РЕШЕНИЕ №36

Относно: Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград” и на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”.

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.14 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение №34/10.02.2015г. на Общински съвет – Велинград  за създаване на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца и „ин витро” процедури на територията на община Велинград и  след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

І. Одобрява и приема Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград“.

ІІ. Одобрява и приема Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”.

ІІІ.Определя за членове в състава на двете комисии на общински солидарен фонд, следните     общински съветници:

…………………………………

ІV.Упълномощава Кмета на Община Велинград да определи за членове в състава на двете комисии на общински солидарен фонд представители от Общинска администрация и медици – представители на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.2015г., Протокол №3, точка №2 от дневния ред, по вх.№125/16.02.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

ПРАВИЛНИК

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА

И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от община Велинград със средства, предвидени в Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца  и  ”ин витро ” процедури на територията на община Велинград.

Чл. 2. Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Велинград, по предложение на Кмета на общината и се внасят във фонда.

Чл. 3. (1) Със средства, предвидени в Бюджета на Община Велинград в Общински солидарен фонд, се финансират лица, страдащи от безплодие, лечимо преди всичко с методите на

АРТ и по–конкретно чрез ‘‘ин витро oплождане”, при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

2. Ендометриоза, засягаща анексите и свързана с безплодието.

3. Тубарен стерилитет при жената (МКБ–Х: No 97.1), доказан лапароскопски:

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) едностранна липса на маточна тръба с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. След стерилизация);

г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна  бременност;

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS.

5. Стерилитет свързан с мъжки фактор (МКБ – Х : No 97.4).

(2) Със средствата предвидени в Бюджета на Община Велинград се финансират:

1. Контролирана oвариална хиперстимулация (КОХС) с един или повече от един от следните лекарствени продукти (по групи):

а) аналози на гонадолибералина (агонисти или антагонисти);

б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);

в) други (за лутеална поддръжака) – стероиди и/или хорионгонадотропин;

2. АРТ методи (ин витро методики):

а) фоликулна пункция под ехографски контрол;

б) класическо ин витро оплождане;

в) оплождане чрез ICSI;

г) ембриотрансфер;

д) инсеминации от партньора или дарител;

е) ин витро матурация;

ж) тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TeSE, PISA, MISA);

з) контрол на стимулационния процес чрез ехографски и хормонални изследвания.

(3) Със средствата, предвидени в Бюджета на Община Велинград, се финансират и следните изследвания:

1. спермален анализ;

2. изследване за трансмисивни инфекции;

3. хормонални – преди КОХС;

4. други специфични изследвания (генетични, имунологични и др.);

5. ембриоредукция;

6. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

7. овоцитна донация;

8. ембриодонация;

9. GIFT, ZIFT и други подобни.

(4) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този Правилник следва да са включени в позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл.207, ал. 1, т. 5 от Закона за лекарствените продукти вхуманната медицина.

ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ

СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА

РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С БЕЗПЛОДИЕ,

ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА APT.

ДОКУМЕНТИ ПОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ

ОТ ЛЕЧЕНИЕ С APT ПРОЦЕДУРИ

Чл. 4. Кандидатите за финансово подпомагане на дейности по асистирана репродукция за лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на APT, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация в Община Велинград през последните три години.

2. Да нямат задължение към Община Велинград и данъчни задължения към държавата.

3. Да са здравно осигурени.

4.Всеки от кандидатите трябва да е пълнолетен.

5. Да няма поставени под запрещение

6.Да са семейни двойки или двойки, регистрирани по смисъла на Семейния кодекс като фактическо съжителство.

7. Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите APT и по-конктерно IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи: епикризи, етапни епикризи, медицински ?картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники, с отразяване факта на лечението на пациентите при тях и извършените манипулации. При нужда, комисията може да изиска допълнителни удостоверения и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

8. Фуликулно стимулиращия хормон /FSH/ при кандидатките да бъде с нива под 12.

9. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерството на Здравеопазването.

