.№……/………..201….г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по …………………………………………………………………………………..

Коментарите са изключени!