Административни услуги

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИНГРАД

ПРОЦЕДУРА   П – 07

«УСЛУГИ»

Уважаеми съграждани,

По – долу можете да направите справка за видове услуги, сроковете за извършване, размер на таксата/цената; бланкови формуляри на заявления; сметки на община Велинград.

Заявления по електронен път се приемат ако са подписани с електронен подпис на електронна поща: obshtina@velingrad.bg  с удостоверяване за платена такса.

     

Приложение 1

 

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ “АПИО” И СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

КОД НА УСЛУГАТА 07-01-№…

  

 

ИСКАНЕ по чл.118, ал.1 от КМЧП  изтеглете от тук!

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

001.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

веднага

безплатно

Необходимидокументи : - документ за самоличност на законен представител

002.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : а/ за малолетни/ непълнолетни лица- документ за самоличност на законен представителб/ за пълнолетни- документ за самоличност

003.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

веднага

безплатно

Необходимидокументи :

004.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : - документ за самоличност.

005.

 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

веднага

безплатно

Необходимидокументи : - документ за самоличност.

006.

 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : - документ за самоличност.

007.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ07-01-007

три

5.00 лв.

Необходимидокументи : - документ за самоличност.

008.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ07-01-008

три

Необходимидокументи : а) за починали лица след 1980 – 7,00 лв.
  б) за починали лица преди 1980 – 22,00 лв.
  - документ за самоличност;
- удостоверение за наследници на починали лица от кръга наследници, чиито постоянен адрес е бил в друго населено място;
-  искане

009.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ07-01-009

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

010.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ07-01-010

три

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

011.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА07-01-011

 

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

012.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА07-01-012

един

15.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

013.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС07-01-013

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          искане;-          документ за самоличност;

014.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС07-01-014

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

015.

 ЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

един

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          удостоверението

016.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС07-01-016

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

017.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС07-01-017

един

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

018.

 ЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

един

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          удостоверението

019.

 ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

един

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност на двамата родители;-          декларация за припознаване;

020.

 ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА 07-01-020

ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧЕН АКТ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ФОРМУЛЯР “A”,ФОРМУЛЯР “B”,ФОРМУЛЯР “C”

три

21.00 лв.

     

31.50 лв. 

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;Забележка: Таксата от 5 лв. е само за заверката. Допълнително се заплаща такса за издаването на съответния вид удостоверение.

021.

 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ07-01-021

тридесет

/съгл. Инструкция №1/

10.00лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          нотариално заверено заявление;

022.

 ПРИЕМАНЕ НА ИСКАНЕ И ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

четиринадесет

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          официални документи по смисъла на чл.75, 76 от ЗГР

023.

 СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

седем

безплатно

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          преведен и легализиран съответен акт, съставен в чужбина

025.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО07-01-025

един

10.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

026.

 УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

един

10.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;

027.

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИИ

седем

безплатно

Необходимидокументи : Искане с правно основание

028.

 СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И АКТ ЗА СМЪРТ

седем; 48 часа

безплатно

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          съобщение /служебно/

029.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЧУЖДЕНЕЦ С ПОСТОЯННО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ07-01-029

един

10.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;

030.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ07-01-030   декларации към искане 07-01-030

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

031.

 ПРОМЯНА НА ЕГН НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН

 

безплатно

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          заверено копие от акт за раждане

032.

 УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДАННИ И СПРАВКИ ПО РЕГИСТРИ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

един

удост.-е 5.00 лвспр.- безплатно

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;

033.

 ПРОМЯНА ИЛИ ПОПРАВКА НА ИМЕ В АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЕН АКТ НА СЪДА

един

безплатно

Необходимидокументи : -          съдебно решение, предоставено служебно

034.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДАННИ ОТ ЛРК

един

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;

035.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЛРК И НБД  “НАСЕЛЕНИЕ” ЗА МВР07-01-035

един

2.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;

036.

 СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК07-01-036 Забележка: Цената е 59 лв. при сключване на брак в събота, неделя или след 17.00ч. през седмицата; 60лв. – за изнесен ритуал.

не по – малко от 30, освен ако важни причини налагат по- малък срок

23.00 лв.

59.00 лв.

101.40 лв.

Необходимидокументи :

-          документ за самоличност за проверка;

-          заявление;

-          декларации;

-          медицински свидетелства;

-          разрешение от районен съдия – ако лицето е на възраст между 16 и 18 години;

-          квитанция за платена такса;

-          нотариално заверена декларация или удостоверение от нотариус;

-           други

037.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО

по закон

безплатно

Необходимидокументи :  В зависимост от вида на изборите, списъкът се обявява на страницата на община Велинград и публикува в местен вестник

038.

 УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

по закон

безплатно

Необходимидокументи : В зависимост от вида на изборите, списъкът се обявява на страницата на община Велинград и публикува в местен вестник

039.

 ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

 

безплатно

Необходимидокументи : В зависимост от вида на изборите

040.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА07-01-40

три

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

041.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА07-01-041

три

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане

042.

 постановяване на предложение за решение за опрощаване на задължения КЪМ държавата

четиринадесет -след получаване на становище от публичен взискател

безплатно

Необходимидокументи : -          заявление;-          декларации- за семейно и имотно състояние; за разкриване на лични данни

043.

 Предложение за решение за отпускане на пенсия по чл.92 от КСО    07-01-04

тридесет

безплатно

Необходимидокументи : - заявление от лицето, а в случаите когато е непълнолетно, от законния представител – живия родител, попечител или настойник-  разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, с което се отказва отпускането на пенсия- декларация за семейното и имотното състояние и служебна бележка от местоработата на законния представител за брутния годишен доход на семейството за 12 месеца преди искането на пенсия.

044.

 заверяване на копия от документи

 

5.00 лв./стр.

Необходимидокументи : -          заявление, ако документът касае заявителя;

045.

 Предоставяне на копия от документи07-01-045

 

0,70лв.

Необходимидокументи : -          заявление, ако документът касае заявителя;Таксуват се само решенията на Общински съвет

045.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП-2 И УП-3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН И ТРУДОВ СТАЖ

14

безплатно

Необходимидокументи : -          заявление;-          копие от трудова книжка

046.

 ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН

14

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 621 от ГПК-          молба;-          нотариално заверена декларация;-          преведено и заверено Решение от МВнР;

047.

 ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

незабавно

безплатно

Необходимидокументи : не

048.

 ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПО ЧЛ.431 ОТ ГПК

на указаната дата в писмото

безплатно

Необходимидокументи : писмо

049.

 ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПО ЧЛ.528 ОТ ГПК

на указаната дата в писмото

безплатно

Необходимидокументи : писмо

050.

 ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

на указаната дата в писмо или по инициатива на общината

безплатно

Необходимидокументи : Писмо или нареждане

051.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДРЕС

седем

5.00 лв.

Необходимидокументи : -          заявление

052.

 РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ07-01-052

четиринадесет

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : -          заявление;-          дискета – 1 брой – 0.50 лв.;-          CD – 1 брой – 0.50 лв.;-           DVD– 1 брой – 0.60 лв.;-          разпечатване – 1 стр./А4/ – 0.12 лв.;-          ксерокопие – 1 стр./А4/ – 0.09 лв.;-          факс – 1 стр./А4/ – 0.60 лв.;-          видеокасета – 1 брой – 3.25 лв.;-           аудиокасета – 1 брой – 1.15 лв.;писмена справка – 1 стр. /А4/ – 1.59 лв.;

053.

 УЧРЕДЯВАНЕ НА НАСТОЙНИЧЕСТВО07-01-053   декларации, които са към 053, 054, 055

няма

безплатно

Необходимидокументи : -          заявление;-          декларация по чл.158 от СК;-          декларация за имущество;-          свидетелство за съдимост

054.

 УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОПЕЧИТЕЛСТВО07-01-054   декларации, които са към 053, 054, 055

няма

безплатно

Необходимидокументи : -          заявление;-          декларация по чл.158 от СК;-          декларация за имущество;-          свидетелство за съдимост

055.

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ.174 ОТ СЕМЕЕН КОДЕКС07-01-055   декларации, които са към 053, 054, 055

няма

безплатно

Необходимидокументи : -          заявление;-          декларация по чл.158 от СК;-          декларация за имущество;-          свидетелство за съдимост

056.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ07-01-056

няма

5.00лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност

057.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО07-01-057

няма

5.00лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          документ за разрешено пребиваване-          искане

058.

 ДРУГО07-01-058

няма

5.00лв.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност;-          искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

059.

 ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

няма

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          заявление;-          документ за самоличност;-          декларации по образец;1. документ за собственост/ настанителна заповед или договор за държавни или общински имоти;2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

059.

 ЗАЯВЯВАНЕ НА НАСТОЯЩ АДРЕС

няма

7.00 лв.

Необходимидокументи : -          заявление;-          документ за самоличност;-          декларации по образец;1. документ за собственост/ настанителна заповед или договор за държавни или общински имоти;2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 

Приложение 2

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „УОС”

КОД НА УСЛУГАТА 07-02-№…

 

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

001.

 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ С ОБЩИНАТА

45

95.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.15,16 и 17 от ЗУТ-          молба/ пълномощно-      документ за собственост, удостоверение за наследници /при необходимостЗабележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

002.

 РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ОТРЕДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА

три месеца

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл. 199,ал.2 от ЗУТ- предложение, в което се изписват условията, при които се предлага- документ за собственост- квитанция за платена такса

003.

 ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

14

безплатно

Необходимидокументи : §9, ал.2 от ЗУТ-          заявление-          заверено копие от заповед за отчуждаване и документ за обезщетяване-          декларация, че имотът не е завзет до 30.10.1998

004.

 ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РИЕ

7

А/ едностранни

4лв./кв.м.- 1-ва зона

3лв. ./кв.м.-  за останалите

Б/ двустранни

1,5* размера от А

Необходимидокументи : -          заявление с описана квадратура и местонахождение-          решение за съдебна регистрация/ БУЛСТАТ-          проект-          документ за платена сума-          декларация по чл.4,ал.7 от Закон за мерките срещу изпиране на пари – при наличие на условия за подаване

005.

 СИГНАЛИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56,АЛ.1 И ЧЛ.57,АЛ.1- ЧЛ.57А ОТ ЗУТ

14

безплатно

Необходимидокументи : - неанонимен сигнал

006.

