Достъп до обществена информация

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. /1/ С тези вътрешни правила се рагламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Велинград.

/2/ За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 2. /1/ Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, лицата без гражданство и всички юридически лица.

/2/ Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

Чл. 3 /1/ Община Велинград осигурява на лицата по чл. 2 достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

- откритост, достоверност и пълнота на информацията;

- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

- осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

- защита на личната информация;

- гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

/2/ Не се допуска ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите предвидени от закон.

/3/ Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 4. /1/ Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

- преглед на информация – оригинал или копие;

- устна справка;

- копие на хартиен носител;

- копие на технически носител.

/2/ Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 5. Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

- за нея няма техническа възможност;

- е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

- води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

Чл. 6. Достъпът до официална информация се осигурява чрез обнародване.

Чл. 7. /1/ Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

/2/ Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато:

- тя е свързана с оперативната подготовка на актове на Община Велинград и няма самостоятелно значение;

- съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Община Велинград, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от общинската администрация.

Чл. 8. /1/ Община Велинград информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

/2/ Община Велинград задължително съобщава информация, която:

- може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

- опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

- представлява или би представлявала обществен интерес;

- следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл. 9. Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.

Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 10. /1/ Достъп до обществена информация се предоставя от Община Велинград въз основа на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 към тези правила или устно запитване.

/2/ Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условие, че:

- заявлението е изпратено на електронна поща velingrad@mbox.contact.bg

- електронното съобщение и заявление са подписании с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- заявлението съдържа информация за:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя.

Чл. 11. /1/ Достъпът до обществена информация е безплатен.

/2/ Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на платежен документ за платени разходи, определени със Заповед на министъра на финансите, а именно:

-          дискета – 1 брой – 0.50 лв.;

-          CD – 1 брой – 0.50 лв.;

-           DVD– 1 брой – 0.60 лв.;

-          разпечатване – 1 стр./А4/ – 0.12 лв.;

-          ксерокопие – 1 стр./А4/ – 0.09 лв.;

-          факс – 1 стр./А4/ – 0.60 лв.;

-          видеокасета – 1 брой – 3.25 лв.;

-           аудиокасета – 1 брой – 1.15 лв.;

-     писмена справка – 1 стр. /А4/ – 1.59 лв.;

/3/ Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на Община Велинград, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

Чл. 12. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител .

Раздел ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

Чл. 13. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Велинград, се организира от длъжностно лице, определено в Устройствения правилник приет със заповед на Кмета на общината.

Чл. 14. /1/ Писмени запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в деловодството в Община Велинград.

/2/ При устни запитвания в зависимост от характера им заявителя се насочва към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

Чл. 15. /1/ Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец .

/2/ Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в деловодството на Община Велинград. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината – www.velingrad.bg .

Чл. 16. Писмените заявления се регистрират в деловодството на на общината в деня на тяхното получаване.

Чл. 17. /1/ В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на кмета на Община Велинград за резолюция.

/2/ В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 10, ал. 2, т. 3, те се оставят без разглеждане.

Чл. 18. Кметът резолира заявлението за достъп до лицето по чл.13.

Чл. 19. /1/ В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, лицето по чл.13 подготвя становище относно:

- следва ли общината да предостави искания достъп до обществена информация;

- в какъв обем да се предостави информацията;

- необходимост от удължаване на срока за произнасяне.

/2/ В случаите на отказ за достъп, отказът се мотивира и предоставя на кмета на общината за подпис.

Чл. 20. /1/ Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.

/2/ В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, лицето по чл.13 уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

/3/ Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

/4/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

/5/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

Чл. 21. Когато Община Велинград не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 22. Когато Община Велинград не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено.

Чл. 23. Лицето по чл.13 комплектова преписката и я докладва на Кмета на общината.

Раздел V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 24. /1/ Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от кмета или на Община Велинград в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

/2/ Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Чл. 25. /1/ В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

/2/ Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

/3/ Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Чл. 26. В случаите на неявяване на заявителя в определения с решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 27. /1/ Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

- исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 7, ал. 2;

- достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;

/2/ В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 28. /1/ В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

/2/ Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

/3/ Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Раздел VІ

Допълнителни разпоредби

§1. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ, протокол или писмо за предоставяне на достъп и опис на наличните в досието документи. Досието се води от лицето по чл.13 от тези правила.

§2. /1/ Тези Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № ………….. г. на Кмета на Община Велинград и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§3. Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината на адрес www.velingrad.bg .

§4. Контрол по изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на община Велинград.

Коментарите са изключени!