Archive | Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград RSS feed for this section

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

             ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ   за Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград   за      поземлени имоти в землищата на селата:   Юндола,  Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград ЧАСТ: Устройствен план ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Велинград ФАЗА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград. ЗАДАЧА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград, за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение на Общ Устройствен план на гр. Велинград, с.Драгиново и землища им

Техническо изменение на Общ Устройствен план Техническо задание

Прочети Коментарите са изключени!

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Община Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и становища по проект на финален доклад за изпълнение на ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020 в срок до 14 декември 2020 година. ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА МОГАТ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ, КАКТО СЛЕДВА: -          [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Финален доклад за изпълнение на ИПГВР

Финален доклад 

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад ТСУ за 2019г

    Доклад ТСУ за 2019г

Прочети Коментарите са изключени!

Окончателен проект на Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им, който е одобрен с решение на ОбС- Велинград – №184/24.07.2019 г.

Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им  

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на  с.Рохлево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 977от 08.11.1988 г. от Председателя на  ИК на ОбНС- Велинград. Със заявлението се иска допълване , поправка и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно -допълване , поправка и оцифряване  на кадастралният план на с. Света Петка , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 1198 от 24.11.1989 г., на Председателят на Общински народен съвет гр. Велинград           Планът се [...]

Прочети Коментарите са изключени!