Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1

ЦНСТДМУ 1 съществува на територията на Община Велинград от 14.09.2014г.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 е социална услуга предоставяща резидентна грижа – жизнена среда близка до семейната за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпени възможностите за връщане в биологичното семейство настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

ЦНСТДМУ-1 осигурява качество на живот, което гарантира пълноценно  физическо, емоционално и познавателно развитие и включване на всяко дете/ младеж в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

           В центъра функционира среда близка до семейната, при която децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за лично съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането  на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на потребителите за равнопоставено участие в живота на месната общност.

Дейности в социалната услуга

 • Задоволяване на основните потребности на потребителите от храна, подслон, здравни грижи, сигурност, както развитие и осигуряване условия за тяхното надграждане;
 • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която  потребителите да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училища, клубове и други обществени институции;
 • Осигуряване достъп до специализирани здравни, социални , образователни  и други услуги в общността;
 • Осигуряване на адекватни услуги, условия и  оборудване, необходими за постигането на максимална самостоятелност на  младежите с увреждане в тяхното обслужване;
 • Предоставяне набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 • Оказване на съдействие на потребителите за поддържане на връзките им с родителите и близки.
 • Подготвяне на пълнолетните потребители за самостоятелен и независим живот и включване в живота на общността;
 • Гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всеки потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 • Осигуряване на адаптация на всеки потребител след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основават на първоначалния на наблюдение и обсъждане в екипа;

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

ЦНСТДМУ-1 е едноетажна общинска сграда и се намира в район, който има развита и ефективно действаща система от услуги в общността – социални, образователни, културни и спортно-развлекателни услуги за деца/ младежи.

              Материалната база отговаря на целите и функциите на центъра. Достъпът до всички ползвани от потребителите помещения е улеснен.    Разпределението на пространството е съобразено с конкретните потребности на неговите обитатели.

              ЦНСТДМУ-1 е отделна сграда намираща се в един двор с ЦНСТДМУ-2, разделени с ограда. В сградата обитават младежи с увреждане от 18 до 28 години.Сградата разполага със следните помещения:

 • Спални помещения, които  са индивидуални и за не повече от 3 потребители. Всеки един от тях разполага със самостоятелно легло, гардероб, скрин, бюро и шкафче за лични вещи.
 • Санитарни помещения и баня
 • Кухня и кът за хранене – кухнята е обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне на храна и хранене, оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори
 • Дневна стая в която е обособен кухненския кът. Дневната е място където през деня могат да се събират всички  младежи – да гледат телевизия, има обособено място за игра, подходящи маси и столове.
 • В ЦНСТДМУ-1 има още медицински кабинет, стая на екипа, занимални, арт- ателие, мокро помещение за пране, сушене, гладене.
 • Складови помещения – обособени за санитарно – хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти.
 • Коридори-3 броя
 • Котелно помещение в сградата
 • Групова дневна -2 броя
 • Входно предверие
 • Двор  с беседка и пързалка, както  и обособени зелени кътове за отдих и почивка.

            Целогодишно се извършват текущи ремонти – освежаване на спални помещения, коридори, бани, дневната стая с кухненския кът.

КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГАТА:

14 потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 35 години

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

 • Социалната услуга се предоставя краткосрочно и/или дългосрочно
 • Срокът за настаняване се определя съобразно индентифицираните потребности на кандидат-потребителя, като се сключва договор между потребителя и доставчикът за  срок, който не може да бъде по-дълъг от срока, определен в заповедта/предварителна оценка на потребностите.
 • В случай, че  лицата с трайни увреждания и лица поставени под запрещение нямат възможност за полагане на грижа в домашна среда, срока за настаняване може да бъде удължен повече от три години.
 • Настаняването се извършва по процедура за прием в ЦНСТДМУ- 1

  

.

  ТАКСИ:

Размерът на таксите се определят от Тарифа за таксите за социалните услуги , финансирани от държавния  бюджет .

 ДИРЕКТОР :

Веселина Димитрова Ямакова –Ковачева

КОНТАКТИ:

Адрес: гр.Велинград , ул.“Чавдар Войвода“№13

Тел.: 0877318449

Електронна поща: shans_velingrad@abv.bg

Коментарите са изключени!