Чл. 5. Кандидатстването за финансово подпомагане на „Ин-витро“ процедури на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Велинград, със средства, предвидени в Бюджета на Общината е за един опит в рамките на една календарна година и не ограничават правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция”.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.6. Необходими документи, които се представят за кандидатстване за финансово подпомагане:

1. Заявление по образец, изготвен от Комисията по настоящия Правилник (Приложение 1);

2. Копие от личната карта, заверено с гриф „Вярно с оригинала“;

3. Копие от Удостоверение за сключен граждански брак, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, а за двойките във фактическо съжителство – с нарочна декларация (Приложение 2);

4. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец (Приложение 3);

5. Декларации от заявителката и съпруга (партньора) на заявителката, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);

6. Декларации за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни на заявителката и съпруга (партньора) на заявителката от членовете на Комисията (Приложение 5);

7. Удостоверение за промяна на постоянен адрес и Удостоверение за промяна на настоящ адрес, обхващащи периода от последните три години, издадени от съответната администрация по местонахождение на адреса;

8. Удостоверение от ТД на НАП –Пазарджик за непрекъснати здравноосигурителни права

7.Документи, издадени от съответния орган, че няма задължения към Община Велинград и данъчни задължения към Държавата;

8. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикация:

а) епикризи и/или етапни епикризи;

б) документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

в) документи за извършване на 2 или повече спермални анализа, последния, от които е извършен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е със спермолоогия, оценена по критериите на Крюгер;

г) при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне 2 цикала с ехографски разчитания и снимки.

д) при неизяснен стерилитет – документи, доказващи данни за безплодие в период от поне 2 години, лекувано чрез конвенционални методи, включително с реализирани поне 2 цикъла с вътрематочни инсеминации.

Чл. 7. Заявленията и документите към тях се адресират до Комисията по настоящия Правилник и се входират в Деловодството на Община Велинград.

Чл. 8  Документите за финансовото подпомагане на процедурите по този Правилник се разглеждат от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Велинград.

 1.Комисията трябва да избере председател, измежду членовете си

 2.Членове на Комисията могат да бъдат  представители на общинска администрация, общински съветници, медицински лица – специалисти АГ, юрист.

Чл. 9. Комисията по този правилник има следните функции в изпълнение на правомощията си:

1. Разглежда и одобрява исканията за финансово подпомагане на български граждани (семейства и двойки), живущи на територията на Община Велинград за извършване на дейности по асистирана репродукция или безплодие, лечимо преди всички с методите на APT и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;

2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, заложени в Бюджета на Община Велинград за съответната година.

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл. 10. Комисията обявява критериите, срока и мястото за прием на документите за финансово подпомагане на процедури ин–витро на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Велинград на интернет страницата на Община Велинград и на информационното табло в сградата на Община Велинград.

Чл. 11. Председателят на комисията обявява в сайта на Община Велинград и Деловодството на Общински съвет – Велинград часа, мястото и графика на заседанията на Комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от 1 месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл. 12. (1) Заседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) Заседанията на Комисията са закрити.

(3) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се взимат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 13. (1) С цел подпомагане на дейността на Комисията, с право на съвещателен глас могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(2) При преценка и при необходимост в работата на комисията могат да участват и вещи лица – медицински специалисти, с призната специалност „Акушерство и гинекология“ и по възможност с допълнителна квалификция или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

Чл. 14. (1) За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на заседанието на Комисията от неин член, определен от Председателя на Комисията.

Чл. 15. Комисията има право да поиска допълнителна информация и уточнения по подадените документи при необходимост, за което уведомява кандидатите в 3 – дневен срок от заседанията си, като им дава срок, не по-голям от месец да представят необходимата информация.

Чл. 16. Комисията дава персонално решение по всяка преписка за

отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция въз основа на комплексна оценка.

Чл. 17. (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, резултатите от гласуването и решението на Комисията. Протоколът се подписва от присъстващите членове на Комисията.

(2) Протоколът отразява персоналното становище, касаещо лицето, посочения адрес и размера на сумата, подлежаща на отпускане.

Чл. 18. Всеки заявител може да получи достъп до протокола на Комисията и становището по неговата индивидуална преписка.

Чл. 19. Предложението със списъка на одобрените кандидати, както и размера на сумата, подлежаща на отпускане се представя на Кмета на общината за утвърждаване.

