За общинския съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран пряко от жителите на общината

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • Избира и освобождава заместник-кметове и кметски наместници по предложение на кмета на общината, а в столична община и в градовете с районно деление – и кметове на райони;
 • Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
 • Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
 • Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
 • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закона;
 • Приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
 • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина и определя своите представители в тях;
 • Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти икурортни местности и други обекти с общинско значение;
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 • Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • Одобрява символ и печат на общината;
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
 • Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, сдружаването на общината, както и всики въпроси, изрично посочени в този закон.
 • Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седемдневен срок.
Председател на общински съвет Велинград
Заместник-председатели на общински съвет Велинград
Заседания
Новини
Информационен бюлетин
Нормативна уредба
Контакти
Коментарите са изключени!