Полезна информация

 Категорията на местата за настаняване, прилежащите заведения за хранене към местата за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения се прекратява в следните случаи:

1. с изтичането на срока на определената категория;

2. по искането на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;

3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност е туристическия обект;

4. ако в тримесечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект на лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти в едномесечен срок;

5. при подаване на заявление-декларация за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;

6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация

7. при промяна на вида на туристическия обект;

8. при реконструкция, основен ремонт или прустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от Закона за туризма.

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

           При прекратяване на категорията на обекта кмета на община Велинград предприема съответни действия за публично оповестяване  на прекратяването и издаденото удостоверение се обезсилва.

Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закона за туризма.

Коментарите са изключени!