Чл. 20. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след влизане в сила на решението на Общински съвет –Велинград, с което се приема бюджетът на община Велинград, след получаване и отчитане на първичен счетоводен документ и медицински документ за издадено разрешение за извършване на медицински дейности, свързани с репродуктивното здраве.

Чл.21. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията, която ще бъде основа за стратегическо проучване и данни.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 22. Членовете на комисията, лицата по чл.11 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящия Правилник е приет на заседание на Общински съвет – Велинград с Решение № 36, взето с Протокол №3  от 26.02.2015 г.

§ 2. Правилникът влиза в сила от влизането в сила на Решението на Общински съвет – Велинград за неговото приемане.

§ 3. Измененията и допълненията на правилника се приемат от Общински съвет – Велинград.

§ 4. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Комисията по чл.8 от този Правилник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                               /Д.Кехайова/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Към чл. 6, т1 от Правилника

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От …………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

Живущ/Настоящ адрес/Адрес за кореспонденция

гр…………………………………..ул……………………………………………………..№……Бл……..ет……ап………..

Община ………………………………………………… Област ……………………………………………………………..

Семейно положение……………………………………..

Гражданство…………………………………………………

Телефон за контакт……………………………………….

e- mail: …………………………………………………………

 

УВАЖАЕМИ Г-н Кмете,

Моля да ми бъдат отпуснати финансови средства, съгласно Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград  в размер на……………………..лв.(…………………………………………………………………………….)

/сумата словом/

за следните дейности:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

в ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

/Наименование на избраното от заявителя лечебно заведение/

Прилагам следните документи:

( отбележете със знак Х в квадратчето пред номера наличието на документа)

1. Копие на лична карта, заверено с гриф „вярно с оригинала”;

2. Копие на Удостоверение за сключен граждански брак, заверено с гриф „Вярно с оригинала” или декларация от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2) ;

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния съпруг /партньор/ ( Приложение 3);

4. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение (Приложение 4);

5. Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен под запрещение (Приложение 4);

6. Декларация от заявителката за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни (Приложение 5);

7. Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни (Приложение 5);

8. Свидетелство за съдимост;

9. Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Велинград;

10. Удостоверение от Териториална дирекция Пазарджик към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;

11. Медицинска документация, включваща:

11.1. етапни епикризи,

11.2. документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,

11.3. документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер,

11.4. при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

11.5. при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

12. разходооправдателни документи.

13. други документи /избройте ги/

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….………….……

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………..

Подпис…………………………………….

Дата……………….

гр……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Към чл. 6,т.3 от Правилника

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме партньори и живеем на съпружески начала.

Известно ни е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Декларатор 1:

……………………………………………………………

/Подпис и трите имена/

Декларатор 2:

……………………………………………………………

/Подпис и трите имена/

Дата:……………………..

Гр………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Към чл. 6,т.4 от Правилника

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен помежду си.

Известно ни е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Декларатор 1:

……………………………………………………………

/Подпис и трите имена/

Декларатор 2:

……………………………………………………………

/Подпис и трите имена/

Дата:……………………..

Гр………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Към чл. 6, т. 5 от Правилника

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН…………………………………………………………. Лична карта № ………………………………………………

Издадена от…………………………………………………..на………………………………………………………………..

Постоянен адрес:

гр…………………………………..ул…………………………………………………….№……Бл……..ет……ап………….

Община ……………………………………………….. Област ………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен/а под запрещение.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

………………………………………………………

/Подпис и трите имена/

Дата:……………………..

Гр………………………….

П Р А В И Л Н И К

за финансово подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 1. (1) С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на  лечението на онкологично болни деца от община Велинград със средства, предвидени в Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца  и  ”ин витро ” процедури на територията на община Велинград.

            (2) Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Велинград, по предложение на Кмета на общината и се внасят във фонда.

            Чл. 2. (1) Дейността за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград се извършва от Комисия, в състава на която могат да участват: общински съветници, представители на общинска администрация и медици, представители на МБАЛ „Велинград” ЕООД или други лица, избрани от Общински съвет Велинград.

(2) При необходимост, в работата на комисията могат да участват и експерти и други специалисти по конкретни случаи.