 регистрация на ПЧЕЛИНИ И пчелни семейства

7

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 8 от Закон за пчеларството /свидетелство за собственост на пчели и пчелни семейства/-          заявление/ молба за подвижно пчеларство-          регистрационен номер от РВМЛ-          документ за собственост/ наем/ аренда на мястото, където е разположен на пчелина-          декларация

007.

 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ОВОЩНИ И ГОРСКИ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ

14

1. 00лв./бр.

Необходимидокументи : Чл.32,ал.2 от ЗОСИ-          мотивирано заявление-          копие от документ за собственост-          квитанция за платена такса

008.

 МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ДЪРВА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Посочен в заявлението ден

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : Чл.80,ал.4 от ЗГ..- заявление
1за лежащо състояние дървесина на куб.м.:а/ едра- 0.30лв., б/средна-0.40 лв., в/дребна- 0.50 лв.,  г/дърва- 0.40 лв.2. на корен на куб.м.: а/ едра- 1.00лв., б/средна-1.20 лв., в/дребна- 1.40 лв.,  г/дърва- 1.40 лв

009.

 Издаване на позволително за транспортиране на дървесина

2

2.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.59,ал.13 от ЗГ- заявление

010.

 

 

 

 

011.

 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

14

20.00 лв./бр.

Необходимидокументи : Чл.3,ал.1 от Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници- заявление от превозвача;- удостоверение за регистрация;- списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;- заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);- копия от удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”;- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.Срок на правно действие по чл.24,ал.3- по решение на Общ. съвет №304/2000г.- три години

012.

 СЪГЛАСУВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

7

безплатно

Необходимидокументи : Чл.61,ал.2 от Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ-          заявление-          разписание-          лиценз

013.

 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

-

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : - молба
            1. в същински център и разширен център:а/ на ден                                                                                            – 20,00 лв./кв.м.б/ на месец                                                                                      - 40,00 лв./кв.м.в) за бистра и заведения за обществено хранене на месец – 8,00 лв./кв.м.2. в другите градски зони:а) на ден                                                                                             -  1,30 лв./кв.м.б) на месец                                                                                        -13,00 лв./кв.м.в/за бистра и заведения за обществено хранене на месец -6лв./кв.м.3. за населените места в общината:а) на ден                                                                                               – 0,80 лв./кв.м.б) на месец                                                                                       – 8,00 лв./кв.м.в) за бистра и заведения за обществено хранене на месец – 4,00 лв./кв.м.

014.

 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ДР.

7

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : - молба
      1. в същински център и разширен център                                – 2.50 лв./кв.м.2. първа зона                                                                     – 2.00 лв./кв.м;3. втора зона                                                                     – 1.00 лв./кв.м;4. в селата и гр. Сърница                                                             – 1.00 лв./кв.м

015.

 РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

7

15.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.167,ал.2, т.4 от ЗДП- заявлениеЧул – 6лв.

018.

 

 

 
Необходимидокументи :

019.

 Издаване на разрешение за ползване на воден басейн

7

15.00 лв.

Необходимидокументи : -          заявление-          документ за платена такса-          документ за въвеждане в експлоатация за изкуствени водни обекти

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир,  публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на  §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 31

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 32

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (вкл. плувен басейн)

Декларация

Декларация - Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Декларация - Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

020.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

0.70 лв.

Необходимидокументи : - молба

021.

 УСТАНОВЯВАНЕ НА  ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Два месеца

безплатно

Необходимидокументи : Чл.45А от ЗОС-          молба-          декларация по чл.6,ал.1 т. от 1 до 5 от НУРУЖНГННОРОЖИ-          декларация за гражданско, семейно и имотно състояние

022.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

59

3% върху стойността на сделката, но не по- малко от 85 лв.

Необходимидокументи : Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинския дял-          молба-          заверен лично документ за собственост-          удостоверение за наследници- при необходимост-          удостоверение от АВ-          удостоверение за данъчна оценка-          удостоверение за липса на постройки върху общинския имот в съответния УПИ.-          декларация по чл.4,ал.7 от Закон за мерките срещу изпиране на пари- при наличие на условия за подаванеЗабележка: Ако в Наредбата по чл.8 от ЗОС Общински съвет изисква приемане на оценката от Общински съвет, срокът от 59 дена се удължава с допълнителни 30 дена.Забележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

023.

 ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКА-ТА СОБСТВЕНОСТ

14

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.58 от ЗОС-          молба-          документ, удостоверяващ отпадналото основание за актуване-          удостоверение за наследници /при необходимост/-          удостоверение за идентичност на имоти /при необходимост/

024.

 ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

А/14

Б/66

А/ за жилищни нужди- 0.90 лв.Б/ за нежилищни нужди- 40.00лв.
Необходимидокументи : А/ настаняване под наем за лица с установени жилищни нужди- декларацияБ/ производство за настаняване под наем в имоти за нежилищни нужди- молба

025.

 СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ

незабавно

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.62 ал.2 от ЗОС- регистриране на искането

026.

 УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ ПРИСТРОЯ-ВАНЕ

59

 3% върху стойността на отстъпеното право на строеж, но не по- малко от 170 лв.

Необходимидокументи : -          молба-          удостоверение/ протокол за завършване на сградата в груб строеж, ако надстрояването/ пристрояването се иска от суперфициара-      удостоверение за описание на сградата, построена чрез право на строеж с изрично отбелязване на височини на приземни и тавански етажи и за описание на всички налични обекти в УПИ.Забележки за срок:1. Срокът е 59 дена, ако по Наредбата по чл.8 от ЗОС не се предвижда потвърждаване на оценката от ОбС. В противан случай следва удължаване на срока с 30 дена2. Срокът важи ако не е необходимо изменение на ПУП- застроителен3. Ако случаят е за пристрояване, срокът се увеличава с 14 дена, необходими за издаване на скица с виза за допълващо застрояванеЗабележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

027.

 ИЗКУПУВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ЗЕМЯ С УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

59

3% върху стойността на отстъпеното право на строеж, но не по- малко от 85 лв.

Необходимидокументи : - молба- заверено лично копие от договора за ОПС, заповед, удостоверение- разрешение за строеж- копие от одобрен архитектурен проект- удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на имена, /при необходимост/- удостоверение/протокол за завършване на сградата в груб строеж- удостоверение за описание на сградата, построена чрез право на строеж с изрично отбелязване на височини на приземни и тавански етажи и за описание на всички налични обекти в УПИ- декларация по чл.4,ал.7 от Закон за мерките срещу изпиране на пари- при наличие на условия за подаване1. Срокът е 59 дена, ако по Наредбата по чл.8 от ЗОС не се предвижда потвърждаване на оценката от ОбС. В противан случай следва удължаване на срока с 30 денаЗабележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

028.

 ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

150.00 лв.

годишно за брой години, който е равен на експлоатационния срок на годност на сградата за 1 бр. МПС
Необходимидокументи : Чл.43,ал.2 от ЗУТ-          молба-          деклариране на броя паркоместа-          документ за платена такса-          декларация по чл.4,ал.7 от Закон за мерките срещу изпиране на пари- при наличие на условия за подаване

029.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧАСТНА ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

7

 2.50лв.

Необходимидокументи : -          разрешение от НВМС-          заявление

030.

 ЗАМЯНА

59

3% върху стойността на отстъпеното право на строеж, но не по- малко от 85 лв.

Необходимидокументи : -          молба-          декларация по чл.4,ал.7 от Закон за мерките срещу изпиране на пари- при наличие на условия за подаване-          декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК-          декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.7 от ЗННД-          документ за платен данък по ЗМДТ-          документ за платена цена на услуга-          ПУП, който предвижда обществено отреждане за имота на молителяа/ ЗЕМЯ- УПИ- документ за собственост- удостоверение от Агенция по вписвания- скица- удостоверение за идентичност- удостоверение за идентичност на имена, /при необходимост/- удостоверение за данъчна оценка- оценка от лицензиран оценителБ/ СГРАДА- документ за собственост- удостоверение от Агенция по вписвания- разрешение за строеж, документ за въвеждане в експлоатация, книжа и протоколи, съставяни по време на строителство- одобрения проект- удостоверение за идентичност на имена /при необходимост/- удостоверение/протокол за завършване на сградата в груб строеж- удостоверение за описание на сградата.1. Срокът е 59 дена, ако по Наредбата по чл.8 от ЗОС не се предвижда потвърждаване на оценката от ОбС. В противан случай следва удължаване на срока с 30 денаЗабележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

031.

 ПРОИЗВОДСТВА ПО УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ СРОКОВЕ  ЗА ВЕЩНИ ПРАВА

59

а/ за жилищни нужди- 0.90 лв.б/ за нежилищни нужди- 40.00лв.
Необходимидокументи : Прилага се за случаи, когато не се провежда процедура- търг или конкурс- молба- лично заверено копие от договор /ако е сключен преди 2001г./- за юридически лица се прилага удостоверение за актуално състояние- удостоверение за липса на задължения- документ за платена таксаЗабележка: При подписване на договора лицето представя лична карта за проверка

032.

ПОДОБРЕНИЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

66

-

Необходимидокументи : - молба- проект с количествено – стройностна сметка, подписана от оторизирано лице с отграничени в нея видове работи, представляващи текущи ремонти

033.

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ

14

-

Необходимидокументи : - молба- удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;- копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;- копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;- подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:а) схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;б) напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата напътя.

034.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ ЧРЕЗ СУПЕРФИЦИЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

14

100.00 лв.

Необходимидокументи : -          заявление-          копие от документ за собственост-          удостоверение от Агенция по вписвания-          строителни книжа /заверени копия на документ за въвеждане в експлоатация, разрешение за строеж, одобрени проекти, технически паспорт, удостоверение/протокол за завършване на сградата в груб строеж/-          удостоверение за описание на сградата вкл. с данни за височини на приземен и тавански етаж-          данъчна оценка-          оценка от лицензиран оценител
 
 

Приложение 3

 

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, ОТДЕЛ “КРЗП”, ОТДЕЛ “ИСИ”, КОМИСИИ ПО ЧЛ.196 ОТ ЗУТ, ОЕСУТ

КОД НА УСЛУГАТА 07-03-№….

/ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ/

Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.  

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

001.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МРРБ за допускане на по- големи отклонения от установените В ЗУТ 

30

50.00 лв.

Необходимидокументи : - заявление;-документ за собственост;- подписано от клиента копие от скица, която притежава клиента, с нанасяне върху нея на това, което иска

002.

 СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

14

Виж 1 ред по-долу 
Необходими документи : а/40 лв. за физически лица; 50 лв. за юрид. лица;в/за издаване до 24 часа: 70 лв. за физически лица; 100 лв. за юрид. лицаСрок на правно действие – 6 месецаОбщи за всички видове скици с визи документи- заявление- платена такса- документ за собственост, право на строеж или съдебно удостоверение- подписано от клиента копие от скица, която притежава клиента, с нанасяне върху нея на това, което иска.1. Виза за проектиране в ПИ по чл.8,т.2,3 и 4  /земеделски, горски и защитени територии/ без промяна на предназначението при съвместимост на функциите- чл.12,ал.3;- скица от Общинска служба „Земеделие”2. Виза за допълващо застрояване със спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки по чл.140 във вр.с чл.41 от ЗУТ-  при свободно застрояване;- при свързано застрояване /декларация от собствениците на съседни УПИ- при свързано застрояване/;3. Виза по 140 от ЗУТ за определяне на конкретното разположение на строежите и начинът на застрояване на поземлени имоти, урегулирани с ПУП при свободно застрояване и при свързано застрояване в два съседни УПИ- чл.114 от ЗУТ;4. Виза по чл.140 за промяна на разположение и конфигурация на предвидени сгради, в т.ч. пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, без да се променя начинът и характерът на застрояване, при действащ ПУП- чл.134, ал.6 от ЗУТ;5. Виза за проектиране по чл.133,ал.6 от ЗУТ в процес на изработване нов ПУП, чиито предвиждания не противоречат на действащ ПУП;6. Виза по чл.51,ал.1 от ЗУТ за проектиране с указан начин на застрояване на временни строежи- отказ за изменение на ПУП поради липса на условията по чл.134, ал.2;- решение за отказ за изкупуване на имота при условията на чл.199, ал.2 или наличие на тримесечен мълчалив отказ за изкупуване на имота;- наложена строителна забрана;- становище на ОбС/ Областен управител, че не се предвижда новото строителство да започне през следваща годинаДопустими типове строителство:в застроени поземлени имоти- 1-ет.пристройка; преустройство на таванско помещение; ателие или обект с обслужващо предназначение; постройка на допълващото застрояване; лека ограда;в незастроени ПИ- 2 ет.жил.сграда до 60км.м. или 1 ет. до 80кв.м. и горните /без първите две/;

003.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Един месец

Виж 1 ред по – долу:

Необходимиокументи :

Чл.124 ЗУТ

      – заявление, в което се предлага и обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17.;

- задание, отговарящо на изискванията по чл.125 от ЗУТ;

      – платена такса;

- документ за собственост, пълномощно;

а) до три УПИ – 100.00 лв. б) над три УПИ- 120.00 лв. в) над един квартал – 150.00 лв.

Цел на разрешението: С разрешенията се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17.

004.А

предписание за изменение на ПОДРОБЕН устройствен план

14

30.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.201,ал.3 от ЗУТ- съдебно определение/ писмо;- платена такса

004.Б

предписание за изменение на ПОДРОБЕН устройствен план   а/14б/един месец -при искане от главен архитект на произнасяне от ОЕСУТ

Виж 1 ред по – долу

Необходимидокументи : Чл.135,ал.3 от ЗУТ-          заявление;-          платена такса-          документ за собственост, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно;-          скица с предложението за изменение на ПУП;-          документи, свързани с посоченото основание по чл.134 или §8, както следва:1. настъпване на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът;3. възникване на инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;4. отпадане на необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;5.  констатиране на  явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато:1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване;2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална корта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните;3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически, исторически и културни ценности;4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131,ал.2,т.1 от ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях;7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;8. планът е одобрен без план – схеми по чл.108,ал.2 от ЗУТа) до три УПИ – 100.00 лв. б) над три УПИ- 120.00 лв. в) над един квартал – 150.00 лв.

005.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

-

-

Необходимидокументи : Чл.127 от ЗУТ

006.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

-

Необходимидокументи :

Чл.134,ал.1 от ЗУТ

-          заявление;

-          документ за собственост, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно;

-          проект за изменение на ОУП;

-          документи, свързани с посоченото основание по чл.134,ал.1, както следва:

1. настъпване на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът;

3. възникване на инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

4. отпадане на необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;

007.

ДОПУСКАНЕ НА ЕДНОВРЕМЕННО ИЗРАБОТВАНЕ, СЪОБЩАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

60

200.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.134,ал.3 от ЗУТ-          заявление;-          платена такса-          документ за собственост, право на строеж, пълномощно;-          схема – извадка с предложението за изменение;-          документи, свързани с посоченото основание по чл.134,ал.1 и 2

008.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

60

без срокове по съобщаване/ обявяване и пощенска услуга

виж 1 ред по – долу
Необходимидокументи :

Чл.134,ал.3 от ЗУТ

-          заявление;

-          платена такса;

-          документ за собственост, право на строеж, пълномощно;

-          3 комплекта проекта за гр. Велинград, а за останалите населени места- 4

-          документи, свързани с посоченото основание по чл.134,ал.1 и 2

 

009.

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА НОВ ПУП ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП В ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП

44

30.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.133,ал.8 от ЗУТ-          заявление;-          документ за собственост, право на строеж, пълномощно;платена такса

010.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМИ КЪМ ПУП ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЕКТИ НА ОТБРАНАТА

-

Необходимидокументи : Чл.62а от ЗУТ

011.

ПРОЦЕДИРАНЕ НА ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЕДНОВРЕМЕННО С ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Виж 1 ред по – долу

Необходимидокументи :

Чл.142,ал.3 от ЗУТ

-документи за собственост или предварителен договор за право на прокарване на съответната техническа инфраструктура;

- парцеларен план;

- три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5;

- комплексен доклад /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето на оценка за съответствие от ОЕСУТ/;

-административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или специален закон;

/ за случаи на ПУП в горски фонд- заповед, ПМС или Решение на Министерски съвет и протокол за приета и издадена площ/

- разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закон за водите /за ВиК мрежи/;

Таксата се формира чрез сумиране на таксата за ПУП, таксата за одобряване на проекти за мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура, таксата за оценка за съответствие от ОЕСУТ, ако не е приложен комплексен доклад

012.

ПРОМЯНА НА ПУП БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ, СВЪРЗАНА С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-ТО НА ЧАСТ ИЛИ НА ЦЯЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА

14

 лв.

Необходимидокументи :

Чл.39,ал.4 от ЗУТ

-      искане за служебно нанасяне на промяната;

-     платена такса;

013.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОЕСУТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ПРИЕТИ ОТ НЕС, В 5-ГОД. СРОК ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА

 

Необходимидокументи : Чл.134,ал.5 от ЗУТ Необходими документи:- заявление- проект  – платена такса

014.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН – ИЗВАДКА ОТ ИЗРАБОТВАН ПРОЕКТ ЗА ПУП

14

20.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.133 от ЗУТЧрез тази услуга може стартира инвестиционно проектиране на ново строителство в процес на изработване на ПУП.Следва да се отбележи, че ако не се променят предвижданията на действащия ПУП, инвестиционното проектиране може да стартира след получаване на съгласувана с проектанта виза.изискуем документ : приет от ОЕСУТ предварителен проект за ПУП- служебно, с изключение на случаите, при които не се променя съществено улична регулация;-          заявление;-          платена такса-          а/ съгласуван от проектанта план – извадка, ако не се променя действащия ПУПб/ проект за изменение на действащия ПУПизключение: чл.133,ал.3 от ЗУТ;

015.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН – ИЗВАДКА 

а/14

б/29

а/20.00лв.-до 3 УПИб/50.00лв.- над 3 УПИ
Необходимидокументи : Чл.133 от ЗУТ-          заявление;-          платена такса-          а/ съгласуван от проектанта план – извадка, ако не се променя действащия ПУПб/ план – извъдка, разработена като проект за изменение на действащия ПУП

016.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

7

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : -          завление / пълномощно-          платена такса
а/10.00 лв.- за един имотб/10.00лв./дка -за имоти с площи по- големи от 1 дка;в/60.00 лв.- за улици с дължина до 200м.;г/2.00лв./бр.- за координати на работна точка /полигонова, осова/д/0.50 лв./бр.-за координати на подробна точкаЧл.125 от ЗУТ. Цените са включват правото на еднократно и в една процедура ползване на данните.

017.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

50 – без изчисляване на срока за пощенска услуга по съобщаване на проекта

 а/70.00лв.-до 3 УПИб/150.00лв.- над 3 УПИ
Необходимидокументи : Чл.16 и чл.17 от ЗУТ-          заявление;-          предварителни договори;-          3 комплекта проекта за гр. Велинград и 4 –за другите населени места;-          документ за собственост-          платена такса

018А.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

67 – без изчисляване на срока за пощенска услуга по съобщаване на проекта

 а/70.00лв.-до 3 УПИб/150.00лв.- над 3 УПИ
Необходимидокументи : Чл.134,ал.2 и §8 от ЗУТ-          заявление;-          документи, удостоверяващи основанието по чл.134,ал.2;-          3 комплекта проекта за гр. Велинград и 4 –за другите населени места;-          документ за собственост-          платена такса

018Б.

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП С ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ

44 – без изчисляване на срока за пощенска услуга по съобщаване на проекта

а/70.00лв.-до 3 УПИб/150.00лв.- над 3 УПИ
Необходимидокументи : Чл.15,ал.3 от ЗУТ- заявление;- предварителни договори с нотариално заверени подписи;-  3 комплекта проекта за гр. Велинград и 4 –за другите населени места;-  документ за собственост-  платена таксаЗабележка: заповедта влиза в сила веднага и се съобщава на заявителите

019.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ТОЧНО ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ИМОТ

14

20.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.16,ал.4 от ЗУТ- заявление;- влязло в сила решение на комисията по чл.210 от ЗУТ;- документ за собственост- платена такса

020.

ДОПЪЛВАНЕ /ПОПРАВКА/ НА ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

45 – без изчисляване на срока за пощенска услуга по съобщаване

-

Необходимидокументи : §4 от ЗКИР- заявление- документ за собственост- заснемане

021.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА МЕСТА ЗА ГАРИРАНЕ И/ИЛИ ПАРКИРАНЕ

14

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.42,ал.2 от ЗУТ- заявление- документ за собственост- платена такса- документ, удостоверяващ право на ползване на общинска собственост за експлоатационния срок на годност на сградата

022.

Решение за определяне на пазарна стойност на УПИ  

14

75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.16 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

023.

