Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 133/28.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24, ал.6 и ал.7 от Наредбата на Община Велинград за спортната дейност, условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и  безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти и съоръжения, чл.25 и чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 131/28.04.2022г.

На основание чл.8, ал.1 и ал.2, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Глава Втора „Придобиване на имоти и вещи” от НРПРУОИОВ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите от чл.258 до чл.269 от Закон за задълженията и договорите и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 130/28.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1. Именува нова улица, образувана от поземлени имоти 10450.152.17, 10450.151.6, 10450.151.37, 10450.150.102,  10450.150.25,  10450.150.104 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 129/28.04.2022г.

  На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1,  т.5, чл.124а,  ал.1, чл.124б и в съответствие с изискванията на чл.134, ал.2, чл.124, ал.7 от ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения, Глава IV от ЗУТ – Мрежи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 128/28.04.2022г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 127/28.04.2022г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:                 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 126/28.04.2022г.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 124а, ал.(1) и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Заявление с вх.№94-00/3593/29.03.2022г. от Мирослава Цанков и Марио Цанков собственици на имот № 23234.341.67 по КК на с. Драгиново с нот.акт №176, том І, рег.№1590 от 30.08.2018г. и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/28.04.2022г.

  На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1) , т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/28.04.2022г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/28.04.2022г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, § 8 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!