Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“

Дневният център е създаден на 01.01.2005 г. с Решение № 266 на Общински съвет – Велинград, с капацитет 24 места.

 Включен е в номенклатурата на ЗСГ, утвърден със Заповед на МТСП № 556 / 16.11.2004 г. От 01.01.2015 г. капацитетът на Дневния център е увеличен на 36 места и 15 щатни бройки персонал. Промяна има и в годините на потребителите – деца и младежи с увреждания от 3 до 29 г. И последваща промяна по новото законодателство от 3 до 35 г.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Дейността на Дневния център включва разнообразни дейности. Индивидуалният подход включва извършване на професионални дейности за подкрепа и придружаване на детето/лицето, при които неговите конкретни потребности, способности и възможности се поставят в центъра на работата. Стремежът на специалистите е да стимулира способностите и увереността им за един по-пълноценен начин на живот. Работи се на екипен принцип, като се изготвя индивидуална оценка на потребностите и възможностите на всеки потребител. Тя е професионално проучване на житейската ситуация и психо-социалното състояние на потребителя с цел определяне на неговите емоционални, социални потребности и потребности от развитие и реализация. Консултират се и семейства. Целта е  да се осъществи пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение към потребителя.

ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 •  Подпомагане цялостното развитие и разгръщане потенциала на всеки потребител;
 •  Социална адаптация, корекционно – компенсаторна, педагогическа, психологическа  и логопедична подкрепа, възпитателна и рехабилитационна дейност;
 •  Осигуряване на постоянна и качествена грижа;
 • Предоставяне  на  възможности за пълноценно участие в  живота на общността;
 • Подкрепа и съдействие на децата, младежите   и на техните семейства;
 • Подобряване качеството на живот

Дейности в социалната услуга

 • · Индивидуални занимания  – работа с педагог, социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, музикотерапевт, трудотерапевт и  монтесори терапия и сензорна терапия.
 • · Групови дейности  - провеждат се различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, овладяване на поведението и други. Провеждат се в групите до 8 потребители / или  в сборни групи при необходимост.
 • · Ателиета за децата – дневният център предлага на своите възпитаници   следните ателиета – „Готварство“, „Направи си сам“, „Кой е по-по-най“ за да придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от възрастен  за тяхното изпълнение;
 • Клубове за младежите – дневният център предлага на своите възпитаници следните клубове – „Готварство“,  „Спорт“ и „Концерт по желание“, за да придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от възрастен  за тяхното изпълнение;
 • Социална работа с деца и младежи – провеждат се дейности за подобряване на качеството на живот на потребителите чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на общността за посрещане на потребностите им.
 • Трудотерапия – включва обучение в самоослужването с цел да се преодолее безпомощността вследствие на функционалното увреждане, постигане на самостоятелност и независимост, функционална трудотерапия – (чрез съответно подбрани трудови дейности да се повлияе на заболяла част, орган или система на тялото, занимателна трудотерапия – общуване чрез изкуство, включва изобразителна дейност – рисуване; конструктивна дейност – моделиране, апликиране, дозирани разходки и други.
 • Монтесори терапия – нов подход в разбирането за възпитанието и обучението. Участниците имат право сами да избират материалите, с които ще работят, сами да определят продължителността на заниманието, както и партньорите си. В специалната обкръжаваща среда се усъвършенства физическото състояние, формират се моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта, придобиват се навици на базата на собствен опит. При терапията водещо е зачитането на собственото “Аз”; 
 • Психологична работа с потребителите и техните семейства -  осъществява се съобразно индивидуалните особености и потребности. Провежда се диагностична дейност, набелязва се корекционна работа. Работи се индивидуално и групово. Оказва се психологическа подкрепа на семействата в областите, в които срещат трудности при възпитанието и развитието на своето дете. Дават се насоки за работа вкъщи, като се проследяват получените резултати;
 • Логопедична работа – обследване на потребителите  с проблеми в развитието на речта, извършване на говорно – речева рехабилитация, постановка на фонеми, терапия при заекване, консултиране на ползвателите и техните семейства. Даване на насоки за работа в къщи;
 • Сензо-моторна терапия – нов метод на терапия, чрез релаксация и отпускащи занимания, специално насочени към сетивните възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус;
 • Рехабилитация – дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на децата и младежите с увреждания и проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
 • Корекционно-компенсаторна дейност-обхваща дейности в няколко основни области, свързани с различните особености на живота.
 • Музикотерапия – групов метод на работа за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции.
 • Мобилна работа с потребители – извършва се при необходимост и по-желание на потребителите или техните настойници.
 • Занимателна терапия – занимания чрез изцяло игрови методи и подходи.
 • Специализиран транспорт – за изпълнение на дейностите в Годишния план, превозване на потребителите до и от Дневния център, снабдяване с необходимите материали за работа.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

