Archive | Инструкции RSS feed for this section

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА ПО ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪЗДАДЕНА ИЛИ СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИНГРАД СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ

1. Дирекция  „Административна дейност и управление на собствеността”/АДУС/ е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление. 2. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление. Писмените заявления за достъп до обществена [...]

Прочети Коментарите са изключени!