”ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС” – ВЕЛИНГРАД

Община Велинград и Програмата на ООН за развитие “Възможности 21 век” разработват и осъществяват Проект за устойчиво развитие на Общината. Замисълът намира израз в създаването Център за Бизнес и Информация, който да работи за реализацията на тази стратегия. Официално е открит на 21.04.1999 г. Помещава се на първия етаж в сграда, в ценъра на града, на адрес: площад “Свобода”. От 1999 г. настоящият център работи като общинска предприятие.

I. В информационния център на разположение на гражданите и гостите на общината са предоставенни следните дейности, утвърдени в “Правилник за вътрешния ред на ОП”ИЦМСБ” Велинград:

 • технически услуги - факс, копрни услуги, интернет, консултации и партньорство при изработване и реализиране на проекти,организация и провеждане на обучения.

 • предоставяне под наем на зали за обучение/ включително компютърно/, презентации и изложби

 • туристическа информация

 • изложение на местни производители

 • маршрути и водачи

 • изготвяне на проектна документация и управляваето на самите проекти

II. Основни приоритети на Информационния Център са :

 • Презентиране и рекламиране на община Велинград

 • Повишаване качеството на съвкупния туристически продукт в общината

 • Популяризиране на местни занаяти чрез изложение, продукцията на местни производители

     

 • Техническо обслужване на граждани и гости на града

 • Съхраняване традициите на региона.

 • Информационно обслужване и организация на средния и дребен бизнес

 • Повишаване квалификацията на кадрите по браншове

III. Създадена е база данни за:

 1. Културни и туристически забележителности на територията на общината

 2. Места за настаняване/леглова база на хотели / в града и околностите.

 3. пълно информационно обслужване на клиентите

 4. производители по браншове

 5. неправителствени организиации

IV. Методиката на проектната дейност на ОП”ИЦМСБ” се изразява в следните пунктове:

1. Откриване и достъп до информация за финансиране на проекти

2. Установяване на целевата група и заинтересованите страни, които биха се ползвали от изпълнение на проекта

3. Установяване на организациите, които имат ресурс да кандидатстват и управляват проектна дейност

4. Проверка за данни за наличие на подобен разработван проект, етап и възможност за ново финансиране. – Задължителни са приемствеността и синхрона при тези дейности.

5. Разпределяне на конкретните задачи при подготовка на проектната документация от екипа от служители и определяне на сроковете за изпълнение.

6. Обработка на проектните документи.

7. Комплектоване и съгласуване с инстанции, партньорски организации.

8.Предаване на документацията.

Участието на Информационния център в екипи, формирани от Общинска администрация (с отдел “Евроинтеграция”, Дирекция “ТСУ” и други) за разработване и управление на проекти е значителен принос за подобряване на облика на града ни. Практика е при одобрено финансиране на изработен с подкрепата на общинското предприятие проект в партньорство, административната част да бъде изпълнена от Информационният център. По този начин дейностите по изпълнение на финансиран проект, провеждането на срещи, обучения и представяния, обработката на документи и формуляри, изработка на анкети и проучвания и други технически услуги при реализирането имат реален финансов приход в бюджета на предприятието.

V. Основните проекти, по които “ИЦМСБ”е работил са:

 1. Информационна зала за занятия в помощ на деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа Велинград”, септември 2004г.

Финансираща организация: Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Продължителност на проекта: 3 месеца

Цели на проекта:

 • Поощряване и подпомагане социалната интеграция на децата в неравностойно положение /в случая деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа – гр. Велинград/

 • Oткриване на нови възможности за развитие на личностния им и социален потенциал със средствата на новите технологии.

Проведен е обучителен курс от 60 часа, който да им даде първоначална представа за възможностите на компютърната техника.

2) „Довършителни ремонтни работи в Дневен Център за Деца и Младежи с увреждания”- Велинград, област Пазарджик

Проект, в който ОП „ИЦМСБ” е партньор на Община Велинград.

Финансираща организация: Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социално подпомагане”

Продължителност на проекта: юни 2006 – август 2006г.

Цели на проекта:

 • разширяване на капацитета на местната общност за предоставяне на социални услуги посредством подобряване на материално – техническата база на дневния център

 • борба със социалната изолация на децата с увреждания от обществото

 • чрез реализацията на проекта 24 деца и младежи с увреждания получават по-добри условия за реабилитация, лечение, престой и медико-педагогическо обслужване в Дневния център, което влияе директно върху нивото на социалното обгрижване към тази група хора в неравностойно положение

 • повишаване степента на полезно действие на 12 специалисти спрямо ползвателите на социални услуги в Дневния център

 • създаване на способности у младежите за работа в колектив и поемане н отговорности за житейска реализация и повишаване самооценката им.

