Дом за стари хора „Ела“

Дом за стари хора „ Ела“ е създаден през 1993 г.,а функционира като такъв от 1995 г.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Дом за стари хора „Ела“ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги и осъществява държавната социална политика на територията на Община Велинград. Услугата е държавна дейност, финансирана от Републиканския бюджет.

  ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

  • Задоволяване на основните жизнени потребности на потребителите на Дом за стари хора „Ела“.
  • Създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Дейности в социалната услуга

В Дома се предлагат комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостното обслужване на потребителите, като задоволяване на ежедневните и здравните потребности, предоставянето на храна и не на последно място е организацията на свободното време и личните контакти.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Домът се помещава в масивна двуетажна сграда със застроена площ 500 кв.м. а в кухненския блок се приготвя храна за Дома за стари хора и за Домашния социален патронаж. Същият е със застроена площ 300 кв.м. Прилежащ двор с площ 2600 кв.м., обособен като парк.

КАПАЦИТЕТ:

Капацитетът на Дома е 40 потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Лица в надтрудоспособна възраст

ТАКСИ:

За престоя си в Дом за стари хора „Ела“  потребителите заплащат такси по Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Държавния бюджет или 70 % от личната пенсия.

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

Желаещите да ползват услугата на Дом за стари хора „Ела“ подават заявление и декларация в Дирекция”Социално подпомагане”-Велинград по местоживеене, където им се предоставя необходимия комплект от документи за попълване. Условията за кандидатстване  са лицата да са в пенсионна възраст.

 

ДИРЕКТОР :

Aнгел Георгиев Ачев

КОНТАКТИ:

Адрес:4600 гр.Велинград

Тел:0359/55301

GSM: 0885606822

Електронна поща: domzastarixora.ela@abv.bg

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е създаден през 1989 г.

 

 ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Домашният социален патронаж  е звено към Общинска служба за социални услуги /ОССУ/, предоставящо  социални услуги без откъсване от обичайната домашна среда на следните категории хора – лица навършили пенсионна възраст, лица с трайна намалена работоспособност над 71 %, определена от ТЕЛК/НЕЛК, деца инвалиди. Домашен социален патронаж доставя храна по домовете, като по предварително изготвено меню лицето заявява желаната от него храна- постна супа и супа с месо, основно ястие с месо и две постни ястия за вечеря.

     ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

  • Задоволяване на основните жизнени потребности на потребителите, както на Дома за стари хора „Ела“, така и на Домашен социален патронаж.
  • Създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

     МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Дом „Ела“ се помещава в масивна двуетажна сграда със застроена площ 500 кв.м. а в кухненския блок се приготвя храна за Дом за стари хора „Ела“ и за Домашен социален патронаж.

 

КАПАЦИТЕТ:

Капацитетът на Домашен социален патронаж е 150 потребители

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

Кандидатите за ползване услугите на Домашен социален патронаж са лица, навършили пенсионна възраст, лица с намалена работоспособност над 71 % и деца инвалиди. Желаещите подават заявление и медицинска характеристика по бланки, осигурени от Домашен социален патронаж.

     ТАКСИ:

Потребители на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка на едно лице, която включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храната,ел.енергия,вода,материали и съдове за еднократна употреба.

ДИРЕКТОР :

Aнгел Георгиев Ачев

КОНТАКТИ:

Адрес:4600 гр.Велинград

Тел:0359/55301

GSM: 0885606822

Електронна поща: domzastarixora.ela@abv.bg

Коментарите са изключени!