Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2

Услугата е разкрита  на 20.03.2009г.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2/ЦНСТДБУ 2/ предоставя резидентна социална услуга, с капацитет 15 места.

            Центъра предоставя подслон и подкрепа в близка до семейната среда на настанените деца, в съответствие с техните потребности.

             Ползватели на ЦНСТДБУ 2 са деца от 4 до 20 годишна възраст, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

            Заетите специалисти в ЦНСТДБУ 2 са директор, социален работник, детегледачи и помощен персонал.

ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Подсигуряване на среда близка до семейната

            Задоволени са нуждите на децата от храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете е индивидуално и е съобразено с неговите нужди и желания.

             В Центъра храната се доставя от външен доставчик – кетъринг. Изборът на менюто се извършва заедно с децата като се съобразява със специфичните им диетични и възрастови особености и техните предпочитания.

            Здравни грижи. При настаняването на дете, медицинското лице на Центъра избира личен лекар, който практикува в района, който прави оценка на здравния статус на детето и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, при необходимост насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се нуждата от медицинска рехабилитация.

             Психологическа подкрепа от ЦОП Велинград при необходимост.

            Образование. Осигурен е на всяко дете достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес.

            Дава се възможност на всяко дете да участват в различни форми на извънкласни занимания по интереси.

             Условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот включване в курсове за професионална квалификация.

 дейности В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 • Осигуряване на основни жизнени потребности: Осигурява се постоянна грижа за всяко дете според потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор. По този начин се осигуряват основните нужди на детето от храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете е организирано индивидуално, съобразно неговите специфични нужди и желания.
 • Грижи за здравето: Децата в ЦНСТДБУ 2 получават навременни и адекватни здравни грижи и услуги. Предоставя се достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и при необходимост рехабилитация. Персоналът на ЦНСТДБУ 2 има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да осигурява необходимата специализирана медицинска помощ. В ЦНСТДБУ 2 се поддържа медицински шкаф с основни лекарствени средства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. Същите се осъществяват от външен специалист- медицинска сестра.
 • Психологическа подкрепа: В ЦНСТДБУ 2 се осигурява психологическа подкрепа, психологично консултиране съобразно потребностите на всяко дете. Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето, които са разработени и се актуализират на всеки шест месеца от мултидисциплинарен екип от специалисти. При необходимост от психологическа подкрепа, децата се насочват към ЦОП за работа с психолог.
 • Образование: Екипът на ЦНСТДБУ 2 записва всяко дете в подходяща форма на обучение в общообразователни училища в населеното място, съобразно интересите и желанията му. Специалистите от Центъра съдействат за редовното и навременно посещение на учебните занятия. В ЦНСТДБУ 2 са осигурени учебните пособия, помагала и материали.
 • Жизнени умения за самостоятелен и независим живот: За децата през годината се организират мероприятия само на ниво център, поради извънредната епидемиологична обстановка в страната.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

            Сграден фонд- достъпност, околна среда; Достъпът до всички ползвани от децата помещения е улеснен. Разпределението на пространството е съобразени с конкретните потребности на неговите обитатели. ЦНСТДБУ 2 Велинград не работи с деца с увреждания. Организацията на пространството в Центъра е насочено към това да създава среда близка до семейната, уют, съобразяване с потребностите на децата, спазване на интимността на всяко от децата и условия за работа на екипа.

  Брой етажи на сградата –  3 етажа

Брой помещения за потребителите /при услуги с настаняване-брой спални помещения и брой легла в тях/, обзавеждане; Спалните помещения са 7 индивидуални и са за не повече от 3 деца. Всяко дете разполага  със самостоятелно легло, гардеробче, шкафче за лични вещи. Пространството осигурява уютна и интимна атмосфера на децата и не затруднява свободното им придвижване.

Брой помещения за социални контакти и за хранене; Кухня и кът за хранене. Дневна стая – място, където през деня могат се събират всички деца, в нея са разположени: аудио-визуална техника, шкаф за играчки с обособено място за игра, подходящи маси и столове, удобна и мека мебел за разговори и почивка; Стая на екипа; Библиотека 1 обща за двата центъра; Ателие 1 общо за двата центъра; Фитнес зала обща за двата центъра; Занималня; Дирекция;

Брой санитарни помещения; Санитарни помещения с баня – едно сервизно санитарно помещение на етаж с две преграждения. Мокро помещение за пране, сушене и гладене;

    Отопление локално/ централно на нафта;

КАПАЦИТЕТ:

 15 потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 Деца от 4 до 20г. възраст / ако са учащи/

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

1.Осъществяване на първоначалния контакт.

1.1. Водещият случай от отдел „Закрила на детето“ се свързва по телефона със социалния работник.

1.2. Водещият случай от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Соцално подпомагане“ -Велинград предоставя кратка информация за историята на случая и за основните потребности на клиента.

 1.3. Социалният работник предоставя информация за ресурсите, с които разполага организацията.

2. Разглеждане на заявките.