(3) Средствата за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община  Велинград се отпускат с решение на комисията по ал.1.

            (4) Решенията на комисията по ал.1 се изпълняват от кмета на Община Велинград.

Чл. 3. Административната дейност на комисията се осигурява от служител на общинската администрация, който участва в състава на комисията, като секретар с право на глас.

Чл. 4. Средствата в Общинския солидарен фонд се осигуряват от:

1. Бюджета на Община Велинград, всяка календарна година, в размер определен от Общинския съвет.

2. Дарители и благотворителни кампании.

3. Отчисления от възнаграждения на работници и служители, проявили солидарност към здравните проблемите на деца.

Чл. 5. (1) Комисията по чл.2:

1. Приема заявления, разглежда преписки и взема решения за отпускане на финансови средства от фонда или прави отказ при не отговарящи на изискванията заявители.

2. Дава методически указания относно процедурите за отпускане и разходване на финансовите средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград.

3. Осъществява контрол за спазване изискванията и условията, регламентирани в настоящия правилник при кандидатстване и отпускане на финансова помощ от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград.

4. Обявява изискванията, условията, реда, срока и мястото за прием на документи  на сайта на Община  Велинград.

5. Представя на Кмета на Община Велинград предложение за изплащане на отпуснати средства, одобрени с решение на комисията по чл.2, ал.1.

6. Ежегодно представя доклад и финансов отчет за дейността си по този Правилник пред Общински съвет Велинград.

(2) Кметът на Община Велинград разрешава със заповед отпускането на средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград, по реда на този правилник.

(3) Комисията се избира от Общинския съвет за срока на мандата на органите на местното самоуправление.

Чл. 6. Председателят на комисията определя мястото и графика на заседанията на комисията за разглеждане на заявления, подадени по реда на този Правилник.

Чл. 7. (1) 3аседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 8. (1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват лекари, представители на НЗОК или други специалисти, както и граждани и представители на НПО, имащи отношение към конкретния случай.

Чл. 9. Комисията се произнася с  решение по всяка преписка, което съдържа:

 1. Дата на постановяване.
 2. Имената на членовете на комисията, присъствали при постановяване на решението.
 3. Трите имена на лицето заявител, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му.
 4. Предложение за одобряване на искането, размера на отпуснатите средства за лечение, като конкретно се описва за какво да бъде използвана сумата или  какви разходи за лечение се възстановяват, предложение за отхвърляне искането на заявителите.
 5. Мотиви.
 6. Подписи на състава на комисията.

Чл. 10. (1). За заседанията на комисията се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

Чл. 11. Всеки заявител има право да получи препис от протоколите на комисията.

Чл. 12. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления, комисията изготвя списък на одобрените за отпускане на финансова помощ за лечение кандидати, като посочва и размерът на отпуснатата сума.

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 13 (1). Със средства от Общинския солидарен фонд  се финансира лечението на деца , които отговарят на следните условия:

 1. Да са с постоянен или настоящ адрес на територията на община Велинград минимум три години преди датата на кандидатстване (за деца поне за единия родител).
 2. Доходът на член от семейството да не надвишава:
 • размера на минималната работна заплата за страната при семейства с две и повече лица;
 • двукратния размер на минималната работна заплата при едночленни семейства;
 1. Лечението да не се финансира от НЗОК, застрахователни компании или други източници.
 2. През последните 12 месеца да не са подпомагани с еднократна помощ:
 • по реда на чл.16 от ППЗСП от Дирекция „Социално подпомагане“;
 • по решение на Общински съвет Велинград.
 1. Да не са ползвали финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд през последните 12 месеца.
 2. Да нямат данъчни задължения към Община Велинград.

 (2) При осигурено от заявителя целево дарение, постъпило по сметката на Фонда за лечение на конкретно лице, условията по ал.1, т.2 отпадат.

Чл. 14. Постъпилите заявления за подпомагане от Общинския солидарен фонд  се разглеждат от комисията по чл.2 ежемесечно.

Чл.15.(1) За всяко заявление се образува преписка. Преписката съдържа заявлението, приложените документи и решението на комисията по чл.2.

