Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 129/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал. 1 от ЗПФ, чл. 3, т. 5, чл. 17, ал. 1 от ЗОД и чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 128/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, както и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 127/09.04.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. №258/05.04.2021г. от  д-р Асен Малинов за освобождаване от длъжност управител и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 126/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. № 257/02.04.21г. от д-р Иван Василев Динев за освобождаване от длъжност управител [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 и чл.26 от ЗМСМА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Избира Любомир Матеев Перчинков за Председател на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/25.03.2021г.

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Избира 5-членна временна комисия за произвеждане на таен избор на нов Председател [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 във връзка с ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 122/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и ал.2, чл.24, ал.1, във връзка с ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 8 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 121/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и във връзка с чл. 60 ал. 1 от АПК, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 120/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 11, ал. 1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» [...]

Прочети Коментарите са изключени!