  Оборудвани са и се използват по предназначение следните помещения:

Входно антре със стълбищна клетка – 37 кв.м., където родителите намират информация за дейността на Дневния център и за неговите посетители. Осигурено е място за обувки, лични вещи и пантофи;

 

Съблекалня– 19 кв.м., обзаведена с гардероби. Всеки посетител  има място за лични вещи;

Медицински кабинет – 9 кв.м., оборудван с лекарска кушетка, спешен медикаментозен шкаф, инструментариум за спешна медицинска и долекарска помощ, теглилка, ръстомер и др.;

Кухненски офис– 10 кв.м., където се приема и разлива готовата храна, извършва се дезинфекция и съхраняване на съдовете и приборите за хранене миялна машина;

Помещение за групови занимания  – 55 кв.м., пригодено за две групи-деца. Едната част е  26 кв.м, а другата е 25.5 кв.м. И в двете части са  оформени кътове  за хранене, за занимания, за свободно време и лични контакти, с осигурена наличност на играчки, учебни и дидактически материали, телевизор;

Зала за рехабилитация

-  32 кв.м., оборудвана с необходимите за целта уреди – сух басейн, шведска стена, голямо огледало, паралели, валяци, топки – надуваеми и медицински, рингове, постелки за упражнения на земя, бягаща пътека, гладиатор, велоаргометър, масажор, степер, комбиниран уред за ръце и пръсти, пейка и др.;

Сензорна стая – 20 кв.м., оборудвана с прожектори, огледална сфера, цветни водни кули, различни огледала, звездно небе, светлинен водопад, възглавници, касетофон, аромодифузер с аромати;

Мека сензорна стая– 4 кв.м.,Меката сензорна стая е специално създадено  и оборудвано място в което специалиста работи индивидуално с потребителя за овладяване на агресивните прояви, което ще допринесе за по качествената работа с децата и младежите в ДЦДМУ. 

Санитарно помещение – 25 кв.м. – с тоалетна за момичета и момчета, оборудвани с необходимите помощни средства, мивки, подвижен душ, дозатори за течен сапун, сешоар за ръце с фотоклетка, дозатор за сгънати кърпи, индивидуални кърпи за ръце, чашки и четки за зъби, бойлер с топла вода, пералня, шкафчета.

Оборудвани са и се използват по предназначение следните помещения на ІІ-ри етаж:

Приемна– 19 кв.м. – за родители и посетители, обзаведена с диван, табуретки, масичка;

Канцелария - 9 кв.м. – за извършване на административната дейност;

Помещение за групови занимания  – една част от 22 кв.м  пригодена за занимания на една група деца с осигурена наличност на играчки, учебни и дидактически материали, компютър с интернет и една част от 20 кв.м оборудвана с легла за почивка на младежи.

Кухненски офис – 10 кв.м. – за  приготвяне на елементарна закуска, привикване  към самообслужване при сервиране, отсервиране, миене на съдове, подреждане на масата и др. дейности, необходими за осигуряване независимостта на всеки посетител;

Логопедичен кабинет– 20 кв.м., оборудван с огледало, дидактически материали и необходимите логопедични пособия, играчки;

Психологичен кабинет– 10 кв.м., оборудван  съобразно нуждите на психолога за пълноценна и индивидуална работа с децата, във връзка с психическото им развитие, огледало,  компютър с интенет;

Помещение за групови занимания за младежи– 20 кв.м., оборудвана с необходимите пособия и материали за провеждане на заниманията с младежите;

Дирекция– 20 кв.м., за провеждане на СПС, оперативки, срещи и контролна, и административна дейност;

Санитарно помещение – 25 кв.м. – с тоалетна за момичета и момчета, оборудвани с необходимите помощни средства, служебна тоалетна, мивки, подвижен душ, дозатори за течен сапун и шампоан, сешоар за коса, сешоар за ръце, дозатор за сгънати кърпи, индивидуални кърпи за ръце, шкафче.

