Защитено жилище за лица с физически увреждания “Велина“

 Социалната услуга е разкрита през 2009 година по  проект на  ЕС и от 01.01.2010 г.със Заповед №РД01 2 от 04.01.2010 г. на Министерство на труда и социалната политика  като държавно делегирана дейност.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Потребителите получават специализирана помощ за достигане съответно ниво на независимост и самостоятелност, както и на самообслужване съобразно индивидуалните възможности и потребности, формиране на умения за справяне с предизвикателствата на ежедневието (хигиенни навици, трудови навици, умения за приготвяне на храна, умения за поддържане на добър външен вид, умения за поддържане на хигиена в стаята и дома, в които живеят, социални умения, умения за пазаруване).

 

 ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Защитено  жилище за лица с физически увреждания „Велина“е вид социална услуга, която има за цел да подпомогне и разшири възможностите на потребителите да водят самостоятелен и независим начин на живот, подпомагани от специалисти и професионалисти. Основна характеристика на  услугата „Защитено жилище” е да има преходност, т.е. бенефициентите  на социалната услуга  на по – късен етап да придобият умения за самостоятелен начина на живот и да се върнат в общността.

 

Дейности

 Предоставените услуги в  Защитено  жилище за лица с физически увреждания „Велина“ са съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител и в отговор на интегрирането им чрез съвместен живот с представителите на цялата общност.

        Дневната програма е гъвкава, възможно е добавяне на нови дейности, изключване на други и това зависи от възможностите на потребителя, както и от идеите, които възникват по време на екипните обсъждания за планиране на дейностите на потребителите.     Елементите на дневната програма включват основно: трудова дейност, сръчност и умения, културни дейности, екскурзии и отдих, развитие на творчески способности (рисуване, музика, цветарство ), разходка и спорт.

       За задоволяване на медицинските потребности на потребителите на услугата се прави избор на общо практикуващ лекар, а медицинския работник изготвя писмен план за здравни грижи за всеки потребител.

       В ЗЖ  се осигурява организация на свободното време и личните контакти – потребителите самостоятелно организират свободното си време, осъществяват контакти със семейството, приятелите и с други хора, насърчават се  да участват в културни, спортни и други дейности и в живота на града.

        Организират се различни мероприятия – ателиета за придобиване на трудови умения, като се взимат предвид степента на уврежданията и възможностите на всеки клиент на услугата по-отделно. Такива ателиета могат да бъде – шивачество, готварство, музика (песни и танци).Ателиетата са насочени към изграждане на умения за преодоляване на трудности, за интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на възрастните хора с физически увреждания.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Сградата на Защитено  жилище за лица с физически увреждания „Велина“ има двор, който е прекрасно място за оформяне на градина – цветарство и зеленчукопроизводство.

Защитеното жилище разполага с 4 стаи за потребителите  общо помещение със столова кухненски бокс и 2 бани с тоалетни.

КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГАТА:

8 потребители

Приемане в социалната услуга/Достъп до социалната услуга

Приемането на потребител в социалната  услугата се извършва  с уведомление за ползване на услугата издадена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, когато  потребителят отговаря на всички изисквания за настаняване в Защитено  жилище за лица с физически увреждания „Велина“

Такси

  Събирането на таксите за ползване на социалната услуга  се извършва ежемесечно съгласно   Тарифа за таксите за социалните услуги , финансирани от държавния  бюджет .

УПРАВИТЕЛ

Стоян Дулев

Контакти

Адрес: гр.Велинград ул”Васил Левски № 19 А

тел.   0885 59 25 72/0359 5 15 45

Електронна поща:  zjvelina@abv.bg

Коментарите са изключени!