Решение за определяне на обезщетение за вреди при сградни отклонения, които преминават през чужди имоти

14

75.00  лв.

Необходимидокументи : Чл.87,ал.4 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

024.

Решение за оценки за прокарване на далекосъобщителни мрежи 

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.93 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

025.

Решение за определ. на обезщетения от прилагане на план за вертикално планиране 

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.108,ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

026.

Решение за определяне на оценки за случаите на преустройства  

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.185,ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

027.

Решение за определяне на обезщетения за подобрения,които се унищожават във връзка с прокарване на временни пътища

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.191,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- декларация за подобрения;- документ за платена такса

028.

Решение за определяне на обезщетения за вреди и ползване на части от поземлени имоти, причинени от прокарване на временни пътища

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.191 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- декларация;- документ за платена такса

029.

Решение за определяне на цена на право на преминаване

14

75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.192,ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

030.

Решение за определяне на цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.193,ал.8 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

031.

Решение за определяне на обезщетения за вреди от прокарване  на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по заповеди, свързани с бедствия, аварии или катастрофи

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.193,ал.12 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- декларация;- документ за платена такса

032.

Решение за определяне на обезщетения по повод вреди, причинени от осигурен достъп за разрешени проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и др. работи, във връзка с устройство на територията  

14

 75.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.194,ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.210 от ЗУТ- заявление;- декларация;- документ за платена такса

033.

ИЗВЪРШВАНЕ/ ПРИЕМАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ОЕСУТ

Един месец

Виж следващ ред

Необходимидокументи : Чл.142 от ЗУТ-          заявление;-          документ за платена такса
 Предварителна оценка за съответствие (издавана от ЕСУТ по чл.143 ал.3 от ЗУТ) с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта  за обектичетвърта категория:а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по 20лв на метър, но не повече от 2000лв б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители-500лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях-600лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар-350лв.+ дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);д)реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория-  500лв. +дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им -   450лв. + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);пета категория:ж) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради- 350лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);з)сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители- 400лв. +дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);и)производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях- 450лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);й) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория- 300лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);к)реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория- 300лв + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);шеста категория л)строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147от ЗУТ  – 150лв  + дължимите такси за съгласуване от съответните инстанции (ХЕИ, РСПАБ, ВиК, Енерго и др.);

034.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

14

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.150 от ЗУТ-          мотивирано искане-          документ за собственост, право на строеж-          скица на поземления имот /урегулиран или неурегулиран/, вкл. съседните имоти и съществуващия режим на застрояване;-          данни за налична инфраструктура;-          специални разрешителни /изискуеми по специални закони/-          пълномощно /ако искането се подава от пълномощник/-          документ за платена такса

035.

ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

44

 30%над дължимите за пълна процедура

Необходимидокументи : Чл.150 от ЗУТСрок на действие- две години от датата на издаване на последния акт – разрешението за строеж, освен ако действието не е спряно от съда или по друга непреодолима причина-          заявление;-          всички части на инвестиционния проект;-          документ за платена такса-          пълномощно /ако искането се подава от пълномощник/

036А.

Одобряване на преустройство и издаване на разрешение за строеж 

7

2,00лв/м2от РЗП на обекта

Необходимидокументи : Чл.38,ал.1 от ЗУТ – надземни етажи на съществуващи жилищни сгради да се преустроят за ателиета и кабинети-          заявление;-          документ за собственост;-          документ за платена такса;-          проект за преустройство;-          становище на инженер – конструктор/ конструктивна част на проекта при конструктивни изменения;-          декларация за заинтересовани страни

036Б.

Одобряване на преустройство и издаване на разрешение за строеж 

7

2,00лв/м2от РЗП на обекта

Необходимидокументи : чл.38,ал.3 от ЗУТ – /промяна на предназначение на 1-ви/ полуподземен етажи на съществуващи жилищни сгради /етажна с-ст/ -за ателиета, офис, кабинет за здравни нужди-          нотариално заверено съгласие на всички непосредствени съседи на обекта;-          проект за преустройство;-          становище на инженер – конструктор/ конструктивна част на проекта при конструктивни изменения;-          заявление;-          документ за платена такса;-          документ за собственост;-          декларация за заинтересовани страни

036В.

Одобряване на преустройство и издаване на разрешение за строеж 

7

2,00лв/м2от РЗП на обекта

Необходимидокументи : а/ чл.38,ал.3 от ЗУТ – промяна на предназначение на други етажи / без 1-ви и полуподземен/ на съществуващи жилищни сгради /етажна с-ст/ -за ателиета, офис, кабинет за здравни нуждиб/ чл.38 от ЗУТ – етаж или част от етаж на 1-ви етаж на жилищна сграда да се преустрои в магазин  или друга обслужваща дейност-          заявление;-          документ за платена такса;-          нотариално заверено съгласие на всички непосредствени съседи на обекта;-          решение на общото събрание на собствениците;-          проект за преустройство;-          становище на инженер – конструктор/ конструктивна част на проекта при конструктив-ни изменения;-          документ за собственост;-          декларация за заинтересовани страни

036Г.

Одобряване на преустройства и издаване на разрешение за строеж 

7

виж един ред по- долу

Необходимидокументи : чл.38 от ЗУТ – преустройство на обекти, които са за нежилищни нужди в съществуваща жилищна сграда-          заявление;-          документ за платена такса;-          проект за преустройство;-          становище на инженер – конструктор/ конструктивна част на проекта при конструктивни изменения;-          документ за собственост;-          декларация за заинтересовани страниЗабележка: Ако преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено шумово/ друго замърсяване се прилага нотариално заверено съгласие на всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти
1. за обект за жилищна нуждаа).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,80лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-2,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)2. за обект за нежилищна нужда- -3,20лв/м2от РЗП на обекта

037.

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И/без ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ а/ 7- при оценка за съответствие като комплексен докладб/ един месец- при извършване на оценката за съответствие от ОЕСУТ

Виж един ред по- долу

Необходимидокументи : Чл.141, чл.142 от ЗУТА/ съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект-          идеен инвестиционен проект;-          предварителна оценка за съответствие /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/;Б/ съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект и разрешение за строеж-      3 копия от съгласуваният и одобрен идеен инвестиционен проект;-     предварителната оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/;-   решение за оценка на въздействието върху околната среда за строежи, за които се   изисква;-      виза за проучване и проектиране;-     документи за права за строеж /подробно изяснени в т.издаване на разрешение за строеж/ Забележка: Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителство
1. за услуга одобряване и издаване на разрешение за строежа).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,80лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-2,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-3,20лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 20лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 15.00лв./кв.м. от РЗП2. за услуга само одобряване- таксата по т.1 се дели на 2

038.

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ а/ 7- при оценка за съответствие като комплексен докладб/ един месец- при извършване на оценката за съответствие от ОЕСУТ

 Виж един ред по – долу

Необходимидокументи : Чл.143 от ЗУТСрок на правно действие – една година от одобряване, ако не е направено искане за издаване на разрешение за строеж. Ако е издадено разрешение за строеж – виж чл.153,ал.3 от ЗУТ.- заявление;- документ за платена такса;- документ за собственост или право на строеж;- проекти в три екземпляра;- оценка за съответствие /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/;- положително становище на органите по пожарна безопасност  и защита на населението за строежите от 1 и 2 категория;- предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;- становище на МОСВ за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104,ал.1 от ЗООСНе се одобряват инвестиционни проекти за случаи, както следва: а/ стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване по чл.44 / за селата- селскостопански постройки от всякакъв вид; няма Решение на Общински съвет Велинград/ и по чл.46,ал.1 /летни кухни, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями, временни тоалетни/;б/ оранжерии с площ до 200кв.м.;в/ басейни до 100куб.м. в оградени имоти;г/ подпорни стени с височина до 2 м. над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;д/ ремонт на елементи на техническата инфраструктура;е/ огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20м. над прилежащия терен;ж/ остъкляване на лоджии и балкони /без тези на първостепенна улична мрежа/;з/ консервационно- реставрационни работи на паметници на културатаЗа точки от “а” до “з” се представя се становище на инженер- конструктор с указания за изпълнението им при заявление за разрешение за строеж.и/ изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м. и с площ до 30 км.м.;й/пневматични складове или покрития с площ до 100кв.м.;к/ строежи по чл.55 от ЗУТ; 
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,40лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-1,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-1,60лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 10лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 7.50лв./кв.м. от РЗП

039.

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ а/ 7- при оценка за съответствие като комплексен докладб/ един месец- при извършване на оценката за съответствие от ОЕСУТ

 Виж реда по- долу

Необходимидокументи : Чл.144 от ЗУТСрок на правно действие – една година от одобряване, ако не е направено искане за издаване на разрешение за строеж. Ако е издадено разрешение за строеж – виж чл.153,ал.3 от ЗУТ.-документи за собственост, а за сгради на ЖСК- и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;- виза за проектиране в случаите по чл.12,ал.3; чл.41,ал.2; чл.50; чл.51; чл.59; чл.133,ал.6; чл.134, ал.6;- три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139, ал.5;-оценка за съответствие /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/;-административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или специален закон;/ за случаи на ПУП в горски фонд- заповед, ПМС или Решение на Министерски съвет и протокол за приета и издадена площ/- разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закон за водите;
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване, което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,80лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-2,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-3,20лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 20лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 15лв./кв.м. от РЗП на обекта

040.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

7

-

Необходимидокументи : -          заявление;-          документ за платена такса;-          проект

042А.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ а/ 7- при оценка за съответствие като комплексен докладб/ един месец- при извършване на оценката за съответствие от ОЕСУТ