(2) Заявлението заедно с преписката се разпределя за подготовка от председателя на комисията на член или членове на комисията, определени съобразно спецификата на случая.

(3) След приключване на подготовката и проучването, на следващото редовно заседание на комисията, преписката се докладва с предложение за решение на комисията, от лицата по ал.2.

Чл. 16. (1) Комисията по чл.2 се произнася с решение след обсъждане, в същото заседание в което преписката е докладвана по реда на чл.16, ал.3.

(2) Комисията по чл.2 отлага за разглеждане в следващо заседание заявление, подадено непълно или неясно, както и тези към които не са приложени достатъчно доказателствени документи за вземане на решение. В този случай комисията по чл.2 уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, за нередовното заявление, като посочва кои нередности следва да се отстранят.  Комисията по чл.2 определя на заявителя  срок  за отстраняване на нередностите, не по-дълъг от един месец, считано от получаване на съобщението по тази алинея.

(3) Ако в срока по ал.2 нередностите не бъдат отстранени, преписката се прекратява.

Чл. 17. Кандидатите получават заверени преписи от решенията по чл.9 и чл.12.

            Чл. 18. Комисията в тридневен срок от заседанието си изготвя предложение до кмета на общината с приложен списък на деца одобрени за отпускане на финансова помощ от фонда с конкретните стойности на помощта или мотиви за отказ.

            Чл. 19. Кметът на общината издава заповед за отпускане на финансова помощ за лечение от фонда, на основание предложението на комисията по чл.2

Чл. 20. Сумите се изплащат на правоимащите лица или на техния законен представител в касата на Община Велинград, като се представя документ за самоличност (акт за раждане при децата) или  се превеждат в посочена от заявителя банкова сметка.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ

 

Чл. 21.(1) Кандидатите за получаване на средства от Общинския солидарен фонд подават до фонда Заявление за отпускане на финансова помощ за лечение по образец.

(2) Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1, към него се представят следните приложения:

1. Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за лечение.

2. Медицинска документация, свързана с искането за финансова помощ за лечение (епикризи, документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от лечебни заведения за предстоящо лечение, ТЕЛК)

3. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”.

4. Копие от акт за раждане на дете заверено от законния му представител с гриф „вярно с оригинала”.

5. Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск за съответното заболяване.

Приложение № 2

6. Декларация за доход на семейството за 6 месеца преди внасяне на заявлението и за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП, по решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за лечение на онкологично болни деца от Община Велинград за последните 12 месеца.  Приложение № 3

7. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община Велинград.

8. Удостоверение за липса на задължения от отдел „Местни приходи“ на община Велинград.

(3) При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ,

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 22. (1) Членовете на комисията по чл.2, ал.1 и лицата по ал.2, както и служителите на общинската администрация, са длъжни да пазят в тайна факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

(2) Преписките заедно с приложените към тях документи се съхраняват в Община Велинград. Достъп до тях имат само членовете на комисията по чл.2, ал.1, лицата по ал.2 и заявителите или техни наследници.

Чл. 23. (1) Сигналите и оплакванията за нарушения на чл.23, ал.1  се разглеждат от Кмета на Община Велинград.

  (2) Ако от събраните по реда на ал.1 материали се установи, че оплакването е основателно, преписката се изпраща от Кмета на Община Велинград по компетентност за разглеждане от Районна прокуратура Велинград.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящия Правилник е приет на заседание на Общински съвет -Велинград с Решение № 36 , взето с Протокол №3 от 26.02.2015г.

§ 2. Правилникът влиза в сила от влизането в сила на Решението на Общински съвет – Велинград за неговото приемане.

§ 3. Измененията и допълненията на правилника се приемат от Общински съвет – Велинград.

§ 4. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Комисията по чл.7 от този Правилник.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Приложение №1

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СОЛИДАРЕН ФОНД

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от………………………………………………………………………………………………ЕГН……………………

                                               (трите имена):

л.к. №………………………………., изд. на………………………….от…………………..,

                                               

постоянен адрес : гр/с.……………………….……….,

ул./ж.к.„……………………………………………..”, №………..,бл…………., вх.”……..”, ет………, ап……..