Двор- оборудван с необходимите съоръжения за провеждане на спортни игри, занимания на открито, тържества – две беседки провеждане на занимания, опитно поле за отглеждане на зеленчуци, комбинирано съоръжение достъпно за деца с ограничени двигателни функции, модули за игри, пясъчник и цветни игрови изображения.

КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГАТА:

36   потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 Деца и младежи с увреждания от 3 до 35 години

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

В ДЦДМУ „Надежда“ се приемат потребители от 3 до 35 годишна възраст с уточнена диагноза  c  ТЕЛК/НЕЛК.

1. Условия и ред за настаняване на деца.

Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград. Родителите/попечителя, настойника/ лицето, полагащо грижи за дете/деца заявяват в ДСП по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва детето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга. Изготвената ПОП се предоставя от родителя/попечителя, настойника/ на директора на ДЦДМУ. Директора на ДЦДМУ определя мултидисциплинарен екип от служители за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/. ИОП и ИПП се изготвят  в срок до 20 дни от подадено заявление до ДЦДМУ за желание за ползване социалната услуга. Срокът може да бъде удължен до 30 дни, когато родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/ по обективни причини не може да участва при изготвянето на ИОП и ИПП или когато е поискано писмено удължаване на срока. ИОП и ИПП, след тяхното изготвяне се подписват от членовете на екипа и от родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/, като незабавно се предоставят на родителя. В срок до 5 работни дни оценката и планът се предоставят на ДСП.

Насочването за ползване на социалната услуга като мярка за закрила на детето се извършва  чрез издаване на направление или заповед, издадени по реда на ЗЗД и нормативните актове за неговото прилагане.

2. Условия и ред за настаняване на лица.

Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград. Лицата заявяват в ДСП Велинград или общината по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В случай, че лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга е поставено под запрещение,  то предоставя становище от своя попечител или настойник. Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на лицето  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва лицето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга. Изготвената ПОП се предоставя от лицето на директора на ДЦДМУ. Директора на ДЦДМУ определя мултидисциплинарен екип от служители за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа с участието на лицето. ИОП и ИПП се изготвят  в срок до 20 дни от подадено заявление до ДЦДМУ за желание за ползване социалната услуга. Срокът може да бъде удължен до 30 дни, когато лицето по обективни причини не може да участва при изготвянето на ИОП и ИПП или когато е поискано писмено удължаване на срока. ИОП и ИПП, след тяхното изготвяне се подписват от членовете на екипа и от лицето, като незабавно се предоставят на лицето. В срок до 5 работни дни оценката и планът се предоставят на ДСП или на общината, когато насочването за ползване на социалната услуга е извършено от тях.

ТАКСИ:

Децата , които ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” град Велинград не заплащат такса. Не заплащат такса лица до 18 г. и до завършване на средно образование. Освободени от месечна такса са и младежите от 18 до 21 годишна възраст, които до навършване на пълнолетие са ползвали резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето след представяне на декларация.

Лицата, навършили 18 г., които не учат средно образование, заплащат месечна такса в размер на 30% от месечния си доход, на основание чл.2, ал.1, т.7 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет до 15 число на следващия месец. Месечната такса не може да надвишава действителни месечни доходи за издръжката му. Таксата се заплаща в брой с приходна квитанция по образец на Община Велинград. Размера на таксата се определя въз основа на размера на личната пенсия на потребителя по предоставена справка от НОИ, чрез Община Велинград.

  

ДИРЕКТОР :

Мариана Божидарова Атанасова

КОНТАКТИ:

Адрес: гр.Велинград, ул.”Гео Милев” 6

Тел.:0359/51298

GSM: 0887260392

Електронна поща:dcdmu_velingrad@abv.bg

Коментарите са изключени!