Виж реда по- долу

Необходимидокументи : За сгради на основното и допълващо застрояванесрок на правно действие:-          три години от издаването му, ако  не е започнало строителство;-          пет години от издаване, ако не е завършена сградата в груб строеж, включително покрив.срок на правно действие:-          три години от издаването му, ако  не е започнало строителство;-          пет години от издаване, ако не е завършена сградата в груб строеж, включително покрив. Необходими документи:1. одобрен инвестиционен проект 1.1. одобрени инвестиционни проекти1.2.  вместо проекти се прилага становище на инженер – конструктор с указания за изпълнение за обекти от т.а до т.з, както следва:а/ стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване по чл.44 / за селата селскостопански постройки от всякакъв вид; няма Решение на Общински съвет Велинград/ и по чл.46,ал.1 /летни кухни, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями, временни тоалетни/;б/ оранжерии с площ до 200кв.м.;в/ басейни до 100куб.м. в оградени имоти;г/ подпорни стени с височина до2 м. над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;д/ ремонт на елементи на техническата инфраструктура;е/ огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20м. над прилежащия терен;ж/ остъкляване на лоджии и балкони /без тези на първостепенна улична мрежа/;з/ консервационно- реставрационни работи на паметници на културата1.3. не са необходими одобрени проекти за обекти, както следва:и/ изкопи и насипи с дълбочина или височина до1 м. и с площ до30 км.м.;й/пневматични складове или покрития с площ до 100кв.м.;к/ строежи по чл.55 от ЗУТ;2. удостоверение за липса на незаконно строителство- чл.148,ал.7 от ЗУТ3. удостоверение за определена площадка за депониране на строителни отпадъци за случаи на основни ремонти, реконструкции, събаряне4. документ за собственост, за учредено право на строеж, пристрояване, надстрояване илиза право да се строи в чужд имот по силата на специален законЗабележка 1: -   За надстрояване или пристрояване на сграда- етажна собственост, допълнително се прилага декларация- съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;-   Ако собственик/съсобственик е държавата или община, изискванията са съгл. ЗДС, ЗОС, ППЗДС, Наредбата по чл.8 от ЗОС;Забележка 2: Не се изисква съгласие от останалите собственици в етажната собственост при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато:-   не се променя предназначението им;-   не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се променя предназначението им;-   не се изменят съществено общите части на сградата;-   се свързват вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос;-   се прекарва нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на отделни собственици;-   се променя предназначението на обекти, разположени в нежилищни сгради;-   преустройството се извършва при условията на чл.38,ал.5 и 6;Забележка 3:  Извън случаите по з-ка 2 се представя решение на общото събрание на собствениците и изрично писмено съгласие на всички собственици- непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи части- съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка.Забележка 4: Ако с проекта за преустройство се предвижда присъединяване на обща част в сграда- етажна собственост, към самостоятелен обект в етажна собственост или създаване на самостоятелен обект от обща част, се сключва договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост-чл.183,ал.3 от ЗУТ.5. за строежи по букви от а до к /т.е. обекти по чл.147,ал.1 от ЗУТ/– ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини6. окончателен договор за прехвърляне на собственост за случаите, при които регулационните граници са променени по взаимно съгласие на база на предварителни договори /пример- чл.17,ал.2,т.2 и 3/ 7. за реализиране на строителство в свлачищни райони- разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството8. виза за проектиране в случаите по чл.12,ал.3; чл.41,ал.2; чл.50; чл.51; чл.59; чл.133,ал.6; чл.134,ал.69.оценка за съответствие /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/10.административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или специален закон11.разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закон за водите12. предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура13. положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежи от първа или втора категория14. документ, удостоверяващ промяна предназначението на земята, за случаите, при които строителството е извън границите на урбанизираните територии /NB! не се прилага, когато предназначението на сградата е в съответствие с изискванията на закона и стартирането на строителството става чрез виза за проектиране/15. скица- копие от кадастрална карта/к. план или ситуационна скица, съставена от проектанта/- за строеж в неурегулирани места или части от тях16. писмено съгласие от Национално управление по горите- само за строителство в горски фонд17. договор/ такса – при искане за ползване на части от тротоари, свободни обществени площи, части от улични платна за нуждите на строителството за определен срок18. документ за осигурен технически ръководител на обект/ надзор в строителството19. заявление20. документ за платена такса

Особеност за възможност за издаване на разрешение за строеж на база съгласуван и одобрен идеен инвЕСТИЦИОНЕН проект:

- 3 копия от съгласуваният и одобрен идеен инвестиционен проект; -  предварителната оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект; - решение за оценка на въздействието върху околната среда за строежи, за които се изисква; - виза за проучване и проектиране; - документи за права за строеж /подробно изяснени в т.г/ Не се изисква разрешение за строеж  за: а/ външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки; б/ подменяне на покривни материали; в/ вътрешни преустройства, при които не се: - засяга конструкцията на сградата; - извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; - променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях; г/ текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; д/ текущ ремонт на елементи на техническата инфраструктура по чл.64,ал.1, с който не се променя трасето и техническите характеристики; е/ текущ ремонт на пътища, с които не се променя конструкцията на пътното платно; ж/ реставрация и консервация на фасади на обекти- паметници на културата, които не са от световно или национално значение  
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,40лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-1,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-1,60лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 10лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 7.50лв./кв.м. от РЗП

042Б.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

7

0,50лв/м’

Необходимидокументи : На огради1.1. плътна до0.6 м.;1.2. плътна над 0.6м. до 2.2-      заявление-      документ за платена такса-          писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти-          становище на инженер – конструктор с указания за изпълнението им1.3. извън границите на урбанизираните територии и в неурегулирани части на населени места- леки огради1.4. разрешения при отклонения- индивидуален проект и заключение на ОЕСУТ

042В.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

7

Виж ред по- долу

Необходимидокументи : Чл.72,ал.1 от ЗУТ- за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно – квартални пространства
Издаване на Разрешение за прокопаване  на улични и тротоарни настилки (без депозит за настилката) и зелени площиа).за кабели(ел. и телефонни) -2,50лв/м’ б).за водопровод, канализация и топлопровод- 5,00лв/м’ 12.Депозит (гаранция) за възстановяване при прокопаване на обекти Публична общинска собственост, (който се връща след издаване на протокол за възстановяване  по чл.36 т.13 то Наредбата)а). За прокопаване на тротоарни настилки с ширина=25см- 80,00лв/м’б). За прокопаване на асфалтова настилка с ширина=25см- 150,00лв/м’в). За прокопаване на зелени площи с ширина на изкопа=25см-50,00лв/м’

042Д.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ а/ 7- при оценка за съответствие като комплексен докладб/ един месец- при извършване на оценката за съответствие от ОЕСУТ

 Виж един ред по – долу

Необходимидокументи : Издаване на разрешение за строеж за временни обекти-          отказ да се измени ПУП поради липса на условията по чл.134,ал.2 от ЗУТ за поземлени имоти, за които е предвидено изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост;-          отказ за изкупуване на имота при условията на чл.199,ал.2 от ЗУТ;-          3 копия на съгласувани и одобрени инвестиционни проекти;-          документи за собственост;-          виза за проучване и проектиране в случаите по чл.50 и чл.51 от ЗУТ;-          оценка за съответствие /прилага се, ако не е налично искане за изготвянето й от ОЕСУТ/;-          решение за оценка на въздействие за строежите, за които е необходима-          заявление-          документ за платена такса
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване, което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,80лв/м2от РЗП на обектаб/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 20лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 15лв./кв.м. от РЗП на обекта

043.

РАЗРЕШЕНИЕ

7

 безплатно

Необходимидокументи : За открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки за сроковете до реализиране на ПУП- заявление- документ за платена такса- проект

044.

РАЗРЕШЕНИЕ

7

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.92,ал.2 от ЗУТ- за външно изкуствено осветление на недвижими имоти- заявление- документ за платена такса- проект

045.

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

7

 50% от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж по общия ред
Необходимидокументи : Чл.153,ал.3 от ЗУТ- заявление- оригинал на разрешението за строеж-документ за платена такса

046.

ПРИСЪСТВИЕ И ПОДПИСВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА, ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

На датата на покана

10.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.157,ал.2 от ЗУТ- заявление- копие от договор за изпълнение на строежа със строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя /в зависимост от категорията на строежа/ до 5 – та категория строежи, вкл. и 5-та в случаите, при които има обект за обществено обслужване;- копие от договор с фирма, упражняваща независим надзор в строителството или с технически ръководител- удостоверение за влязло в сила разрешение за строеж;- копие от разрешение за строеж;- копие от одобрен проект – архитектурна част- документ за платена такса- копие на скицата с виза или копие от скица, отразяваща действащо застрояване, издадена в 6 м. срок

047.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПИСМЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ЗАВЕРЕНИ ЗАПОВЕДНИ КНИГИ ЗА СТРОЕЖИ

15 мин.

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.158,ал.2 от ЗУТ- заявление- копие от договор за изпълнение на строежа със строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя /в зависимост от категорията на строежа/- чл.157,ал.2 от ЗУТ;

048.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.159,АЛ.2 ОТ ЗУТ

15 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.159,ал.2 от ЗУТ- заявление

049.

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ОБХВАТА НА СЪЩЕСТВЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

7

 Виж един ред по – долу

Необходимидокументи : Чл.154,ал.2, т.5 до 8 от ЗУТ- нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149,ал.2 от ЗУТ / за нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж- възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон; в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж- лицата по чл.38,ал.3 и 4 и чл.39,ал.2 от ЗУТ; в случаите на чл.185,ал.1 и2  собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост./- инвестиционен проект с нанесени изменения- одобрен инвестиционен проект по издаденото разрешение за строеж- заявление- документ за платена такса
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,40лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-1,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-1,60лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 10лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 7.50лв./кв.м. от РЗП

050.

ОТРАЗЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКА В ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИ НЕСЪЩЕСТВЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ

7

Виж реда по- долу

Необходимидокументи : -оригинал на издадено разрешение за строеж- нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149,ал.2 от ЗУТ / за нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж- възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон; в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж- лицата по чл.38,ал.3 и 4 и чл.39,ал.2 от ЗУТ; в случаите на чл.185,ал.1 и2  собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост./- инвестиционен проект с нанесени изменения- одобрен инвестиционен проект по издаденото разрешение за строеж- заявление- документ за платена такса
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,20лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-0,50лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-0,80лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 5.00лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 3.75лв./кв.м. от РЗП

051.

ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ПРОКАРВАНЕ НА НОВИ ИНСТАЛАЦИИ В СЪСОБСТВЕНИ СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

7

безплатно

Необходимидокументи : Чл.186 от ЗУТ- писмено съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажна собственостЗабележка: за централно отопление- писмено съгласие на не по- малко от 2/3 от всички собственици - заявление- проект

052.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ ПРИ ИЗГУБЕНИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

7

Виж реда по- долу

Необходимидокументи : - заявление;- проект- заснемане;- разрешение за строеж или на други документи от издадените строителни книжа-документи за собственост, а за сгради на ЖСК- и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;- виза за проектиране в случаите по чл.12,ал.3; чл.41,ал.2; чл.50; чл.51; чл.59; чл.133,ал.6; чл.134,ал.6;- три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.139,ал.5;-оценка за съответствие;- налични документи  за ползване на вода, изпускане на отпадни води, ползване на електроенергия, съобщителни връзки;- документ за платена такса
а).за еднофамилни и двуфамилни ЖИЛИЩНИ сгради, допълващо застрояване,което не е на регулационна линия, обекти VI категория /без басейни и обекти по чл.147,ал.1,т.2 от ЗУТ/  0,40лв/м2от РЗП на обектаб).за всички останали ЖИЛИЩНИ сгради-1,00лв/м2от РЗП на обекта(многофамилни, сгради за отдих, апартаментен тип)в).за ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ сгради-1,60лв/м2от РЗП на обекта(търговски, административни, производствени, обслужващи, хотели)г/допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на първостепенна улична мрежа IV клас- главни улици – 10лв.на кв.м. РЗПЗабележка:за първостепенна улична мрежа- I, II иIII, външната линия на застрояване е законово регламентирана на съответно отстояние от улична регулацияе/ допълващо застрояване, представляващо гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги на регулационна линия на второстепенна улична мрежа V и VIклас- обслужващи улици и басейни- 7.50лв./кв.м. от РЗП

053.

СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ПО ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

На датата на покана

10.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.159,ал.3 от ЗУТ- искане- документ за платена такса

054.

ЗАМЕСТВАНЕ НА СТРАНА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ

14

безплатно

Необходимидокументи : Чл.170,ал.2 от ЗУТ-          оригинал на поканата до неявилата се страна-          всички актове и протоколи по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството-          договор за строителство

055.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СГРАДА В ГРУБ СТРОЕЖ

7

50 лв.

Необходимидокументи : Чл.181, чл.153,ал.2 от ЗУТ-          заявление-          документ за платена такса

056.

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

7

 

Необходимидокументи : Чл.175 от ЗУТЗабележка: Услугата не се извършва, ако обектът е изграден в съответствие с одобрените инвестиционни проекти- за подземни мрежи и съоръжения по чл.74,ал.3- екзекутивна документация- заявление

057.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

14

Безплатно след заплащане на глоби

Необходимидокументи : Чл.224,ал.5 и  чл.222а,ал.1 от ЗУТ- представяне на заснемане;- други документи, данни, изчисления в съответствие с указанията от заповедта по чл.224,ал.4;- заявление

058.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ЗАХРАНВАНЕ ПО СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРЕН ПРИ НЕПРИЛОЖЕНА ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ

14

 

Необходимидокументи : Чл.73,ал.2 от ЗУТ- нотариално заверена декларация за доброволно изместване от възложителя;- заявление

059.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ИЗГРАДЕНИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

14

Виж реда по- долу

Необходимидокументи : Чл.73 от ЗУТ-          заявление;-          нотариално заверена декларация
Издаване на Разрешение за прокопаване  на улични и тротоарни настилки (без депозит за настилката) и зелени площиа).за кабели(ел. и телефонни) -2,50лв/м’ б).за водопровод, канализация и топлопровод- 5,00лв/м’ 12.Депозит (гаранция) за възстановяване при прокопаване на обекти Публична общинска собственост, (който се връща след издаване на протокол за възстановяване  по чл.36 т.13 то Наредбата)а). За прокопаване на тротоарни настилки с ширина=25см- 80,00лв/м’б). За прокопаване на асфалтова настилка с ширина=25см- 150,00лв/м’в). За прокопаване на зелени площи с ширина на изкопа=25см-50,00лв/м’

060.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЗАСИПВАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

14

-

Необходимидокументи : Чл.74,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗУТ- заснемане – не се прилага за случаите по чл.74,ал.1,т.9- констативен протокол за отстранени повреди по чл.74, ал.1,т.9/ протокол от проверка;- заявление

061.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

7

Виж ред по- долу

Необходимидокументи : Чл.177 от ЗУТ- искане;- документ за платена такса- окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор- по чл.168,ал.6 от ЗУТ;- договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;- документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването на чл.175,ал.5 от ЗУТ /предаване на екзекутивна документация/;- удостоверение, че са премахнати съществуващите сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;- заверено копие от договор с лицето, упражняващо строителен надзор;- документ за собственост;- констативен акт за приемане на конструкцията- констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;- констативен акт за съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;- протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;- технически паспорт;- разрешение за строеж;- акт за приемане на всички видове извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция- протокол за проби
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация-Акт16 (по чл.177 ал.3 от ЗУТ) на строежите:           четвърта категория:а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях-  400лв на километър, но не повече от 5000лв;  б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители-1200лв;в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях- 1000лв;г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар- 500лв.;д)реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория- 1000лв.;е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им-800лв.;            пета категория:а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради-500лв.;б).сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 м2  или с капацитет до 100 места за посетители-800лв.;в)производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях-800лв.;г) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория-500лв.;д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория -500лв.;  шеста категория – строежите по чл. 54, ал. 1 и ал.4 и чл. 147 – 300лв.;

062.

ИЗДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ПРИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ

7

150.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.197,ал.2 от ЗУТ- искане- документ за платена такса

063.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД И УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 14- без процедура по съобщаване и евентуално обжалване

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл. 13 от ППЗСПЗЗ-          заявление;-          документ за платена такса;-          заверено решение за възстановяване на правото на собственост

064А.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

10.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.157,ал.2 от ЗУТ – за влязло в сила разрешение за строеж-          заявление;-          документ за платена такса

064Б.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

20.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.63,ал.4 от ЗУТ- за извършена контролна проверка за озеленяване и компенсаторно залесяване-          заявление;-      документ за платена такса

064В.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

30

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.202 от ЗУТ – при делба на съсобствена сграда-          одобрени инвестиционни проекти-          заявление;-          документ за платена такса

064Г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

200.00 лв.

Необходимидокументи : §16,ал.1 от ЗУТ – за търпим строеж-          заявление;-          документ за платена такса;-          заснемане;-          декларации за година на построяване-          документ за собственост

064Д.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ а/ 7б/ 24часа а/10.00лв.;б/50.00лв.
Необходимидокументи : Чл.16,ал.5 от ЗУТ- за идентичност на имоти-          заявление;-          документ за платена такса;-     документ за собственост

064Е.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.181 от ЗУТ, чл.5, ал.3 от Наредба №6 за разрешаване ползването на строежите в РБ  – за степен на завършеност на сграда-          заявление;-          документ за платена такса;-     документ за собственост

064Ж.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ а/до 3б/от 3 до 10в/от 10 до 20

30.00 лв.

15.00 лв.

10.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.52 от ЗКИР и §4 от Наредба 4 – за нанасяне на новоизградени обекти в цифров модел и кадастрални планове-          заявление;-          документ за платена такса;-          документ за собственост-          книжа за обекта и дискета с данните

64З.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

30

 10.00лв.

Необходимидокументи : Чл.200 от ЗУТ – за реално определени части от поземлени имоти-          заявление;-          документ за платена такса;-     документ за собственост

064И.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

30

20.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.202 от ЗУТ- за наличие на одобрени инвестиционни проекти за обособяване на реално определени части / дялове от сгради-          заявление;-          документ за платена такса;-     документ за собственост

064 Й

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

7

 10.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.21,ал.1,т.18 ЗМСМА, чл.5,т.3 от ЗГР, чл.27,ал.1,т.1 от ЗКИР- за административен адрес- заявление;- документ за платена такса

065.

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПОДЕЛЯЕМОСТ НА ИМОТИ

30

20.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.201 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

066.

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА

7

а/10 лв. за физически лица;б/20 лв. за юрид. лица;в/50 лв. за издаване до 24 часа;г/ 50 лв. за скица-комбинирана с обхват А3
Необходимидокументи : Срок на правно действие – 6 месеца- документ за собственост, право на строеж или съдебно удостоверение;- заявление;- документ за платена такса

067.

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

7

а/5.00 лв. за физически лица;б/10.00 лв. за юрид. лица; 
Необходимидокументи : Срок на правно действие – 6 месеца- документ за собственост, право на строеж или съдебно удостоверение;- заявление;- документ за платена такса

068.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА

14

15.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.63,ал.2 от ЗУТ- дълготрайни, декоративни, с историческо значение- санитарна експертиза- заявление;- документ за платена такса

069.

Вписване на вековни или забележителни дървета в регистъра по чл.113 от збр

1

безплатно

Необходимидокументи : Чл.63,ал.3 от ЗУТ- заявление

070.

ЗАВЕРКИ НА СПРАВКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ ЗА КАРТОТЕКИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ, НЕОБХОДИМА ЗА ПУП

7

15.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.63,ал.3 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса

071.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

14

 

Необходимидокументи : Чл.177,ал.7- заявление;

072.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот

14 – за частни имоти

30- за общинска

Не се включва срока за пощенски услуги по съобщаване

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.192,ал.2 от ЗУТ- заявление;- документ за платена такса;- влязло в сила решение за оценка;- декларация за липса на съгласие на заинтересовани собственици

073.

ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

44 – Не се включва срока за пощенски услуги по съобщаване

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.190 от ЗУТ- при липса на съгласие между странитеа/ за осигуряване на достъп до законно изградени строежи извън урбанизираните територии;б/ за осигуряване на достъп до имоти- в урегулирани части, за които ще се създава нов ПУП;- в неурегулирани части, включени в ОУП;- по действащ ПУП, преди откриване на улицитеНеобходими документи:-          писмен договор между заинтересованите собственици на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите, а при липса на съгласие между страните – декларация-          заявление;-          документ за платена такса-          влязло в сила решение за оценка

074.

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

44 -Не се включва срока за пощенски услуги по съобщаване

50.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.193, ал.3 от ЗУТ – при липса на съгласие между собствениците-          заявление;-          декларация за липса на съгласие-          документ за платена такса-          влязло в сила решение за оценка

075.

МОЛБИ ЗА РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ВЛОШАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ПОВОД ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

30

 40.00лв.

Необходимидокументи : Чл.193, ал.6 от ЗУТ-          заявление;-          документ за платена такса

076.

Осигуряване на достъп за разрешени проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройство на територията

14

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.194, ал.2 от ЗУТ-          заявление;

077.

Процедиране пО СИГНАЛИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ОБИТАТЕЛИТЕ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ

По регламент установен със заповед

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.195 от ЗУТ- сигнал

078.

