Авторско право

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.3, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА /МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ/

 

        Със Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му

права (ЗАПСП), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 28 от 29 март 2018г. и по-специално с § 18 от него е създадена разпоредбата на чл. 98в1(в сила от 30.12.2018г.), която възлага на кметовете на общини правомощия по контрол върху търговските и туристическите обекти, разположени на територията на съответната община, за предварително уредените права за публично изпълнение на музика.

       Съгласно измененията на ЗАПСП, когато търговски или туристически обект се озвучава, това следва да става с предварително уредени права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. Лицето, което предоставя на търговския или туристическия обект правата за публично изпълнение, следва да е самият правоносител или да ги е придобило с право да извършва дейност по колективно управление на права по реда на ЗАПСП.

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 98в1, ал. 2 от ЗАПСП, всяка година до 30 октомври в деловодството на община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 или по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg (на вниманието на отдел „Туризъм и реклама”) е необходимо да бъдат предоставени копия на всички документи (заверени „вярно с оригинала“), доказващи отстъпените права за публично изпълнение в търговски или туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма.

       В случай, че обектът не се озвучава, уреждането на авторски и сродни права не е необходимо.

       Непредставянето на доказателства за уредени права за публично изпълнение на аудио-визуални произведения от обектите ще бъде квалифицирано, съгласно разпоредбата на чл. 98в1, ал. 3 от ЗАПСП, като административно нарушение, наказуемо с имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лева.

        Информация за организациите, които осъществяват колективно управление на права, както и за независимите дружества за управление на права, може да намерите на сайта на Министерството на културата (http://mc.government.bg/), меню „Авторско право“, раздел „Колективно управление на права“, подраздел „Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права“.

Коментарите са изключени!