     2.1. Решение за това, кое дете да бъде прието, като се вземат в предвид:

 • капацитета на групата, възрастта на детето и неговия пол;
 • ресурсите на семейната среда и възможността за работа с нея в посока реинтеграция на детето;
 • при постъпване на младеж, на екипна среща се преценяват възможностите за вписване в групата към настоящия момент;

     2.2. Социалният работник дава обратна връзка на водещия случая и договаря следващите стъпки:

 • дата и час на предварителната среща с родителя и детето;
 • дата и час на работната среща с родителя и детето;
 • дата и час на предварителна среща с младежа;

3. Запознаване на екипа със случая.

    3.1. Социалният работник на екипна среща запознава екипа с наличната информация по случая, дата на прием на детето/младежа.

    3.2. Екипът обсъжда случая и определя ментор. Организира се посрещането на детето/младежа и близките му.

4. Предварителна среща със семейството.

4.1 Ключовият социален работник запознава родителя или младежа с процедурата по приема и разяснява в най-общ план организацията на предлаганата услуга. Предоставя телефон за контакти. Информира децата/младежа и техните родители, че всеки етап от следващата съвместна работа ще бъде съгласувана и координирана с тях и водещия случая.

4.2 Детето/младежа и близките му посещават съответната услуга. Директорът на услугата ги запознава с организацията на живот, с начина на предоставяне на грижата по Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги на деца.

5. Работна среща с детето/младежа, родителите му и водещия случая.

5.1 Обменят се документи между семейството, социалния работник и водещия случая.

 5.2 Водещия уточнява целта на предприетата мярка, причините да се ползват услугите на центъра.

 5.3 Договарят се за:

 • основни цели и насоки за работа с детето/младежа;
 • ангажиментите на отделните страни по случая;
 • срока на ползване на услугата;
 • дата и час на постъпване на детето/младежа в центъра и лицето, което ще ги посрещне;

6. Настаняване на дете/младеж.

6.1 Приемът на документите на детето се извършва от Директора на центъра или социален работник на ЦНСТДБУ 2.

 6.2 Документите на новоприетото дете се предават на социалния работник за завеждане на лично досие на детето, което трябва да съдържа:

 • Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Велинград за настаняване на детето в ЦНСТДБУ 2, съпроводена от оценка на случая и план за действие, изготвени от водещия случая социален работник от отдел „Закрила на детето“, съгласувани  с началника на отдел „Закрила на детето“, подписани от директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Велинград, съгласно законовия ред.
 • Удостоверение за раждане;
 • Удостоверение за завършен клас, степен на образование;
 • Медицински доклад от личния лекар, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето;
 • Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето, че не е било в контакт със заразно болни;
 • Личен амбулаторен картон на детето, имунизационен  паспорт, лична  здравна карта, медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство;
 • Личното дело на детето от предишни настанявания извън семейството (при близки и роднини, приемно семейство, специализирана  институция др.);
 • Направления/заповеди за ползване на други социални услуги;
 •   Приемателен протокол, в който се съдържа информация за състоянието на детето по време на приемане;
 • Оценка за психомоторното състояние на детето.

Прием на младеж:

•   Молба за ползване на социални услуги ;

•   Декларация -данни за семейно положение, доходно и имуществено състояние;

•   Личен амбулаторен  картон (при наличие на такъв);

•   Документ за самоличност за справка;

•   Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние;

•   Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността- издадена от лекар-психиатър;

•   Удостоверение за завършен клас, степен на образование;

•   Личното дело от предишни настанявани извън семейството (при близки и роднини, приемно семейство, специализирана институция др.);

6.3. Детето се съпровожда до личен лекар, които извършва преглед на новоприетото дете.

6.4. При спешен прием на дете, се приемат незабавни мерки за извършване на необходимите медицински изследвания.

6.5. До получаване на резултатите от изследванията, достъпът на новоприетото дете до другите деца се ограничава.

6.6. Право да продължат имат само деца навършили пълнолетие в услугата, но незавършили образованието си / не повече от 20 годишна възраст/. Молбата се обсъжда на екипна среща, на която се решава дали е в интерес на лицето да продължи услугата до завършване на образованието му. Младежът сключва договор с директора на услугата, за срок не по- късно от завършване на степен на образование.

7. Новопостъпилото дете се запознава с неговия ментор и социален работник.

8. Осигурява му се лично пространство и получава всичко необходимо за нормалното му пребиваване. Домакина в присъствието на детегледач му осигурява нужните принадлежности.

9. Детегледача или социалния работник го запознава с децата от стаята, в която е настанено, както и с децата от групата, с които ще прекарва по- голяма част от времето си.

10. Детегледача запознава новопостъпилото дете/младеж, на достъпен за него език с правилника за вътрешния ред в ЦНСТДБУ 2 .

11. Детегледача запознава детето с материалната база- стаята на детето, кухня, санитарни помещение, стая на екипа, спортна зала, ателие, библиотека, телевизионна и др.

ТАКСИ:

Не се събират такси

ДИРЕКТОР :

Десислава Михайлова Сандакова

КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Велинград ул. Цар Самуил №2а

Тел: 00359/5 23 62

GSM: 0879609126

Електронна поща: cnst_velingrad@abv.bg

Коментарите са изключени!