3) “Обединяване на усилията за обмен на информация и регионално сътрудничество за ландшафтно проектиране на маркирането на пресечната точка с географски координати 24? ИД и 42 ? СШ в района на

Наличието на подобна географска забележителност е емблематично за община Велинград. До този момент не бе предприето обозначаване на пресечната точка. Тя се намира източно над карстов извор “Клептуза”. Велинград е известен като туристически център. През последните години поради нарасналия интерес от страна на туроператори да предлагат региона като нова дестинация за алтернативен туризъм все по-ясно се открояват проблеми като липса на информация за местни забележителности и атрактивни туристически маршрути, ясното им обозначаване и маркиране, предоставяне на знанията и услугите на туристическите дружества на туристите посещаващи общината, ясна стратегия и обединени усилия на всички заинтересовани страни. Маркирането на подобен маршрут и обозначаването на пресечната точка на меридиан и паралел доведе до създаването на географска забележителност и туристическа пътека /алея/, която да се посещава от местни туристи и гости на града.

4) „Учебен пчелин – нека традицията живее

Проект, по който си партнират ОП „ИЦМСБ” – Велинград, Туристическо дружество „Юндола” – Велинград, Туристическо дружество „Острец”

Финансираща организация: Фондация „ЕкоОбщност”, програма „Местни екоинициативи”, 2005

Продължителност на проекта: 7 месеца

Цели на проекта :

 • да се изгради учебен пчелин, отговарящ на екологични стандарти, да се създаде възможност за практическо обучение на начинаещи пчелари, да се подобри технологията на отглеждането, развитието и лечението на пчелните семейства.

 • Важна функция, която целим да изпълнява учебния пчелин е ангажираността на младите хора.

 • С изграждането и развиването на учебния пчелин се цели активизирането на интереса към района посредством оформянето на чисто обучителна туристическа атракция.

 • Изпълнението на дейностите по проект “Учебен пчелин – нека традицията живее” стартира на 01.12.2005г.

 • Бяха проведени 3 работни срещи с цел осъществяването на сътрудничество между партньорите, изграждането на групите и привличане на нови съмишленици, както и проучването на интереса за участие в учебните групи.

 • Теренът е документално оформен и терасиран.

 • възникването на идеята за създаването на учебен пчелин, който ще се превърне и в туристическа атракция. В последните години с отглеждането на пчелни семейства се занимават определено по-възрастни хора, което застрашава приемствеността и съществуването на пчелините

 • обучение – теоретично и практическо на младите „пчелари”; осъществяване на сътрудничество между партньорите, изграждане на групи, привличане на нови съмишленици

5) „Млади лесовъди за съхраняване и опазване чистотата на Велинград”

Организация и изпълнение: ТД “Сютка”- Велинград

Екип: ТД“Сютка” – Велинград, Общинско предприятие “Информационен център за малък и среден бизнес” – Велинград, Телевизия ББТВ, Радио ЧЛК, Община Велинград, “Стройком” ООД – Велинград

В началото на месец януари 2007г. се откриват дейностите по проект “Млади лесовъди за съхраняване и опазване чистотата на Велинград”. Изпълнението стартира на 19.12.2006 година. Провеждат се няколко работни срещи, с които се цели осъществяването на сътрудничество между партньорите. Изграждането на групите и привличане на нови съмишленици, както и проучването на интереса за участие в сформираните от учениците групи.

За дейностите по картотекиране и фотографиране на нерегламентирани сметища са закупени 20 карти на Велинград и поверени на учениците.Закупен е и цифров апарат.

Информационният център поема организацията на дейността по представяне на Общината и бизнеса на територията на Община Велинград на бизнес форуми, срещи, семинари, делегации и гости на общината, медиите и други презентации. Провежда се координация между центъра и Общината. Организиране на официални и делови срещи, мероприятия на Кмета и Общинския съвет.

Предпоставки:

 • помещения- конферентна зала за 40 души, голяма зала за до 100 човека, малка зала за изложения

 

 • рекламни и информационни материали за общината

 • опитен персонал за организиране на мероприятия

 • реална връзка с местните проблеми и с общинското управление;

 • при провеждането на мероприятия на местната власт в общинското предприятие сумата за финансовото им обезпечаване ще се сведе до минимум.

Основна цел на ИЦМСБ е да бъде място, където обществеността да получава информация относно източниците на финансиране на съвместни проекти между обществени организации и местна власт и по този начин да играе посредническа роля между тях.

За контакти с ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС:

Град Велинград, пл. Свобода

тел: 0359/58401

факс: 0359/58541

GSM: 0885138481

е-mail: icvelingrad@b-trust.org

icvelingrad@abv.bg

Коментарите са изключени!