Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 297 /14.10.2021г.

На основание чл. 11, ал. 15, т. 22 от НРУТДУПСОТД, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното явно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 296 /14.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Дава съгласие за удължаване срока, за период от 12 (дванадест) месеца до 10.12.2022г., [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 295 /14.10.2021г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: I. Дава съгласие за дарение от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 294 /14.10.2021г.

  На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 103 от Закона за задълженията и договорите и след проведеното явно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Дава съгласие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 293 /14.10.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1-2 от  Закона за общинската собственост, чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 11, ал. 1, т. 14, т. 18, т. 21 и т. 22  от Наредба за реда за учредяване на търговски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 292/30.09.2021г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал. 2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 291/30.09.2021г.

На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134 ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128 ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.60 от АПК, чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, както и в качеството си [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 290/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 289/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1), чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.73 от Закона за горите и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 288/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.22  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Статут за „Почетен гражданин на  Велинград“ и  след проведеното о гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Удостоява със [...]

Прочети Коментарите са изключени!