Обяви и проекти на актове

 ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.
 Архив избори
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград
Общински план за развитие 2014-2020 на община Велинград
ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0048 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”
Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”
Проект социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград”
Проекти на актове
Търгове и конкурси
Конкурси за назначаване и свободни работни места
Обществено обсъждане
Обяви по ЗУТ
Съобщения
Проект „Патронажна грижа + в община Велинград”
Събиране на масово разпространени отпадъци
Необходима информация при бедствия
Заповеди
Други
Коментарите са изключени!