Социални услуги за деца

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – 2 БР.

Услугата е разкрита от 01.01.2010г. като управлението  е предоставено от Община Велинград на Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик с председател д-р Златка Ангелова.

Център  за  настаняване  от  семеен  тип 1 /ЦНСТ 1/

предлага   социалната  услуга “постоянна грижа”

Ползватели на ЦНСТ 1 са  деца  от 3 до 18 годишна възраст, лишени  от  родителска  грижа, за които до  момента  на  приемането  им  в  ЦНСТ  са  изчерпани  възможностите  за  оставане  и  връщане  в  биологичното  семейство, настаняване  в  семейството  на  близки  и роднини  или  в  приемно  семейство.

Център  за  настаняване  от  семеен  тип 2 /ЦНСТ 2/

предлага  социалната  услуга “седмична  грижа”

Ползватели  на  ЦНСТ 2 са  деца  от  3 до 18 годишна  възраст, за  които  поради  финансови  затруднения  на  семействата  им  съществува  риск  за  отпадане  от  училище и  невъзможност  да  се задоволят  основни  нужди  на  децата,  както  и  случаи  в  които  е  констатирано  безотговорно  родителско  отношение.

Основна цел:  осигуряване  на  качество  на живот, което гарантира  пълноцен-ното  физическо,  емоционално  и  познавателно  развитие, както и стимулиране на социалното включване  на  всяко  дете  в  естествената  за  него  среда, чрез осигуряване на  индивидуализирана  грижа  и  подкрепа.

Възрастовите  критерии  за  прием  и  напускане в ЦНСТ могат да бъдат  гъвкави и съобразени с индивидуалните  потребности и нужди на децата. Настаняването и работата по случай в  ЦНСТ  се  осъществява  в условията  на  партньорство и договаряне между  Отдел  „Закрила  на  детето”, доставчика  на социалната услуга, детето и неговото  семейство.

Ценностите  в  ЦНСТ  са  свързани  със  зачитане  с правото  на  детето на:

 • отглеждане  в  семейна  среда;
 • пълноценен и  достоен  живот;
 • запознаване и поддържане на  личната му история, етническа и  културна  идентичност;
 • зачитане и уважение независимо от неговия пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно потребностите и желанията  му;
 • активно участие в обществения  живот;
 • информираност и право да  изразява мнение по всички  въпроси, които  го  засягат;
 • достъп до качествено образование, професионално  ориентиране и професионална  подготовка;
 • достъп до здравеопазване, медицинска  и  социална  рехабилитация;

отдих, културни и спортни  занимания, духовно и личностно  усъвършенстване и развитие.

 

 

Център за обществена подкрепа

Услугата е разкрита от 01.04.2009г. като управлението  е предоставено от Община Велинград на Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик с председател д-р Златка Ангелова.

 

Дейности и услуги предоставени в ЦОП:

 

 Услуги за семейства:

 

 • Подкрепа на родители на деца, жертви на насилие;
 • Работа със семейства, чийто деца са в институции – реинтеграция;
 • Подбор, оценка, обучение, консултиране, групова работа с кандидат-приемни родители.

         Услуги за деца:

 • Работа с деца от институции за връщането им в семейна среда;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми;
 • Училищна подкрепа за деца, с риск да отпаднат от училище;
 • Индивидуална работа и консултиране на деца жертви на насилие;
 • Ателиета, според желанията и интересите на децата.

Приоритети в дейността на ЦОП:

 • Подкрепа на деца жертви на насилие и на техните семейства;
 • Развитие на Приемната грижа;
  • Работа с деца в риск да отпаднат от образователната система;
  • Повишаване информираността и чувствителността на населението за проблемите на децата и семействата в риск.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” – ВЕЛИНГРАД
ул.”Гео Милев” № 6, тел. 0359 / 5-12-98; 0885 / 606-818;E-mail: dcdmu_velingrad@abv.bg

 

 

Дневен Център за Деца и Младежи с Увреждания „ Надежда”- Велинград е социално заведение към Община Велинград, предоставящо социални услуги в общността. Центърът е за деца и младежи от 3 до 18 години с капацитет 24 места и 10 броя персонал.

Ролята му е да насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на всеки посетител като доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.

Услугите, които предлага Дневния център са :

 • Екипна оценка на всяко дете и младеж с оглед осигуряване на подходящи грижи;
 • Индивидуална и групова работа, целяща усвояването на основни умения и знания;
 • Медицинска и двигателна рехабилитация;
 • Речево- говорна рехабилитация;
 • Арт- терапия, Трудотерапия и Игрова терапия;
 • Храна- закуска, обяд, следобедна закуска

Всички услуги се предоставят целодневно или по часово. Провеждат се групови и индивидуални занимания. До навършване на 18 годишна възраст услугите в дневния център  са напълно безплатни и ако младежът продължи да учи и има ТЕЛК до 20 годишна възраст също не заплаща такса.

За всеки посетител се изготвя оценка на потребностите и план за грижа,с индивидуална терапевтична програма, разработена от мултидисциплинарен екип в сътрудничество с родителите, класните ръководители, ресурсните учители и самите деца, която се преразглежда и по необходимост актуализира на всеки 6 месеца.

Дейностите в Дневния център са обезпечени с млади и квалифицирани специалисти: психолог, логопед, възпитатели- трудотерапевти, социален работник, медицинска сестра и рехабилитатор. Екипът от специалисти работи върху:

 • Развитие и усъвършенстване на речевата активност и умения за общуване;
 • Формиране на познания за околния свят, обогатяване на социалния и културния живот на децата и младежите;
 • Компенсация и корекция на психо- физическите разстройства. Развитие  и обогатяване на сензорния опит;
 • Обучение в дейностите от ежедневния живот;
 • Консултиране на родителите по проблемите на лицата със специфични потребности;

Процедури по записване:

Родителите на децата и младежите, които желаят да ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” във Велинград подават писмена молба по настоящия си адрес до отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”, като прилагат следните документи:

-          удостоверение за раждане;

-          копие от решение на експертна лекарска комисия или протокол от ЛКК, където е вписано трайното увреждане.

 Настаняването в Дневния център се извършва с Направление за ползване на социална услуга от ОЗД, издадено въз основа на доклад-предложение по реда на ЗЗД. Отдел “Закрила на детето” предоставя план за действие. Документите за настаняване на дете или младеж в Дневния център се приемат от директора. Ползването на социални услуги от Дневния център се урежда с договор между заведението и законния представител на детето.

ДЦДМУ е отворено заведение- заинтересованите деца, родители и лица могат по всяко време да получат визуална представа за Дневния център, децата и специалистите, както и информация за услугите в центъра.

Най- важният принцип, от който се ръководи екипа  в работата си е, че макар и различни всички деца са еднакво нужни и всички ние заедно можем да постигнем много за тяхното приемане в обществото.

 

Ако нещо в развитието на Вашето дете Ви тревожи

Ако имате нужда от повече информация

Ако търсите специалисти, които да Ви помогнат

Ако детето Ви се нуждае от общуване с други деца

 

ПОТЪРСЕТЕ НИ !

 

Може да се свържете с нас:

Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда”

 гр. Велинград, кв. Каменица, ул. “Гео Милев” № 6

Тел. 0359 / 5 12 98; GSM:0885 606 818; e-mail: dcdmu_velingrad@abv.bg

Величка Симеонова – директор, тел./факс: 0359 5 12 98

Коментарите са изключени!