Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2

Социалната услуга  ЦНСТДМУ 2 съществува на територията на Велинград от 14.09.2014г.

     ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

ЦНСТДМУ  2   е социална услуга в общността от резидентен тип, която предоставя близка до семейната среда на деца / младежи, които получават подкрепа относно задоволяване на базовите потребности-храна, облекло, здравни грижи и почивка. Организирането на живота  в услугата на центъра е насочена към изграждането на социално-битови умения и навици за самостоятелен и независим живот.

     ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Основна и главна цел на този тип социални  услуги  е  пълноценно  физическо, емоционално  и познавателно  развитие и социално включване на всяко дете/ младеж в естествена за него среда и равнопоставено участие в живота на местната общност.

Главна  и водеща е дейността свързана с поддържането и подобряването на здравословното състояние на всички настанени потребители: лечения, консултации с личния лекар, и други  специалисти с цел  опазване, удължаване на  живота им.

        Наличието на специализиран  собствен транспорт бързо и лесно превозването на потребителите до отделните институции, и може  адекватно да се реагираме при  спешни случаи.

Дейности в социалната услуга/услуги

 • Задоволяване на основните потребности от храна, подслон, здравни грижи, сигурност ,както развитие и осигуряване условия за тяхното надграждане
  • Осигуряване на безопасна  и сигурна среда за живеене, в която потребителите да израстват и развиват пълноценно своите възможности
  • Осигуряване достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността
  • Предоставяне набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване  на различни социални роли и тяхното овладяване
  • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване , необходими за постигането на максимална самостоятелност на деца/младежи с увреждане в тяхното обслужване
  • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност,  чрез равен достъп до училища, клубове и други обществени институции
  • Оказване на съдействие на потребителите за поддържане на връзките им с родители, близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване
  • Подготвяне на пълнолетните потребители за самостоятелен и независим живот и включване в живота на общността
  • Гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всеки потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение
  • Осигуряване на адаптация на всеки потребител след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основават на първоначалния на наблюдение и обсъждане в екипа.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

ЦНСТДМУ-2 е едноетажна общинска сграда и се намира в район, който има развита и ефективно действаща система от услуги в общността – социални, образователни, културни и спортно-развлекателни услуги за деца/ младежи

             Материалната база отговаря на целите и функциите на центъра. Достъпът до всички ползвани от потребителите помещения е улеснен.    Разпределението на пространството е съобразено с конкретните потребности на неговите обитатели.

            ЦНСТДМУ-2 е отделна сграда намираща се в един двор с ЦНСТДМУ-1, разделени с ограда. В сградата обитават деца и младежи с увреждане от 8 до 34 години.

            Сградата разполага със следните помещения:

 • · Спални помещения са индивидуални и за не повече от 3 потребители. Всеки един от тях разполага със самостоятелно легло, гардероб, скрин, бюро и шкафче за лични вещи.
 • · Санитарни помещения и баня
 • · Кухня и кът за хранене – кухнята е обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне на храна и хранене, оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори.
 • · Дневна стая в която е обособен кухненския кът. Дневната е място където през деня могат да се събират всички деца/ младежи – да гледат телевизия, има обособено място за игра, подходящи маси и столове, удобна и мека мебел за разговори и почивка.

В ЦНСТДМУ-2 има обособена стая за директора,, стая на екипа, занимални, арт- ателие.

 • · Мокро помещение за пране, сушене, гладене.
 • Складово и котелно помещение.
 • · Коридори-2 броя, котелно помещение в сградата, в двора  има построен навес за дърва и въглища, както  и обособени зелени кътове за отдих и почивка.

            От към входа на ЦНСТДМУ-2 се намира и централния вход  за двата центъра с монтиран домофон и видео наблюдение.

           Целогодишно се извършват текущи ремонти – освежаване на спални помещения, коридори бани.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

 • Социалната услуга се предоставя краткосрочно и/или дългосрочно
 • Срокът за настаняване се определя съобразно индентифицираните потребности на кандидат-потребителя, като се сключва договор между потребителя и доставчикът за  срок, който не може да бъде по-дълъг от срока, определен в заповедта/направлението за ползване на социалната услуга.
 • В случай, че  лицата с трайни увреждания и лица поставени под запрещение няма възможност за полагане на грижа в домашна среда, срока за настаняване може да бъде удължен повече от три години.
 • Настаняването се извършва по процедура за прием в ЦНСТДМУ- 2, която включва:
 • Задължителна документация по приема
 • Откриване на досие на детето/младежа
 • Настаняване на потребителя и запознаването му с услугата и Правилника за вътрешния ред
 • Предоставяне на потребителя вещи за ползване и консумативи.
 • Представяне и запознаване с останалите потребители и персонал

 

 

    ТАКСИ:

Размерът на таксите за социални услуги от резидентен тип лицата , които заплащат такси и редът на събирането им се определят от „ Тарифа за таксите за социалните услуги , финансирани от републиканският бюджет „.

          Потребителите заплащат месечни такси в размер на процент от дохода си -50на сто на основание чл.2 , ал 1 , т.15 . и при изпълнение условията за приложение отразени в соц.доклад.

Потребителите заплащат такси в пълен размер на основание чл.2 , ал.5  в случай на наличие на обстоятелствата описани в чл.2 , ал.5 , т.1 , т.2 , т. 3 и 4.

  

   КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГАТА:

10 потребители

    ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Деца и младежи на възраст от 3 до 35 години

     ДИРЕКТОР :

Веселина Димитрова Ямакова –Ковачева

     КОНТАКТИ:

Адрес: гр.Велинград , ул.“Чавдар Войвода“№13

Тел. 0877318449

Електронна поща:  shans_velingrad@abv.bg

Коментарите са изключени!