настоящ адрес: гр/с.……………………….……….,

ул./ж.к.„……………………………………………..”, №………..,бл…………, вх.”……..”, ет………, ап………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да образувате преписка, която да разгледате и се произнесете с решение по реда на чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за  финансово подпомагане лечението на онкологично болни деца от Община Велинград, като предложите на Кмета отпускане на финансова помощ за лечение на:

……………………………………………………………………………………,ЕГН: ……………………………

                                                           (трите имена)

с постоянен адрес :…………………………………………………………………………,

ул./ж.к. „…………………………………………………………..”, №…….., бл…., вх.”….”, ет……, ап………,

с настоящ адрес :…………………………………………………………………………,

ул./ж.к. „…………………………………………………………..”, №…….., бл…., вх.”….”, ет……, ап………,

в качеството ми на лице живущо повече от три години с постоянен/ настоящ адрес в Община Велинград,  което се нуждае от финансово подпомагане за провеждане на лечение, моля да ми отпуснете сумата:………………….(………………………………………………………..) лева.

                                                         ( цифром и словом)

Финансовата помощ ми е необходима за (огражда се един от посочените варианти) :

 1. Частично възстановяване на извършени разходи за скъпо струващо лечение.
 2. Предстоящо лечение, за което не разполагам с необходимите средства.
 3. Друго

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Към настоящото заявление прилагам  следните документи:

 1. Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за лечение.
 2. Медицинска документация свързана с искането за финансова помощ за лечение

 / Епикризи,  документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от лечебни заведения за предстоящо лечение, ЕР на,ТЕЛК и др./.

 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………
 1. Копие на документ за самоличност.
 2. Копие от Акт за раждане /за дете/.
 3. Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск по образец – Приложение № 2
 4. Декларация за доход на семейството за 6 месеца, преди внасяне на заявлението и за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП,  по решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд през последните 12 месеца по образец – Приложение № 3
 5. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община Велинград.
 6. Удостоверение за липса на задължения от отдел „Местни приходи“ на Община Велинград.
 7. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

                                                           / други документи/

Дата:………………………….                                            С уважение : ……………….

                                                                                                                      /подпис/

Приложение 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за семейно положение, имотно състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск.

Подписаният/ата…………………………………………………………….…………………..……,

ЕГН…………………..л.карта № ………….…….изд. на………..……………от………………………

постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………..

настоящ адрес: ……………………………………………………….…………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М

І. Семейно положение:

……………………………………

Семейството ми включва още:

1.    Съпруг/а………………………………………………..…………………..ЕГН…………………

2. Деца

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

•      ………………………………………………………………………………ЕГН………………

II. Имотно състояние:

Аз и членовете на семейството ми притежаваме следните недвижими имоти и моторни превозни средства:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

III. Застраховки:

1.    Застраховател………………………………………………………………………………………

2.    Покрит застрахователен риск                                                                    за ………………..лв.

( за съответното заболяване)

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Декларатор……………………

дата:…………………………..

Приложение 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

за доход на семейството, получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП, по Решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд

От…………………………………………………………………….,ЕГН…………………………

л.карта № ………………………….изд. на ………………………..от………………………………….,

постоянен адрес:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

настоящ адрес:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

       Д Е К Л А Р И Р А М

І. Доходите на семейството ми за предходните 6 месеца преди искането за финансова помощ за лечение са:

                                                                              съпруг         съпруга            общо

1. От трудови възнаграждения                          ………         ……….            …………. лв.

2. Пенсия                                                             ………         ………              ………… лв.

3. Месечни помощи /добавки/                           ………         ………              ………… лв.

4. Други доходи                                                  ………         ………              ………… лв.

II. Получени еднократни помощи: /оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в какъв размер/

1. Получена еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“, съгл. чл.16 от ППЗСП през последните 12 месеца.- ДА/НЕ

2. Получена еднократна помощ по Решение на Общински съвет Велинград през последните 12 месеца – ДА/НЕ

III. Получена финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд  през последните 18 месеца  – ДА/НЕ

 /оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в какъв размер/

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

Декларатор…………………….

дата:……………………………

Коментарите са изключени!