Tag Archives | Обявление

Обявление

На основание на чл.124 б ал.2 от ЗУТ кметът на Велинград разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделски земи за имот  № 21 в масив 33, град Велинград, както следва: предприема се процедура за промяна предназначението на имот 033021 от „пасище, мера“ – в „ За площадка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление На основание чл. 124 ал.2 от ЗУТ     Разрешава изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване, като за сметка на УПИ IX- се образува един нов парцел: УПИ IX-97 ,, за производство и услуги“ с площ: 672 м2.    В плана за застояване е предвидено за сторително петно до два етажа в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1074/02.06.2016 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІІІ-„За магазини” в квартал № 4321 по плана на гр. Велинград. С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 963 от 12.05.2016г. на кмета на община Велинград, се разрешава изработването на проект за ЧИПР за УПИ № XI- 64 в кв.5 по плана на с. Чолакова, общ. Велинград     С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя, като улична алея с о.т. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 946/09.05.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-„За болница” и УПИ № ХІІІ-8964, За център за спешна медицинска помощ” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл,124 б ал. 2 от ЗУТ Разрешава изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване се цели, за сметка на УПИ I-2 за МТС да се образуват два нови парцела: УПИ I-2- “За МТС” и УПИ II-2 “ За предприятие за преработка и замразяване на плодове и зелнчуци” с площ УПИ I-2 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

               На основание чл.128,ал.2, от ЗУТ и §8 от ЗУТ ,Заповед № 2018 / 23.12.2015 г. на Кмета на Община Велинград  се  разрешава :     Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация  на УПИ ІІІ- 391,392.,кв. 33 с.Драгиново,Община Велинград.,като се предвижда 1.Дворищната регулация  да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 908/28.04.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № ХVІІ-3224 в кв. 159 по плана на гр. Велинград, като за сметка на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 939/09.05.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-3128 в кв. 134 по плана на гр. Велинград, като За същия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №933 от 05.05.2016г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП-план за регулация , засягащ УПИ XXXV-2242 и XXXVIII- 2239,2240,2242- „За ЖС ,хотел,ресторант и търговия” в кв.207 по плана на гр.Велинград ,като за сметка на УПИ XXXV-2242 и XXXVIII- 2239,2240,2242- „За [...]

Прочети Коментарите са изключени!