ПРОЦЕДИРАНЕ ПО СИГНАЛИ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАБРАНА НА ДОСТЪПА ДО СТРОЕЖ ИЛИ ЧАСТ ОТ СТРОЕЖ ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.179

14

 безплатно

Необходимидокументи : Чл.179, чл.222а, чл.224 от ЗУТСвързано е с  премахване, преобразуване или ремонтиране на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и извършване на необходими работи в интерес на сигурността, безопасността на движение, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.Фактически състави в заявлението-           без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила разрешение за строеж;-          при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2;-          със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;-          без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;-          (изм. – ДВ, бр. 103 от2005 г.) без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга.-          85 . Издаване на заповеди за спиране на строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи по сигнали на граждани- чл.222а от ЗУТ-          спира строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи при условията и по реда на чл. 224 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;-          забранява достъпа до строежи по т. 1 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;-          забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1;-          предписва изпълнение на укрепителни, възстановителни и други мерки за недопускане на аварии и щети на строежи или на части от тях, за които е спряно строителството;-          налага предвидените в закона глоби и имуществени санкции.

079.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ ПО ПОВОД УВЕДОМЛЕНИЯ

14

 лв.

Необходимидокументи : Чл.197 от ЗУТ- уведомление

080.

Регистриране на документи

15 мин

 лв.

Необходимидокументи : Чл.72,ал.1; чл.74,ал.1,т.4; чл.116; чл.158,ал.2; чл.159,ал.2; чл.176а,ал.5; чл.197 от ЗУТ – уведомления за започване на строителство, свързано с разкопаване на улични и тротоарни настилки; на уведомителни писма за открити подземни мрежи и съоръжения; на заявления за предаване на екзекутивна документация по чл.116 от ЗУТ; на издадени разрешения за строеж от други органи; за предаване на технически паспорт на строеж и вписване в регистъра на техническите паспорти; на предписания и разрешения за възлагане изработването на ПУП от други органи; регистриране на разрешения за изработване на план- извадка, издадени от други органи; на получени разрешения за ползване; за заверени заповедни книги за строежите; получавани заверени копия от протоколи по чл.159,ал.2 от ЗУТ; заповеди за забрана ползването на строежи; получени разрешения за промяна предназначението на земеделска земя по чл.52,ал.2 от ЗКИР- за чл.116 от ЗУТ- предават се схеми, скици, планове, чертежи и документи за собственост за извършено ново строителство или преустройство от физически и юридически лица, които засягат съдържанието на кадастралните планове;

081.

Разрешение ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ

14

Виж реда по- долу

Необходимидокументи : Чл.56 от ЗУТ-          заявление;-          документ за платена такса;
–за обект до 40м2 : 50,00лв-за обекти от 40м2 до 60м2 – на обект : 80,00лв-за обекти над 60м2  -на обект : 120,00лв

082.

ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ВЪРНАТИ ЗА ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ

30- без срока за пощенска услуга за съобщаване на решението на ОЕСУТ

 50.00 лв.- до 3 УПИ

100.00 лв. – над 3 УПИ

Необходимидокументи : - 3 проекта / за села – 4 проекта/;- документ за внесена такса- заявление

083.

ИСКАНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПУП ВЕДНО С ПЛАН – СХЕМА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РИЕ ЗА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

30

 

Необходимидокументи : Чл.62,ал.9 от ЗУТ- документ за внесена такса- заявление

084.

ВПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ В РАЗПИСНАТА КНИГА

7

 безплатно

Необходимидокументи : - удостоверение от Агенция по вписвания /препоръчително за Решения за възстановяване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии/- документ за собственост- заявление

085.

ДАВАНЕ НА УСТНИ СПРАВКИ ЗА КАДАСТРАЛНОТО, РЕГУЛАЦИОННОТО И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТО  ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

незабавно

безплатно

Необходимидокументи : не

086.

издаване на становище за изменение на пуп от кмет на община

7

 безплатно

Необходимидокументи : - заявление- проекто – предложение

087.

ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

7

 10.00 лв.

Необходимидокументи : - заявление- документ за собственост- документ за внесена такса

088.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ

3

5.00 лв.

Необходимидокументи : - заявление- документ за собственост- документ за внесена такса

089.

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ

3

безплатно

Необходимидокументи : - заявление- документ за собственост

090.

ПРОЦЕДИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

7

25 лв.

Необходимидокументи : - заявление- молба – декларация- документ за внесена такса

091.

СТАНОВИЩЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕ-НИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

7

10.00 лв./дка

Необходимидокументи : - заявление- документ за внесена такса

092.

СТАНОВИЩЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕ-НИЕТО НА ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В ГОРСКИ ФОНД

15.00 лв./дка

Необходимидокументи : - заявление- документ за внесена такса

093.

СТАНОВИЩЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ В ДГФ

0.5 лв./кв.м.

Необходимидокументи : Параграф 123 от ЗГ- заявление- документ за внесена такса

094.

ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ СЛЕД ПРОКОПАВАНЕ

7

30 лв./л.м.

Необходимидокументи : - заявление- документ за внесена такса

095.

ОТРАЗЯВАНЕ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕТО МУ

един

безплатно

Необходимидокументи : - заявление- документ за собственост

096.

уведомления за премахване на строежи

един

безплатно

Необходимидокументи : -          за обекти на културно- историческото наследство- писмено разрешение от Министерство на културата-          заявление
 

Приложение 4

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ЕПП”

КОД НА УСЛУГАТА 07-06-№….

 

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

001.

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

7

5.00 лв.

Необходимидокументи : Чл.174 и чл.175 от ЗВМД- заявление;- представяне на ветеринарно- медицински паспорт;- документ за платена такса

002.

 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

7

1.00 лв. / куб.м.

Необходимидокументи : Чл.19 от ЗУО- молба- документ за платена такса- заверена количествена сметка

004.

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

7

безплатно

Необходимидокументи : Чл.18 от ЗУО- заявление

005.

 ЗАВЕРКА НА РЕГИСТРИ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

7

2.00 лв./1 бр.

Необходимидокументи : Чл.9, ал.2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали- заявление;- документ за платена такса;- заверено копие от лиценз;- регистър- прономерован и прошнорован

006.

 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ

7

0.5 лв./ куб.м.

Необходимидокументи : - молба- документ за платена такса- заверена количествена сметкаЗабележка: Услугата се извършва в случаите, когато инвеститора няма собствена площадка

007.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИТЕ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

7

0.70 лв./брой

Необходимидокументи : Чл.42, ал.2 , Т.2 И ЧЛ.46 от ЗЛР- заявление;

008.

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА БРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

7

Виж таблица по- долу

Необходимидокументи : Чл.9, ал.2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали-          заявление;-          документ за платена такса

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ  „ТУРИЗЪМ И РЕКЛАМА”

Стаи № 33 и №39, ет. 3 Общинска администрация Велинград

Email:   tourism_reklama@abv.bg и  ip@velingrad.bg

I.         Услуги, формуляри и полезна информация свързани с дейността „Хотелиерство и ресторантьорство” съгласно Закона за туризма и подзаконовите нормативни документи, извършвани от Общинска администрация Велинград може да намерите в сайта на община Велинград в раздел „Туризъм и спорт”. 

II. Искане за разполагане на Рекламно-информационен елемент -

1. Искане за разполагане на РИЕ

2. Декларация РИЕ

3. Съгласие РИЕ

 
поред  Н А И М Е Н О В А Н И Е  Мярка  Такса(лв.)
І.   БИЛКИ   В   СУРОВО   СЪСТОЯНИЕ
1. Г Р У Д К И,   К О Р Е Н И,   К О Р Е Н И Щ А
1.1. Божур, Иглика, Лудо биле, Ранилист, Решетка, Ягода горска кг 0,09
1.2. Кукуряк, Папрат мъжка, Папрат сладка, Чемерика кг 0,07
1.3. Бъзак, Гръмотрън, Синя жлъчка кг 0,02
1.4. Глухарче, Девесил, Оман чер, Пищялка, Чобанка кг 0,01
1.5. Други кг 0,03
2. Л  И  С  Т  А
2.1. Мечо грозде кг 0,08
2.2. Боровинка червена и черна, Лудо биле кг 0,04
2.3. Бръшлян, Чобанка кг 0,03
2.4. Глог, Живовляк, Леска, Липа, Люляк, Оман чер, Ягода горска кг 0,02
2.5. Бреза, Върба, Къпина, Лопен, Малина, Подбел кг 0,01
2.6. Други кг 0,03
3. С  Т  Р  Ъ  К  О  В  Е
3.1. Блатно кокиче кг 0,10
3.2. Горицвет, Лазаркиня кг 0,08
3.3. Гълъбови очички, Зайча сянка, Залист бодлив, Лечебен исоп, Прозориче жълто, Шапиче, кг 0,05
3.4. Зимзелен, Лудо биле, Ранилист, Теменуга миризлива, Чубрица планинска кг 0,04
3.5. Дяволска уста, Кантарион жълт, кантарион червен, Мащерка, Очанка, Риган обикновен кг 0,03
3.6. Великденче, Върбинка, Жаблек, Златна пръчица, Изсипливче, Камшик, Лепка, Медуница, Миши уши, Пача трева, Пелин обикновен, Подъбиче бяло, Подъбиче червено, Пчелник, Равнец бял кг 0,02
3.7. Врабчови чревца, Вратига, Глухарче, Еньовче, Змийско мляко, Имел бял, Комунига жълта, Мокреш, Оман чер, Росопас, Теменуга трицветна, Хвощ кг 0,01
3.8. Други кг 0,03
4. Ц  В  Е  Т  О  В  Е
4.1. Липа кг 0,10
4.2. Божур, Иглика кг 0,05
4.3. Метличина, Паричка, Подбел, Ралица, Слез, Тъжник блатен кг 0,03
4.4. Акация бяла, Бъз кг 0,02
4.5. Вратига, Глог, Равнец бял кг 0,01
4.6. Други кг 0,03
5. П  Л  О  Д  О  В  Е
5.1. Боровинка червена и черна, Хвойна червена кг 0,15
5.2. Хвойна сибирска кг 0,10
5.3. Кисел трън, Къпина, малина кг 0,04
5.4. Бъз, Глог, Конски кестен, Киселица кг 0,02
5.5. Бъзак, Трънка кг 0,01
5.6. Други кг 0,03
6. С  Е  М  Е  Н  А
6.1. Есенен минзухар кг 0,15
6.2. Други кг 0,08
7. П  Ъ  П  К  И
7.1. Странични борови връхчета кг 0,15
7.2. Бяла бреза, Черна топола кг 0,10
7.3. Други кг 0,08
8. К  О  Р  И
8.1. Мъждрян, Ясен, кг 0,20
8.2. Зърнастец, Кисел трън, Леска кг 0,10
8.3. Върба кг 0,05
8.4. Дъб кг 0,03
8.5. Бреза кг 0,02
8.6. Други кг 0,03
9. Л  И  Ш  Е  И
9.1. Исландски лишей кг 0,10
10. В О Д О Р А С Л И кг 0,30
ІІ. ГЕНЕТИЧЕН  МАТЕРИАЛ  ЗА  КУЛТИВИРАНО   ОТГЛЕЖДАНЕ,ВКЛЮЧИТЕЛНО  ПРИ  ЛАБОРАТОРНИ  УСЛОВИЯ,  ЗА  СЪЗДАВАНЕ  НА  КОЛЕКЦИИ  ИЛИ  ЗА  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА  ДРУГИ  МЕСТА  В  ПИРОДАТА
1. ОТ  ЗАЩИТЕНИ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ
1.1. Плодове 100 г 20,00
1.2. Семена 100 г 50,00
1.3. Резници бр. 2,00
2. ОТ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ  ПОД  СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ  НА  ОПАЗВАНЕ  И  ПОЛЗВАНЕ
2.1. Луковици, Грудки, Коренища бр. 1,00
2.2. Плодове 100 г 5,00
2.3. Семена 100 г 10,00
2.4. Резници бр. 0,50
3. ОТ  ДРУГИ  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ
3.1. Луковици, Грудки, Коренища от всички видове, с изключение но описаните бр. 0,10
3.2. Лук (всички видове), Перуника (всички видове) бр. 0,20
3.3. Ботурче есенно (Есенна циклама) бр. 1,00
3.4. Плодове 100 г 2,00
3.5. Семена 100 г 5,00
3.6. Резници бр. 0,10
 

