Етичен кодекс

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Кодексът съдържа основни етични норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Общински съвет – Велинград.

ГЛАВА ВТОРА

ОСНОВНИ СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Върховенство на закона и обществения интерес

Чл.2./1/. Общинският съветник изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България и законите на страната, като защитава интересите на всички граждани на Община Велинград по съвест и вътрешно убеждение.

/2/.При изпълнение на своите отговорности общинският съветник служи на обществения интерес, като с поведението си е длъжен да изгражда отношения на доверие между местната власт и гражданите.

Безпристрастност

Чл.3./1/.Общинският съветник не трябва да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

/2/.Общинският съветник при изпълнение на задълженията си е длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от политическите му възгледи. Поведението му трябва да не се основава на политически пристрастия, а да се ръководи от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения и вота на гражданите

Публичност

Чл.4./1/.Общинският съветник не трябва да разгласява информация, отнасяща се до личния живот и доброто име на гражданите.

/2/.Общинският съветник е длъжен да откликва на запитвания от обществеността, отнасящи се до изпълнението на функциите му.

/3/.Общинският съветник при поддържане на връзката с гражданите насърчава открития обмен на идеи.

Обществен дълг и личен интерес

Чл.5./1/.Общинският съветник не трябва да използва прерогативите на своя пост в полза на интереса на физически или юридически лица, с цел извличане на пряка или косвена лична облага от това.

/2/.Общинският съветник трябва да използва служебното си положение или общинското имущество само в полза на гражданите на Община Велинград.

/3/.Общинският съветник не трябва да предприема по време на мандата си действия, с които да уреди своето бъдещо професионално присъствие в институции или организации, над които е осъществявал контрол, докато е заемал изборна длъжност.

Деклариране на получените подаръци

Чл.6./1/.Общинските съветници, които получат подарък, свързан с това им качество, над 250лв./двеста и петдесет лева/ пазарна стойност, са длъжни да го обявят пред Комисията по Етичен кодекс на Общински съвет – Велинград в 14 дневен срок от неговото получаване, чрез декларация по приложен образец.

/2/.На деклариране подлежат също и подаръците, получени от едно и също лице, в рамките на една и съща календарна година, на обща стойност над 250лв./двеста и петдесет лева/.

/3/.Декларират подаръците и на семействата си, свързани с работата му като общински съветник.

Стандарти на поведение на общинските съветници по време на заседания на Общинския съвет и неговите комисии

Чл.7./1/.Общинският съветник няма право да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, както и да разгласява данни, отнасящи се до личния живот и накърняващи доброто име на колегите си.

/2/.Общинският съветник е длъжен да бъде винаги във външен вид отговарящ на общественото му положение, да спазва часовете на започване и приключване на заседанието и неговите комисии, активно да участва в дебатите, съобразно със знанията и квалификацията, които притежава, да изслушва опонента с уважение и без прекъсване, да не пречи на работата на Общинския съвет и общинските съветници с разговори по мобилни телефони.

/3/Общинският съветник няма право да напуска заседанието без разрешение на Председателя на ОбС.

ГЛАВА ТРЕТА

КОНТРОЛ

Сигнали

Чл.8./1/.Граждани, на които е станало известно наличието на нарушение на етични правила от този Кодекс, по отношение на общински съветник, могат да подават подписани сигнали и жалби за нарушения на този Кодекс в писмена форма. Сигналът не трябва да е анонимен.

/2/.Комисията е длъжна да разгледа сигнала, отговарящ на изискванията на ал.1 и да вземе отношение по случая.

/3/.Комисията е длъжна, при поискване от страна на подалите сигнала, да запази самоличността им в тайна.

/4/.Комисията се самосезира от медиите /електронни и печатни/.

Контрол

Чл.9./1/.Контролът за спазване на нормите от настоящия Етичен кодекс се осъществява от комисия по Етичния кодекс.

/2/.Комисията проучва и проверява всички сигнали и жалби за нарушения на този Етичен кодекс, които отговарят на изискванията, посочени в чл.8,ал.1, в срок не по-късно от 30 дни след тяхното постъпване.

/3/.В случаите, когато комисията стигне до заключение, че съдържащите се в сигнала или жалбата оплаквания са неоснователни, прекратява веднага проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение до подателя им и до общинския съветник, срещу когото са били насочени.

/4/.Когато Комисията констатира нарушение на този Кодекс, предоставя възможност на общинския съветник, срещу когото са били насочени жалбата или сигнала, да отговори на оплакванията и да се защити, след което подготвя мотивирано писмено заключение. То се предоставя задължително и на Председателя на Общинския съвет.

/5/.В случаите, когато Комисията установи, че е нарушен принцип от този Кодекс, тя предлага с мотивирано решение на Общинския съвет, да наложи на извършителя санкция от изброените в чл.10.

/6/.Решението за налагане на санкция се приема от Общинския съвет, след предоставянето на убедителни доказателство, че е налице нарушение на етични принципи и стандарти за поведение според този Кодекс, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

/7/.Ако Комисията прецени, че произнасянето по сигнала или жалбата, е извън нейните правомощия или, че извършеното осъществява състава на престъпление или административно нарушение, предлага на Общинския съвет да бъде прекратена проверката и да се изпратят всички материали до съответния компетентен орган.

Санкции

Чл.10.При нарушение на Етичния кодекс, по предложение на комисията, Общинския съвет налага на общинските съветници следните санкции:

  • Предупреждение;

  • Порицание;

  • Публикуване на решението на Общинския съвет, с което се налагат санкциите в интернет страницата на Общински съвет – Велинград;

  • Лишаване от част или цялото възнаграждение на общинския съветник за период не по-голям от шест месеца.

Преходни и заключителни разпоредби

§1.Този Етичен кодекс е приет с Решение №73 от 29.04.2010г. на Общински съвет – Велинград и влиза в сила от датата на приемането му.

§2.Всеки общински съветник е длъжен да предприема всички необходими мерки, за да се съобрази с разпоредбите на Етичния кодекс.

§3.Отговорността за съхраняване на получената съобразно правилата на този кодекс информация се носи от комисията.

Приложение: Декларация за получен подарък.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/М.Джамбаз/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за получен подарък

Подписаният……………………………………………………………………..

с постоянен адрес……………………………………………………………………….

л.к.№………………….., издадена от…………………………………………….. на………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

В качеството си на…………………………………………….. получих подарък на стойност ……………………..лева.

Вид на подаръка:………………………………………………………………….

Дата на получаване:…………………………..

Други обстоятелства:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Дата:……………….. ДЕКЛАРАТОР:………………….

Гр.Велинград

Коментарите са изключени!