 

 

Приложение 5

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ОКВ”

КОД НА УСЛУГАТА 07-04-№….

 

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

     

Приложение 6

УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ДТ”

КОД 07-05-№…

 

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

МАКСИМАЛЕН СРОК

В ДНИ

ЦЕНА

001.

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

а/ 14

б/ 2

а/5.00 лв./бр.

б/20.00 лв./бр.

Необходимидокументи : Чл.3, ал.2 и 3 от ЗМДТ- молба- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/;- документ за собственост- скица- удостоверение за наследници /за земеделски земи/

002.

 Издаване на удостоверение за декларирани данни по змдт

7

1.50 лв./бр.

Необходимидокументи : - документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- искане

003.

 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

7

1.00 лв./бр.

Необходимидокументи : Чл.41 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- искане

004.

 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

7

1.00 лв./бр.

Необходимидокументи : Гл. втора,раздел IV от ЗМДТ.-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

005.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА НОВОПОСТРОЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПО ДРУГ НАЧИН ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.14 ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- документ за собственост- декларация- удостоверение за наследници и акт за смърт / при придобиване по наследство/- експертно решение на ТЕЛК за група инвалидност

006.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПРИДОБИТИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 17 ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- документ за собственост- декларация- баланс на предприятието / отчет за приходи и разходи

007.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 15 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.32, ал.1 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- удостоверение за наследници и акт за смърт- декларация

008.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 приемане- 15 мин.

 

безплатно

Необходимидокументи : Чл.49,ал.3 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация- договор за придобиване- експертно решение на ТЕЛК за група инвалидност

009.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.54, ал.1 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация- документ за собственост- документ за платен данък за придобиване / удостоверение за застрахователна стойност- ако не е платен данъка/- удостоверение за регистрация на МПС /талон/- експертно решение на ТЕЛК за група инвалидност

010.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ за облагане с годишен данък ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 54, ал.1 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация- документ за собственост- документ за платен данък за придобиване / удостоверение за застрахователна стойност- ако не е платен данъка/- удостоверение за регистрация на МПС /талон/

011.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 54, ал.1 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация- удостоверение за регистрация- документ за собственост

012.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл. 54, ал.1 от ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация- удостоверение за регистрация- документ за собственост

013.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖ -ДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.71 ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация

014.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯ- НЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.67, ал.1 ЗМДТ- документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/- декларация

015.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

а/ приемане- 15 мин.

б/обработка- 20 мин.

безплатно

Необходимидокументи : Чл.61н от ЗМДТ-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          декларация-          експертно решение на ТЕЛК за група инвалидност

016.

 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

7

1.00 лв./бр.

Необходимидокументи : Чл.61и от ЗМДТ-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

017.

 Издаване на удостоверение за ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

7

1.00 лв./бр.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

018.

 Издаване на удостоверение за ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

7

1.00 лв./бр.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

019.

 Издаване на удостоверение за НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ

7

0.70 лв./бр.

Необходимидокументи : -          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

020.

 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

7

0.50 лв./стр.

Необходимидокументи : Гл.втора от ЗМДТ- за заверен дубликат 0.50 лв./стр.-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане

021.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАЛОЖЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

а/ приемане- 15 мин.

б/издаване – едномесечен срок

безплатно

Необходимидокументи : Чл.129,ал.1 от ДОПК-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане-          документ за платен данък или такса-          документи, удостоверяващи, че вземането е неоснователно/ недължимо

021.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАЛОЖЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

а/ приемане- 15 мин.

б/издаване – едномесечен срок

безплатно

Необходимидокументи : Чл.129,ал.1 от ДОПК-          документ за самоличност /документ за самоличност и пълномощно, ако не е собственика/-          искане-          документ за платен данък или такса-          документи, удостоверяващи, че вземането е неоснователно/ недължимо
 
А/ Право да заяви услуга има всяко лице, нуждаещо се от услуга, която е от компетентността на органите за местно самоуправление и главен архитект с изключение на административно – техническите услуги.Б/ Право да заявят административно – технически услуги имат:-          Лицата, които притежават право на собственост /съсобственост/ или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата;-          Лицата, снабдени със съдебно удостоверение за посочената в него административно – техническа услуга;-          Държавни органи, на които с нормативен акт е предоставено правото да искат извършването на услугата;-          Упълномощени от гореупоменатата група лица;-          Всяко лице – без ограничение, в случаите на заявления за устни справки по кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижимите имоти;-          Лицата, на които са данните, свързани с гражданско състояние, адресна регистрация, родствени връзки и лицата; наследниците на починали лица.Услугата се заявява  лично; чрез упълномощено лице; по пощата; по електронен път, ако лицето притежава електронен подпис.
За извършване на услугата е необходимо точно дефиниране на искането, коректно  попълване на заявлението, прилагане на изискуемите документи
 

BG 08SOMB91308461807144

BIC SOMBBGSF

“Общинска банка ” АД,ФЦ Пазарджик

    Код за вид плащане
  такси за технически услуги 44 80 01
  такси за административни услуги 44 80 07
  други общински такси 44 80 90
  приходи от наеми на имущество 44 41 00
  приходи от наеми на земя 44 42 00
  приходи от продажби на земя 44 56 00
  такси за гробни места 44 80 11
  Вещни права – отстъпено право на строеж, учредяване на право на ползване, права на прокарване 44 56 00
  депозитиIBAN BG65 RZBB 9155 3320 0105 30;  BIC    RZBBBGSF  
При неясноти за определени видове услуги, моля обадете се на телефони:-          0359/ 5 31 09-          0359/ 5 21 15, вътр. 248-          0359/ 5 21 17, вътр. 248

Дефиниране на използвани термини, използвани съкращения

допустимост – в понятието се влага съдържанието, установено в чл.27 от АПК, а именно:

1. липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни;

2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;

3. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;

4. дееспособност на гражданите и процесуална правоспособност на организациите;

5. наличие на правен интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации;

6. наличие на други специални изисквания, установени със закон.

страни в производството – в понятието се влага съдържанието, установено в специалния закон, уреждащ съответната материя, а ако липсва дефиниране – съдържанието в АПК.

второстепенна постройка - летни кухни, постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни

съществени отклонения в строеж

Съществени са отклоненията, регламентирани в чл.154,ал.2 от ЗУТ , както следва:

а/ нарушават предвижданията на действащ ПУП;

б/ нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в режим на превантивна устр.защита;

в/ са несъвместими с предназначението на територията;

г/ нарушават строителни правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно- хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;

д/ т.5 променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;

е/ т.6 нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа;

ж/ т.7 променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;

з/ т.8 променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно- транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

  Съкращения:

                 АПК   Административнопроцесуален кодекс

                     СК    Семеен кодекс

               ДОПК    Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

               ЗМДТ    Закон за местните данъци и такси

                   ЗУТ    Закон за устройство на територията

                ЗКИР    Закон за кадастъра и имотния регистър

                ЗТСУ    Закон за териториалното и селищно устройство /отменен/

                    ЗОС    Закон за общинската собственост

ЗЗД     Закон за задълженията и договорите

  ЗС     Закон за собствеността

        ППЗСПЗЗ    Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи

               ЗОСИ    Закон за опазване на селскостопанското имущество

              ЗСПЗЗ    Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

                      ЗВ     Закон за водите

                  ЗГР     Закон за гражданска регистрация

               ЗБДС     Закон за българските документи за самоличност

                    ЗН     Закон за наследството

                  ЗБГ     Закон за българското гражданство

                 ЗОС     Закон за общинската собственост

                 ЗЗД      Закон за задълженията и договорите

                     ЗК      Закон за концесиите

             ЗДОИ      Закон за достъп до обществена информация

             ЗЗЛД       Закон за защита на лични данни

            ЗСММ      Закон за събранията, митингите и манифестациите

         ЗМСМА      Закон за местното самоуправление и местната администрация

              ЗВСН      Закон за виното и спиртните напитки

              ЗТТИ      Закон за тютюна и тютюневите изделия

                ЗЛС       Закон за лицата и семейството

                ОбА       Общинска администрация

        УПОАВ       Устройствен правилник на Общинска администрация Велинград

             ПВТР       Правилник за вътрешния трудов ред

                  КП       Кадастрален план

                  ПЗ       План за застрояване

                    ПР      План за регулация

                ПРЗ      План за регулация и застрояване

               ОУП      Общ устройствен план

                            ПУП     Подробен устройствен план

                           ЕГН     Единен граждански номер  

                             ЛРК      Личен регистрационен картон

                             НБД      Национална база- данни

                                 ГБ      Граждански брак

                       ОЕСУТ          Общински експертен съвет по устройство на територията

                             ОбС       Общински съвет

             

Коментарите са изключени!